Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Kolečáni Lenčová, Ivica, doc. PhDr., PhD.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 6. 2. 1954
Miesto a dátum úmrtia

Manžel / manželka
PhDr. František Kolečáni
Deti
Mgr. Michala Lenčová (1978)
MUDr. Anna Slavík Lenčová (1980)
Mgr. Ján Lenč (1982)
Rodičia
MUDr. Pavel Hirner, primár stomatologického odd., riaditeľ NsP v Novej Bani
Anna Hirnerová, rod. Bevilaqua, učiteľka ZŠ
Vzdelanie 1960 - 1969 ZŠ v Novej Bani
1969 - 1973 Gymnázium F. Švantnera v Novej Bani
vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:
1973 – 1978 FiF UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo pre školy II. cyklu – aprobácia nemecký jazyk – ruský jazyk
1982 FiF UK v Bratislave: štátna rigorózna skúška z teórie vyučovania nemeckého jazyka a literatúry (PhDr.)
2004 FiF UK v Bratislave: doktorská dizertačná práca Integrovanie literárnych textov do vyučovania nemeckého jazyka pre začiatočníkov na základných školách a osemročných gymnáziách, philosophiae doctor (PhD.).
2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: habilitačná práca v odbore Pedagogika Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov (doc.)


Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1978 – 1997: Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa, vyučujúca nemeckého a ruského jazyka
1992 – 1997: externá metodička nemeckého jazyka na Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici
1998 – 2014: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky, odborná asistentka, docentka
2014 – trvá: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, funkčná profesorka
Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venujem interkultúrnej didaktike cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk: Humanistické a kulturologické nasmerovanie cudzojazyčnej edukácie – estetické učenie (literatúra a výtvarné umenie vo vyučovaní), Visual Literacy a vizuálne médiá (Linguistic Landscapes), alternatívne pedagogické koncepty (celostná pedagogika) a ich uplatnenie vo výučbe, plurilingválny prístup vo vyučovaní nemčiny, inovácie v pregraduálnom a celoživotnom vzdelávaní učiteľov nemeckého jazyka. Aktívne sa zúčastňujem na medzinárodných konferenciách, prednášam doma i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Mexiko, Francúzsko, Česká republika etc.), som riešiteľkou zahraničných a domácich grantov.
Publikačná činnosť: spolu 118 publikačných jednotiek, z toho 5 monografií, 3 vysokoškolské učebnice, 16 učebníc pre ZŠ a SŠ, vedecké štúdie, metodické listy, odborné články a viac ako 100 recenzií.


Záujmy, záľuby plávanie, lyžovanie, turistika, cestovanie
fotografovanie, literatúra, umenie, hudba, ručné práce
príroda - kvety, rastliny
Ocenenia, uznania
2004: udelenie grantu na vedecko-výskumný pedagogický pobyt v Nemecku – Mainz 2004
2008: udelenie grantu na vedecko-výskumný pedagogický pobyt v Nemecku – Mníchov 2008
2014, 2016: vyžiadané prednášky: Universidad Nacional Autónoma de México a udelenie grantu SAAIC
2018: ďakovný list rektora Univerzity Komenského pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva
2000 – 2022: štatút hosťujúcej profesorky vyžiadané prednášky: Universita´ degli studi di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Ragusa
Ďalšie ocenenia: Členstvo vo vedeckých a redakčných radách zahraničných a domácich časopiso, v odborných radách a komisiách,

Iné
Pre mňa ako vysokoškolskú pedagogičku je leitmotívom môjho úsilia vo všetkých oblastiach a na všetkých edukačných úrovniach celostný prístup, prepojenie zážitkov so skúsenosťami a dôrazné uplatňovanie integrovania umenia, čo obohacuje cudzojazyčnú edukáciu o emocionálno-estetické prvky.
S láskou spomínam na svojich rodičov, ktorí ma viedli k vysokým etickým hodnotám, pracovitosti a radosti zo života.
S vďakou a úctou spomínam na učiteľov základnej školy, hlavne na pani učiteľku Zuzulovú a manželov Amáliu a Juraja Kráľovcov za ich dobrotu a tiež zásadovosť. Pozitívne spomienky mám aj na roky môjho štúdia na gymnáziu, kde som obdivovala a vážila si svojich vyučujúcich, neskôr kolegov. Mojím triednym profesorom bol neobyčajne vzdelaný a múdry pán profesor Hindický, ktorého bonmoty oživovali jeho hodiny dejepisu a geografie.


Význam:
viac ako slovenský
Vzťah k Novej Bani:
Rodák z Novej Bane
Zaradenie: školstvo

Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Začni leto s nami - MDD

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Začni leto s nami V sobotu 3. júna 2023 pripravili Knauf Insulation, s. r. o. a mesto Nová Baňa celodenné podujatie pri príleži......

Hlasitá skúška elektronických sirén

7. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.