Samospráva

Dokumenty

Informácie o civilnej ochrane v meste Nová Baňa uverejnené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení smerujúcich na ochranu života, zdravia a majetku vo vzťahu k možnej mimoriadnej udalosti. Pozostáva z analýz možného ohrozenia a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj postupov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Možné riziká ohrozenia pre mesto Nová Baňa sú odvodené z Analýzy územia okresu Žarnovica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom Žiar nad Hronom.

 • Ohrozenie vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia Mochovce,
 • hrozby z havárie dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky po rýchlostnej komunikácii R1 a železnicou,
 • ohrozenia prírodného charakteru /lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, z búrkovej činnosti, povodne,
 • epidémie,
 • ako osobitná časť možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov (nákupné strediská, štadión, školské zariadenia, kultúrne strediská) a stavby ako hrádza vodnej nádrže Tajch, diaľkový rozvod plynovodu, zdroje pitnej vody, čerpacie stanice a pod.

Varovanie občanov.

Varovanie prebieha zvukovým signálom, ktorý môže byť doplnený oznamom v rozhlase alebo televízii. Rozoznávame tri signály.

Názov signálu Použitie Spôsob varovania
Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový kolísavý tón sirén
Ohrozenie vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 – minútový stály tón sirén
Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

POZOR !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania stálym tónom sirény. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

Ak zaznie varovný signál, tak nás varuje pred neočakávanou udalosťou, ktorej dôsledkom je ohrozenie života, zdravia a majetku.

Po zaznení varovnej sirény

1. okamžite sa ukryte

 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad,
 • kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými
 • vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu

 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

Všeobecné zásady vyrozumenia a varovania obyvateľstva

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:

 • UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
 • REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
 • PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
 • NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
 • VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
 • zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
 • NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
 • POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
 • POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Kontaktné a informačné miesta civilnej ochrany

MsÚ Nová Baňa
Tel.: 6782888
E-mail: msp@novabana.sk

ObÚ Banská Bystrica
Tel.: 048/4133 404, 048/4133 444
E-mail: ocoakr@bb.vs.sk
Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Obvodný úrad Žiar nad Hronom
Tel.: 045/673 24 82, 673 23 22, 0903 805 370, 0903 534 936, 678 16 77
E-mail: oco@zh.vs.sk
Fax: 045/6781654

Web stránka:

Úradu civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR: www.uco.sk

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

 • V akomkoľvek ohrození života, zdravia a majetku: 112 – integrovaný záchranný systém.
 • V prípade požiaru a hrozby poškodenia majetku a zdravia 150 - Hasičský a záchranný zbor.
 • V prípade poškodenia života a zdravia volajte: 155 - Zdravotnú záchrannú službu.
 • V prípade ohrozenia v dôsledku trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte: 158 – Policajný zbor, alebo 6850333 obvodné oddelenie PZ v Novej Bani, alebo 0910110120, 6782888 - Mestská polícia v Novej Bani.

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.