Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Palaj Cyril, prof., RNDr. , CSc.
bol slovenský matematik
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 24. august 1912
Miesto a dátum úmrtia
Zvolen, 25. február 1984
Manžel / manželka
Helena, rod. Bekeová
Deti

Rodičia
otec: Alojz Palaj
matka: Ľudmila Palajová
Vzdelanie Svoje stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v roku 1934 – 1935 študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po maturite začal vyučovať na Ľudovej škole v Plavých Vozokanoch. Popri svojom učiteľskom pôsobení sústavne zvyšoval svoju kvalifikáciu štúdiom na Karlovej univerzite v Prahe a potom na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave (matematika a deskriptívna geometria). Vysokoškolské štúdia ukončil získaním aprobácie (1942) na vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie na stredných školách. V roku 1952 získal na Karlovej univerzite v Prahe akademickú hodnosť RNDr. V roku 1956 sa stal docentom a v roku 1965 vysokoškolským profesorom.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie V roku 1951 pôsobil na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Vzhľadom na to, že trvalým bydliskom prof. Palaja bol Zvolen, po založení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1952 požiadal o preloženie do Zvolena, kde vybudoval katedru matematiky a deskriptívnej geometrie a niekoľko rokov bol i prodekanom pre pedagogickú činnosť na drevárskej fakulte. Od roku 1965 bol poverený vybudovaním katedry matematiky na novozaloženej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci katedry až do roku 1976, pričom súčasne externe prednášal a viedol aj Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V roku 1976 sa vrátil naspäť do Zvolena, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku 1. októbra 1981.
Hlavnou oblasťou jeho vedeckej práce bola klasická algebrická geometria a lineárna algebra a jeho práce je možné rozdeliť do piatich skupín:
práce o simultánnych invariantoch sústav kvadratických útvarov;
práce venované problematike geometrických príbuzností;
práce z teórie algebrických útvarov 4. stupňa;
práce venované problematike priestorových matíc a ich determinantov;
práce venované konečným projektívnym rovinám.
Originálnymi metódami dosiahol celý rad pôvodných výsledkov.

Veľmi rozsiahla bola aj jeho mimoškolská činnosť. Okrem toho, že bol členom komisií pre udeľovanie vedeckých hodností CSc. a DrSc. v odboroch geometria a topológia, zastával tiež rôzne vedúce funkcie v JČMF – JČSMF (bol členom od roku 1933) a JSMF. Spoluorganizoval založenie pobočky Jednoty československých matematikov a fyzikov vo Zvolene v roku 1956 a tu sa vo funkcii predsedu pobočky (do roku 1979) zaslúžil o rozvoj jej činnosti. Ako významný funkcionár v ústredných orgánoch JČMF–JČSMF a JSMF i matematickej olympiády sa veľkou mierou pričinil aj o úspešný rozvoj týchto spoločností.
Záujmy, záľuby
Ocenenia, uznania
ocenenie za vynikajúcu prácu, 1973
čestný titul Zaslúžilý učiteľ, 1975
zaslúžilý člen JČMF, 1962
čestný člen Jednoty československých matematikov a fyzikov, 1972
nositeľ Medaily PF UPJŠ za všestranné zásluhy o rozvoj Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach
nositeľ Zlatej medaily za zásluhy o rozvoj Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
Iné

Význam:
2 - celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
1 - Rodák z Novej Bane
Zaradenie: 1 – Veda a technika

Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.