Samospráva

Dokumenty

Informácie o civilnej ochrane v meste Nová Baňa uverejnené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení smerujúcich na ochranu života, zdravia a majetku vo vzťahu k možnej mimoriadnej udalosti. Pozostáva z analýz možného ohrozenia a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj postupov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Možné riziká ohrozenia pre mesto Nová Baňa sú odvodené z Analýzy územia okresu Žarnovica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom Žiar nad Hronom.

 • Ohrozenie vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia Mochovce,
 • hrozby z havárie dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky po rýchlostnej komunikácii R1 a železnicou,
 • ohrozenia prírodného charakteru /lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, z búrkovej činnosti, povodne,
 • epidémie,
 • ako osobitná časť možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov (nákupné strediská, štadión, školské zariadenia, kultúrne strediská) a stavby ako hrádza vodnej nádrže Tajch, diaľkový rozvod plynovodu, zdroje pitnej vody, čerpacie stanice a pod.

Varovanie občanov.

Varovanie prebieha zvukovým signálom, ktorý môže byť doplnený oznamom v rozhlase alebo televízii. Rozoznávame tri signály.

Názov signálu Použitie Spôsob varovania
Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový kolísavý tón sirén
Ohrozenie vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 – minútový stály tón sirén
Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

POZOR !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania stálym tónom sirény. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

Ak zaznie varovný signál, tak nás varuje pred neočakávanou udalosťou, ktorej dôsledkom je ohrozenie života, zdravia a majetku.

Po zaznení varovnej sirény

1. okamžite sa ukryte

 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad,
 • kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými
 • vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu

 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

Všeobecné zásady vyrozumenia a varovania obyvateľstva

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:

 • UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
 • REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
 • PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
 • NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
 • VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
 • zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
 • NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
 • POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
 • POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Kontaktné a informačné miesta civilnej ochrany

MsÚ Nová Baňa
Tel.: 6782888
E-mail: msp@novabana.sk

ObÚ Banská Bystrica
Tel.: 048/4133 404, 048/4133 444
E-mail: ocoakr@bb.vs.sk
Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Obvodný úrad Žiar nad Hronom
Tel.: 045/673 24 82, 673 23 22, 0903 805 370, 0903 534 936, 678 16 77
E-mail: oco@zh.vs.sk
Fax: 045/6781654

Web stránka:

Úradu civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR: www.uco.sk

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

 • V akomkoľvek ohrození života, zdravia a majetku: 112 – integrovaný záchranný systém.
 • V prípade požiaru a hrozby poškodenia majetku a zdravia 150 - Hasičský a záchranný zbor.
 • V prípade poškodenia života a zdravia volajte: 155 - Zdravotnú záchrannú službu.
 • V prípade ohrozenia v dôsledku trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte: 158 – Policajný zbor, alebo 6850333 obvodné oddelenie PZ v Novej Bani, alebo 0910110120, 6782888 - Mestská polícia v Novej Bani.

Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.