Občan
  • Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
  • Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
  • Základom dane je počet prenocovaní.
  • Sadzba dane je určená vo výške 0,35 eura na jednu osobu a prenocovanie.
  • Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Oznámenie k dani

Platiteľ dane je povinný podať Oznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť na tlačive Oznámenie k dani za ubytovanie o zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.


Zúčtovanie dane

Platiteľ dane predloží Zúčtovanie dane za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. Zúčtovanie dane vykoná 1x štvrťročne do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka s predložením knihy ubytovaných za zdaňované obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.


Forma úhrady

Daň je možné uhradiť bankovým prevodom na účet mesta č. 14429422/0200, alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu.


Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 9/2022 o miestnych daniach

Kontakt

  • Mestský úrad, Námestie slobody 1
  • Mgr. Lucia Obrcianová, tel. č. 045/678 28 16, e-mail: dane@novabana.sk

Dokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.