en
Neprehliadnite


Stavebný úrad (form)

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Pridané:
10.2.2009

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Pridané:
5.1.2009

Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Pridané:
5.1.2009

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, jej prevádzkovom zariadení v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby

Pridané:
5.1.2009

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa §-u 68 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /

Pridané:
5.1.2009

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Pridané:
5.1.2009

Žiadosť o stavebné povolenie – pre právnické osoby

Pridané:
5.1.2009

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – pre fyzické osoby

Pridané:
5.1.2009

Návrh na kolaudáciu stavby

Pridané:
1.5.2009

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - podľa § 88, stavebného zákona

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o súhlas na odber podzemných,povrchových vôd

Pridané:
11.11.2008

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k výstavbe podľa zákona o vodách

Pridané:
11.11.2008

Návrh na kolaudáciu stavby podľa §u 79 zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

Pridané:
11.11.2008Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881