Občan

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku. 

 Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 20.09.2024 - 21.09.2024.


Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 03.09.2024.

Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami. Žiadosti s povinnými prílohami je potrebné zaslať originál podpísané poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky cez portal slovensko.sk, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne v podateľni MsÚ.

Prihlášky zaslané emailom nie je možné akceptovať v súlade s daňovým poriadkom. 

Pre predajcov spotrebného tovaru predajné miesta budú vyhradené na ulici A. Kmeťa a Bernolákovej. 

Predajná doba : 

a) predaj občerstvenia:

 • Piatok od 08.00 hod. do 22.30 hod.
 • Sobota od 08.00 hod. do 22.30 hod.

b) ostatný predaj a služby:

 • Piatok od 08.00 hod. do 20.00 hod.
 • Sobota od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

1. fotokópiu oprávnenia na podnikanie - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),

2. fotokópiu dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. V priloženom linku je odkaz na pokyny Finančnej správy SR, kde sú uvedené príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže obec prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste. https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci,

3. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, (nie fotokópie),

4. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment, resp. fotokópiu Oznámenia o začatí prevádzky,

5. fotokópiu potvrdenia o Registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe - ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti (okrem burčiaku a vína),

6. fotokópiu registrácie na ÚKSUPe pri predaji burčiaku a vína.

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1.predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

 1. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jehovlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
 2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
 3. doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.),
 4. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment, resp. fotokópiu Oznámenia o začatí prevádzky,
 5. fotokópiu potvrdenia o Registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe - ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti (okrem burčiaku a vína),

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:

 1. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
 2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

U P O Z O R N E N I E

žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,

organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,

organizátor akceptuje len žiadosti podané do 03.09.2024.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 03. SEPTEMBRA 2024

 Vybratým predajcom bude zaslaná pozvánka na novobanský jarmok, na základe ktorej uhradia poplatok za predajné miesto a po zaplatení poplatku im bude vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na novobanskom jarmoku v termíne do 10 pracovných dní od zaplatenia poplatku, po tomto termíne si môžu predávajúci vyzdvihnúť povolenia na predaj na Mestskom úrade v Novej Bani na 1.poschodí, č.dverí 23 a č.dverí 10.

Predajné zariadenie v priestoroch jarmoku môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia.

Kontakt: tel.: 045/6782822, 6782885, 6782811, 6782810

e-mail adamcova@novabana.sk, bakosova@novabana.sk

ORGANIZÁTOR NOVOBANSKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!

Dokumenty na prevzatie (formulár pdf):

Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.