Občan

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ,,nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba a určenie poplatku

Sadzba poplatku je ustanovená v platnom VZN mesta Nová Baňa č. 8/2022 zo dňa 14.12.2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku za komunálne odpady je:

 • 0,0959 € za osobu a kalendárny deň, 35,00 € za osobu a kalendárny rok (fyzická osoba)
 • 0,0959 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti slúžiacej výlučne poplatníkovi a jeho blízkym osobám na individuálnu rekreáciu (tzv. chatár) sa počet osôb = 1

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,100 € za kilogram.

Poplatok sa určuje ako:

 • súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní (fyzická osoba)
 • súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov (právnická osoba, podnikateľ)

Ukazovateľ dennej produkcie (právnická osoba, podnikateľ) sa určuje ako:

súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služieb:

 • v reštauračných službách vynásobený koeficientom 0,3,
 • pri kaviarenských alebo iných pohostinských službách, vynásobený koeficientom 0,15,
 • súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, vynásobený koeficientom 0,8 (právnická osoba)
 • priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1 (podnikateľ)

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

 • uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu; v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
 • uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Tlačivá oznamovacia povinnosť:

Zníženie a odpustenie poplatku

Mesto poplatok zníži o 90 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže hodnovernými dokladmi, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Nová Baňa, a to:

 • študentom VŠ a SŠ študujúcim v SR,
 • občanom pracujúcim v SR ubytovaným mimo územia mesta Nová Baňa

Mesto poplatok zníži o 30 % občanom, ktorí k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 62 rokov (nie je potrebné vypisovať tlačivo, prepočet na zníženie bude spravený automaticky zamestnancom mesta).

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Nová Baňa, a to na základe predloženia hodnoverných dokladov v nasledovnom rozsahu:

 • študentom študujúcim v zahraničí,
 • občanom trvale pracujúcim alebo trvale sa zdržujúcim v zahraničí a občanom, ktorí pracujú v zahraničí v turnusoch,
 • občanom prihláseným k trvalému pobytu v meste Nová Baňa, ktorí sú prechodne prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci,
 • občanom, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálnu a zdravotnú starostlivosť pobytovou formou,
 • občanom, ktorí sú nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby, príp. trestu.

Tlačivá na zníženie a odpustenie:

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa podmienok a podkladov ustanovených vo VZN č. 8/2022 zo dňa 14.12.2022 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia t. j. do 30. 1., inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta na základe žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť rozhodnutím. dokladom.

Vrátenie poplatku

Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe podania písomnej žiadosti. Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi vrátený do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu Nová Baňa (klientske centrum).

kontakt:

 • Mestský úrad, Námestie slobody č.1, Nová Baňa
 • Marta Müllerová, tel. 045/6782 815, email: mullerova@novabana.sk

Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.