Občan

Zápis uzavretia manželstva a sobášny list

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci osobne na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti je príslušný matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR a patria do nášho matričného obvodu, prídu na matričný úrad, kde vyplnia žiadosť o uzavretie manželstva a obaja túto pred matrikárkou podpíšu. K žiadosti slobodní snúbenci predkladajú rodné listy, platné občianske preukazy.

Ak je snúbenec rozvedený, musí predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode z okresného súdu. Ovdovelý snúbenec predkladá úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určené otcovstvo. Prijatie žiadosti ani uzavretie manželstva občanov vo vlastnom matričnom obvode nepodlieha poplatku.

Snúbenci, ktorí sú štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo nášho matričného obvodu, predkladajú všetky náležitosti ako v predchádzajúcom odseku podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom, to je delegovanie sobáša. Delegujúci matričný úrad, ako aj matričný úrad, pred ktorým sa uzatvára manželstvo, vyberie poplatok vo výške 20 €.

 Pokiaľ je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, predložia snúbenci všetky doklady ako aj pri našich občanoch. Za cudzinca platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných detí a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Všetky listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka / okrem dokladov z Českej republiky/.

Za sobáš s cudzincom je poplatok 70 €.

Pri príprave uzavretia manželstvo s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom. Žiadosť musí byť predložená minimálne 14 dní pred uzavretím manželstva.

Keď ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR / bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/, predkladajú snúbenci žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu. Poplatok za takýto sobáš je 200 €.

 Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla cirkvi – kostola, kde sa manželstvo uzatvára. Nie je podmienené trvalým pobytom snúbencov.

Ak chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí, Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva od 1.2.2006. Náš občan sa môže obrátiť na matričný úrad, ktorý mu o tejto skutočnosti vydá potvrdenie. Poplatok je 5 €.

Kontakt

Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientske centrum, Matričný úrad a Ohlasovňa pobytu

 Ing. Klaudia Hósová Kasanová – Matričný úrad, tel.č. 045/6782825, hosova@novabana.sk

Aktuality

78. výročia oslobodenia mesta Nová Baňa

23. 3. 2023
Nová Baňa Oznamy

Každý rok, koncom marca, si pripomíname významný medzník v dejinách nášho mesta, ktorým je oslobodenie Novej Bane 29. marca 1945. ......

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA 2023

23. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Mesto Nová Baňa vás pozývajú na 46. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofes......

Novobanská kvapka krvi 27.3.2023

21. 3. 2023
Oznamy

Mesto Nová Baňa pozýva v pondelok 27.3.2023 na NOVOBANSKÚ KVAPKU KRVI. ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.