en
Neprehliadnite


Odd. životného prostredia (form)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Pridané:
22.11.2019

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu povolenia orgánu štátnej vodnej správy na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov alebo na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa § 23 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodác

Pridané:
19.9.2019

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Pridané:
26.6.2017

Žiadosť na uvedenie vodnej stavby "studne" do prevádzky kolaudácia

Pridané:
9.9.2014

Oznámenie výrubu drevín na základe § 47, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pridané:
11.6.2014

Návrh na kolaudáciu dopravnej stavby

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Pridané:
11.11.2008

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Pridané:
11.11.2008Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881