Občan

Informácie pre záujemcov o predaj na príležitostnom vianočnom trhu

Čas radostný , čas vianočný, ktorý sa uskutoční 13. 12. 2019

 • 11:00 – 20:00 hod. – remeslá – predvádzanie – vestibul kina Vatra
 • 11:00 – 20:00 hod. - vonkajšie priestory (radničný park) – ostatní predajcovia

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný žiadosť včas a správne vyplnenú doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 6. 12. 2019. Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!


Adresa na zasielanie žiadostí

Mestský úrad
Námestie slobody 1,
968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj je dostupná v priložených súboroch spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní ju v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou), inak sa považuje za nedoručenú!

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:


Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
 • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
 • kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
 • kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (Mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne).

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

 • predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).
 • predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

Upozornenie

 • žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
 • organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
 • organizátor akceptuje len žiadosti podané do 6. 12. 2019.

Uzávierka žiadostí je dňa 6. decembra 2019

Účastníci príležitostného vianočného trhu sa môžu prihlásiť do 6. 12. 2019. Žiadosti (trhovníkov - predávajúcich výrobky a poskytujúcich služby) doručené po termíne a neúplné žiadosti (bez požadovaných náležitostí) nebudú organizátorom akceptované.

Žiadosti trhovníkov uspokojíme podľa kapacitných možností.

Vybratým záujemcom bude vydané Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom vianočnom trhu ČAS RADOSTNÝ, ČAS VIANOČNÝ v deň konania trhov. Vydanie povolenia odporúčame preveriť telefonicky od 10. 12. 2019.

Predajné zariadenie v priestoroch trhu môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia. Po vydaní povolenia je umiestnenie predajného zariadenia v priestoroch trhu bezplatné.


Kontakt

Tel.: 045/678 28 86, 045/678 28 85,
E-mail: oki@novabana.sk, kultura@novabana.sk

Tešíme sa na vašu účasť!


Dokumenty

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......