Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Kopernický Ivan, Ing., RNDr., CSc.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 17.12.1939
Miesto a dátum úmrtia
Bratislava, 25.9.2020
Manžel / manželka
Kopernická Ružena, MUDr.,  rod. Vanáková
Kopernická Eva, Ing.

Deti
*Ferenčíková Zuzana, MUDr.,  rod. Kopernická        
Kopernická Katarína, Ing.
Rodičia
Karol Kopernický
Alžbeta Kopernická, rod.Záhorská
Vzdelanie Základná škola Nová Baňa Stredná priemyselná škola chemická, Banská Štiavnica, 1958 Chemicko – technologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej, 1966 a  Prírodovedecká fakulta UK V roku 1966 absolvuje štúdium popri zamestnaní na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT, odbor chemické inžinierstvo, neskôr postgraduálne štúdium fyzikálnej chémie na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe; Prírodovedecká fakulta UK - doktorát, ďalej absolvuje Inštitút riadenia v Prahe pri Predsedníctve vlády ČSSR a v roku 1979 získava vedeckú hodnosť kandidáta technických vied na Chemicko - technologickej fakulte SVŠT.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie Jeho prvým pôsobiskom po maturite sa stal Slovnaft a to na nepretržitých 30 rokov. Začal pracovať v rôznych robotníckych pozíciách - gradíranta, kuriča a operátora, neskôr sa stal smenovým majstrom. 1966 – 1970 technológ prevádzky a starší technológ na cechu Plyny a vedúci technologického oddelenia na Petrochemickom závode; 1970 -1975 hlavný technológ a nadväzne do roku 1982 technický námestník podnikového riaditeľa; Dvadsaťštyri rokov úspešného pôsobenia v uvedených funkciách bolo určite tou najlepšou prípravou na jeho vstup do vrcholovej funkcie podnikového riaditeľa Slovnaftu, ktorú zastával od roku 1982 do roku 1986. Výborné hospodárske výsledky Slovnaftu dosahované pod vedením Ivana Kopernického a jeho nesporne vynikajúce manažérske schopnosti ho priviedli čoskoro na vyšší stupeň riadenia. Od 1. 7.1986 generálny riaditeľ VHJ Slovchémia, ktorá bola najväčšou súčasťou rezortu Ministerstva priemyslu SSR. V tomto období Gorbačovskej perestrojky sa politické a štátne vedenie ČSSR usilovalo zvrátiť celkový nepriaznivý hospodársky vývoj a aplikovať v spoločnosti i niektoré vybrané demokratizačné procesy. Boli vyzdvihované úspešné podniky, vykonali sa mnohé personálne zmeny, vrátane tých na najvyšších úrovniach. Slovnaft využil príležitosť svojej transformácie na odborový podnik so súčasným zánikom VHJ Slovchémia a zaradením jej podriadených organizácií do štruktúry odborového podniku Slovnaft a Ivan Kopernický sa stal jeho generálnym riaditeľom. V roku 1988 bol už menovaný do významnej štátnej funkcie podpredsedu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko technický rozvoj a za krátku dobu sa stal  podpredsedom federálnej Štátnej plánovacej komisie v Prahe, ktorá bola v štruktúre vlády ČSSR jedna z jej najvýznamnejších súčasti, keďže išlo ešte o obdobie prísne plánovaného hospodárstva. Pražské pôsobenie zastihlo Ivana Kopernického v prostredí zásadných politicko-spoločenských zmien. Medzi prvými opatreniami nového vedenia federálneho štátu bolo zrušenie  Štátnej plánovacej komisie. Po návrate do Bratislavy sa venoval podnikaniu v oblasti poradenstva, osobitne v problematike strategického rozvoja firiem, výrobného aj personálneho manažmentu. Niekoľko rokov prednášal na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a bol členom štátnych komisií pre obhajoby diplomových a dizertačných prác na viacerých fakultách vysokých škôl. Vyznačoval sa tým, že bol mimoriadne až sparťansky tvrdý a náročný voči sebe, ale i voči iným. Z tejto jeho vlastnosti vyplýval tlak na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne jeho podriadených a celého kolektívu fabriky. Sústavne presadzoval najmä u mladých pracovníkov štúdium anglického jazyka. Zaviedol v spolupráci s vysokými školami systém prípravy vedeckých pracovníkov pre potreby Slovnaftu. Hlbokú pečať svojej práce v Slovnafte hodnú uznania a vďaky zanechal v oblasti riadenia, keď neváhal napriek nepriazni vtedajšej politickej atmosféry implementovať prvky nového svetového manažérstva v myslení a práci vedúcich pracovníkov. Mal veľký podiel na zavádzaní výpočtovej techniky do všetkých oblastí podnikových činností, vrátane riadenia a optimalizácie technologických procesov, čím sa Slovnaft stal špičkovou firmou v rámci celého slovenského priemyslu. V podniku, ale aj v odborných kruhoch mal veľkú autoritu, dokonca získal od kolegov neformálne ocenenie, že je Mikulášom Kopernikom v slovenskej chemickej branži. Osobitnou kapitolou jeho riadiacej činnosti bol maximálny dôraz na neustály rozvoj firmy tak, aby Slovnaft bol moderným podnikom na komplexné spracovanie ropy západného typu s najnovšími technológiami dovezenými z priemyselne vyspelých krajín USA, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Japonska. Išlo napríklad o petrochemický komplex, hydrokrak a ďalšie technológie. Rovnako dôležitú pozornosť venoval problematike ochrany životného prostredia. Pod jeho vedením bola vypracovaná koncepcia ochrany životného prostredia s následnými ekologickými programami, ktoré sa postupne realizovali. Najdôležitejšími boli mechanicko-chemicko-biologická čistička odpadových vôd a hydraulická ochrana podzemných vôd. Aj vďaka tomuto sa Slovnaftu podarilo odvrátiť hrozbu likvidácie spracovania ropy v Bratislave a súčasne dostal súhlas štátnych orgánov pre ďalší investičný rozvoj v areáli Vlčieho hrdla. Ivan Kopernický aj po odchode zo Slovnaftu v roku 1988 nikdy neprestal byť slovnaftárom. Neustále žil s radosťami i problémami firmy a nezištne pomáhal. Bol pri vypracovávaní stratégie rozvoja akciovej spoločnosti. Po celú dobu prípravy a realizácie projektu EFPA, najdôležitejšieho rozvojového projektu v celej histórii Slovnaftu, pôsobil ako konzultant – poradca.
Záujmy, záľuby chalupa v Štiavnických Baniach, záhradkárčenie, čítanie, vážna a ľudová hudba
Ocenenia, uznania
niekoľko desiatok uznaných patentov z oblasti spracovania ropy
Iné
Ivan Kopernický je jedným z najväčších riaditeľov v 125-ročnej existencie firmy  a pre všetkých  chemikov na Slovensku významnou osobnosťou slovenského chemického priemyslu druhej polovice dvadsiateho storočia.
Význam:
celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
Rodák z Novej Bane
Zaradenie: priemysel a stavebníctvo

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.