en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mestu Nová Baňa sa podarilo získať maximálnu dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 v sume 30 000 eur, ktorá sa dala získať vo výzve Ministerstva vnútra SR. Výška povinného spolufinancovania predstavuje najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov. Avšak, predpokladané celkové spolufinancovanie z vlastných zdrojov pred verejným obstarávaním predstavuje sumu 27 330 eur.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) v dvojkolovom procese. Podanie projektového zámeru a následne obdržanie pozitívnej hodnotiacej správy k projektu mestu umožnilo zaslanie žiadosti o NFPcez operačný program IROP na projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo prijímateľovi podaný projekt v maximálnej žiadanej výške 109 021,37 eur a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 737,97 eur. Výška príspevku bude upravená na základe výsledku verejného obstarávania.

Čítať ďalej...


Každá kniha či dokument je dôležitou kultúrnou hodnotou, ktorú si musí národ uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti. Zámerom mesta je udržiavať pozíciu mestskej knižnice ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu verných aj nových čitateľov.

Čítať ďalej...


Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu bolo upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesto Nová Baňa získalo grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Kvalita životného prostredia na projekt: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia schválili prijímateľovi podaný projekt.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu. Termín uzávierky súťaže bol skrátený, nakoľko svojou návštevou počas Novobanského jarmoku nás poctila delegácia z partnerského mesta Nin na čele s Emilom Ćurkom, primátorom mesta Nin. Tento rok boli pre víťazov pripravené hodnotné ceny.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800