en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

V roku 2014 podalo mesto Nová Baňa žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie Mestského úradu a Zateplenie budovy podnikateľského centra“. Cieľom projektu bolo zateplenie budovy podnikateľského centra. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 105597/L1-54/14 zo dňa 02.12.2014 bolo Mestu Nová Baňa schválené poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy radnice aj Súsošie sv. Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843-1846 a je umelecko-architektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef Neuschl-Faragó.

Čítať ďalej...


Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Jej zámerom je zabezpečiť, systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií techniky a rozvoja podnikateľského prostredia a na podporu osobného rozvoja a trávenia voľného času.

Čítať ďalej...


Cieľom vypracovania tejto architektonicko - dispozičnej štúdie je preukázanie možnosti využitia objektu na Námestí slobody č. 2 v Novej Bani pre účely zriadenia Kultúrneho centra mesta Nová Baňa.Objekt bol v predchádzajúcom období využívaný prevádzkami obchodu a služieb (predajne a bufet).

Čítať ďalej...


Úspešné ukončenie reštaurátorských prác realizovaných Akad. soch. Jurajom Matákom zameraných na záchranu nástenných malieb v radne sieni a ich prebratie sa uskutočnilo dnes, 6. decembra 2012 za prítomnosti samotného realizátora a tiež Mgr. Jána Havrana, primátora mesta a Mgr. Petra Kajbu, zástupcu Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Čítať ďalej...


obrazokProjekt realizovaný za finančnej podpory
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Ako každému mestu aj mestu Nová Baňa záleží na ochrane majetku a verejného poriadku.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800