en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

História Novobanského jarmoku sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa jarmok „vypracoval“ na vyhľadávané kultúrne podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne v širokom okolí.

Keďže celkovo ide o náročné kultúrne podujatie, mesto Nová Baňa v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podalo projekt na získanie grantu s názvom NOVOBANSKÝ JARMOK.

Čítať ďalej...


Turizmus je výhodným akcelerátorom rozvoja regiónov. Rozvoj turizmu zveľaďuje krajinu, prospieva k rozvoju kultúry s kultúrnosťou a v konečnom dôsledku zvyšuje životnú úroveň obyvateľov regiónu či lokality. Novobanský región patrí k zaujímavým, ale málo poznaným regiónom Slovenska. Jednou z možností, ako využiť jeho potenciál, je aj rozvoj turistiky.

Čítať ďalej...


Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa úspešne ukončila projekt s názvom „Môj kamarát, bezpečne sa vráť“, ktorý bol pripravený a zrealizovaný v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa. Grant vo výške 850 eur získala od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Čítať ďalej...


„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Čítať ďalej...


Kultúrna pamiatkaje významným dokladom historického vývoja, spôsobu života a spoločenskej situácie od najstarších dôb po súčasnosť. Pre jej historickú, umeleckú, vedeckú a technickú hodnotu sa môže chápať ako jedna z najvýznamnejších súčastí kultúrneho dedičstva, prejav tvorivej schopnosti a práce človeka z najrôznejších odvetví ľudskej činnosti a má priamy vzťah k významnej osobnosti a historickej udalosti.

K dominantným kultúrnym pamiatkam mesta patrí aj Súsošie sv. Trojice na Námestí slobody.

Čítať ďalej...


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo Mestu Nová Baňa nenávratný finančný príspevok v hodnote 656 397,25 EUR na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800