en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) v dvojkolovom procese. Podanie projektového zámeru a následne obdržanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektu mestu umožnilo zaslanie žiadosti o NFPcez operačný program IROP na projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prijímateľovi podaný projekt v maximálnej žiadanej výške 109 021,37 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 737,97 eur. Výška príspevku bude upravená na základe výsledku verejného obstarávania.

Čítať ďalej...


Každá kniha či dokument je dôležitou kultúrnou hodnotou, ktorú si musí národ uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti. Zámerom mesta je udržiavať pozíciu mestskej knižnice ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu verných aj nových čitateľov.

Čítať ďalej...


Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu bolo upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesto Nová Baňa získalo grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu. Termín uzávierky súťaže bol skrátený, nakoľko svojou návštevou počas Novobanského jarmoku nás poctila delegácia z partnerského mesta Nin na čele s Emilom Ćurkom, primátorom mesta Nin. Tento rok boli pre víťazov pripravené hodnotné ceny.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa už po štvrtýkrát zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá sa konala v termíne 16. – 22. septembra 2018. Cieľom bolo povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Témou ročníka 2018 bolo „KOMBINUJ a CHOĎ“. 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800