en
Neprehliadnite


Civilná ochrana

Informácie o civilnej ochrane v meste Nová Baňa uverejnené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení smerujúcich na ochranu života, zdravia a majetku vo vzťahu k možnej mimoriadnej udalosti. Pozostáva z analýz možného ohrozenia a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj postupov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Možné riziká ohrozenia pre mesto Nová Baňa sú odvodené z Analýzy územia okresu Žarnovica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom Žiar nad Hronom.
• Ohrozenie vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia Mochovce,
• hrozby z havárie dopravného prostriedku prepravujúceho nebezpečné látky po rýchlostnej komunikácii R1 a železnicou,
• ohrozenia prírodného charakteru /lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, z búrkovej činnosti, povodne,
• epidémie,
• ako osobitná časť možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov (nákupné strediská, štadión, školské zariadenia, kultúrne strediská) a stavby ako hrádza vodnej nádrže Tajch, diaľkový rozvod plynovodu, zdroje pitnej vody, čerpacie stanice a pod.

Varovanie občanov.

Varovanie prebieha zvukovým signálom, ktorý môže byť doplnený oznamom v rozhlase alebo televízii. Rozoznávame tri signály.

Názov signálu

Použitie

Spôsob varovania

Všeobecné ohrozenie

Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový kolísavý tón sirén

Ohrozenie vodou

Pri ohrození ničivými účinkami vody

6 – minútový stály tón sirén

Koniec ohrozenia

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

POZOR !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania stálym tónom sirény. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

Ak zaznie varovný signál, tak nás varuje pred neočakávanou udalosťou, ktorej dôsledkom je ohrozenie života, zdravia a majetku.

Po zaznení varovnej sirény

1. okamžite sa ukryte
- pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
- ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
- ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
- v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
- uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu
- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
- v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:
• UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
• REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
• PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
• NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
• VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
• zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
• NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
• POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
• POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.


Kontaktné a informačné miesta civilnej ochrany

MsÚ Nová Baňa, tel. 6782888, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ObÚ Banská Bystrica:
Tel.: 048/4133 404, 048/4133 444 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Obvodný úrad Žiar nad Hronom:
Tel.: č. tel. 045/673 24 82, 673 23 22, 0903 805 370, 0903 534 936, 678 16 77 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Fax: 045/6781654

Web stránka:
Úradu civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR: www.uco.sk

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

 

V akomkoľvek ohrození života, zdravia a majetku: 112 – integrovaný záchranný systém.
V prípade požiaru a hrozby poškodenia majetku a zdravia 150 - Hasičský a záchranný zbor.
V prípade poškodenia života a zdravia volajte: 155 - Zdravotnú záchrannú službu.
V prípade ohrozenia v dôsledku trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte: 158 – Policajný zbor, alebo 6850333 obvodné oddelenie PZ v Novej Bani, alebo 0910110120, 6782888 - Mestská polícia v Novej Bani.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800