en
Neprehliadnite


Napĺňanie cieľov partnerskej spolupráce

Napĺňanie cieľov partnerskej spolupráce

Mesto Nová Baňa je od roku 2016 v partnerstve s mestom Nin. Mestá sa snažia o napĺňanie cieľov partnerskej spolupráce v rôznych odvetviach a o vzájomné spoznávanie miest. V roku 2018 je dôkazom oblasť kultúry, v ktorej sa uskutočnil júnový pobyt detského zboru Voce Eufonico v Nine a v septembri je plánovaný pobyt kultúrno-umeleckého súboru Branimir v našom meste. 

Partnerské mesto pozvalo detský spevácky zbor Voce Eufonico pri ZUŠ Nová Baňa v dňoch 6.- 9. júna 2018 na návštevu mesta Nin a účasť pri príležitosti Dňa mesta Nin v programe otvorenia veľtrhu domácich produktov - MARETA. Ponúknutá a využitá možnosť znamenala vynikajúcu reprezentáciu nášho mesta v zahraničí prostredníctvom výnimočného detského kultúrneho telesa, vytvorenie priestoru priateľského stretnutia a príležitosť spoznať starobylé mesto Nin. Detský spevácky zbor si odniesol nové skúsenosti z kultúrneho vystúpenia v zahraničí, krásne spomienky na mesto Nin a nezabudnuteľné zážitky z pobytu v Chorvátsku. V článku Ninské dobrodružstvo... sa podelil zbor o svoje pocity a myšlienky.

Mesto Nová Baňa k zdarnému priebehu pobytu zabezpečilo ubytovanie, autobusovú prepravu, cestovné poistenie, tlmočenie pre detský spevácky zbor, vrátane doprovodu. Zároveň touto cestou ďakujeme partnerskému mestu Nin za starostlivosť, pohostinnosť a srdečnosť, zabezpečenie návštevy, ako aj vystúpenia Voce Eufonica v ich meste.

Veríme, že vďaka vzájomnej partnerskej spolupráci miest sa naplnia očakávané ciele v rámci výmennej návštevy kultúrnych telies v roku 2018 na pôde partnerských miest, čím prispejú k napredovaniu rozvoja kultúrno-spoločenskej oblasti.

 

PhDr. Lenka Bieliková,

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800