en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Kultúrna pamiatkaje významným dokladom historického vývoja, spôsobu života a spoločenskej situácie od najstarších dôb po súčasnosť. Pre jej historickú, umeleckú, vedeckú a technickú hodnotu sa môže chápať ako jedna z najvýznamnejších súčastí kultúrneho dedičstva, prejav tvorivej schopnosti a práce človeka z najrôznejších odvetví ľudskej činnosti a má priamy vzťah k významnej osobnosti a historickej udalosti.

K dominantným kultúrnym pamiatkam mesta patrí aj Súsošie sv. Trojice na Námestí slobody.

Čítať ďalej...


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo Mestu Nová Baňa nenávratný finančný príspevok v hodnote 656 397,25 EUR na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


V roku 2014 podalo mesto Nová Baňa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie Mestského úradu a Zateplenie budovy podnikateľského centra“. Cieľom projektu bolo zateplenie budovy podnikateľského centra. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 105597/L1-54/14 zo dňa 02.12.2014 bolo Mestu Nová Baňa schválené poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy radnice aj Súsošie sv. Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843-1846 a je umelecko-architektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef Neuschl-Faragó.

Čítať ďalej...


Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Jej zámerom je zabezpečiť, systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií techniky a rozvoja podnikateľského prostredia a na podporu osobného rozvoja a trávenia voľného času.

Čítať ďalej...


Cieľom vypracovania tejto architektonicko - dispozičnej štúdie je preukázanie možnosti využitia objektu na Námestí slobody č. 2 v Novej Bani pre účely zriadenia Kultúrneho centra mesta Nová Baňa.Objekt bol v predchádzajúcom období využívaný prevádzkami obchodu a služieb (predajne a bufet).

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881