Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Palaj Cyril, prof., RNDr. , CSc.
bol slovenský matematik
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 24. august 1912
Miesto a dátum úmrtia
Zvolen, 25. február 1984
Manžel / manželka
Helena, rod. Bekeová
Deti

Rodičia
otec: Alojz Palaj
matka: Ľudmila Palajová
Vzdelanie Svoje stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v roku 1934 – 1935 študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po maturite začal vyučovať na Ľudovej škole v Plavých Vozokanoch. Popri svojom učiteľskom pôsobení sústavne zvyšoval svoju kvalifikáciu štúdiom na Karlovej univerzite v Prahe a potom na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave (matematika a deskriptívna geometria). Vysokoškolské štúdia ukončil získaním aprobácie (1942) na vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie na stredných školách. V roku 1952 získal na Karlovej univerzite v Prahe akademickú hodnosť RNDr. V roku 1956 sa stal docentom a v roku 1965 vysokoškolským profesorom.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie V roku 1951 pôsobil na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Vzhľadom na to, že trvalým bydliskom prof. Palaja bol Zvolen, po založení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1952 požiadal o preloženie do Zvolena, kde vybudoval katedru matematiky a deskriptívnej geometrie a niekoľko rokov bol i prodekanom pre pedagogickú činnosť na drevárskej fakulte. Od roku 1965 bol poverený vybudovaním katedry matematiky na novozaloženej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci katedry až do roku 1976, pričom súčasne externe prednášal a viedol aj Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V roku 1976 sa vrátil naspäť do Zvolena, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku 1. októbra 1981.
Hlavnou oblasťou jeho vedeckej práce bola klasická algebrická geometria a lineárna algebra a jeho práce je možné rozdeliť do piatich skupín:
práce o simultánnych invariantoch sústav kvadratických útvarov;
práce venované problematike geometrických príbuzností;
práce z teórie algebrických útvarov 4. stupňa;
práce venované problematike priestorových matíc a ich determinantov;
práce venované konečným projektívnym rovinám.
Originálnymi metódami dosiahol celý rad pôvodných výsledkov.

Veľmi rozsiahla bola aj jeho mimoškolská činnosť. Okrem toho, že bol členom komisií pre udeľovanie vedeckých hodností CSc. a DrSc. v odboroch geometria a topológia, zastával tiež rôzne vedúce funkcie v JČMF – JČSMF (bol členom od roku 1933) a JSMF. Spoluorganizoval založenie pobočky Jednoty československých matematikov a fyzikov vo Zvolene v roku 1956 a tu sa vo funkcii predsedu pobočky (do roku 1979) zaslúžil o rozvoj jej činnosti. Ako významný funkcionár v ústredných orgánoch JČMF–JČSMF a JSMF i matematickej olympiády sa veľkou mierou pričinil aj o úspešný rozvoj týchto spoločností.
Záujmy, záľuby
Ocenenia, uznania
ocenenie za vynikajúcu prácu, 1973
čestný titul Zaslúžilý učiteľ, 1975
zaslúžilý člen JČMF, 1962
čestný člen Jednoty československých matematikov a fyzikov, 1972
nositeľ Medaily PF UPJŠ za všestranné zásluhy o rozvoj Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach
nositeľ Zlatej medaily za zásluhy o rozvoj Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
Iné

Význam:
2 - celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
1 - Rodák z Novej Bane
Zaradenie: 1 – Veda a technika

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.