en
Neprehliadnite


Hlavný kontrolór

PhDr. Katarína Segetová

 tel.: 045/ 6782 807

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00-11:30 12:00-15:00
Utorok 7:00-11:30 12:00-15:00
Streda 7:00-11:30 12:00-15:00
 

 

 

 

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ). 

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 
 2. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
 3. kontrola vybavovania sťažností a petícií, 
 4. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 
 5. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
 6. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 7. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta,
 8. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
 9. predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 10. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,...

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

1. Mestský úrad Nová Baňa

2. Rozpočtové organizácie

 • Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
 • Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa
 • Základná umelecká škola, Nová Baňa
 • Centrum voľného času, Nová Baňa

3. Príspevková organizácia

 • Technické služby mesta Nová Baňa

4. Právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť

 • Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
 • Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa

5. Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Kontaktný formulár

Vaše meno 
E-mail / telefón 
Správa 
Ochrana proti SPAMu kei Odpíšte text z obrázku
    Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800