Samospráva

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2022 v rozpočtovej organizácii  CVČ Nová Baňa

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce v roku 2023 ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 0.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 2112000 Z. z o slobo.pdf

Správy o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly MŠ_ZŠ.pdf

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 2112000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p v príspevkovej organizácií Technické služby .pdf

Správa o výsledku kontroly zmlúv o dielo ktoré boli menené dodatkomdodatkami v hodno.pdf

Správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv ktoré má mesto Nová Baňa uzatvorené.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 2112000 Z.z konkrétne povinne zverejňovaných ZoD v mest.pdf

Správa z výsledku kontroly investičnej akcie Rekonštrukcia krovu strešnej krytiny fasády budovy a dvorovej časti ZUŠ v.pdf

Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 2021.pdf

Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2017 a 2018.pdf

Kontrola verejného obstarávania v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 2019 2020 a 2021.pdf

Správa o výsledku kontroly realizácie projektu Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice.pdf

Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu.pdf

Správa o výsledku kontroly ceny tepla MsBP.pdf

Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z transparentného účtu.pdf

Správa o výsledku kontroly činnosti mestskej knižnice

Správa o výsledku kontroly  zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021

Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020

Kontrola uznesenia č. 98-2021.pdf

Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne.pdf

Kontroly verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP.pdf

Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici“.pdf

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby.pdf

Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.pdf

Správa o výsledku kontroly kamerového systému na TS Nová Baňa.pdf

Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením číslo 115-2020.pdf

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv.pdf

Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa.pdf

Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01. 01. .pdf

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.