en
Neprehliadnite


Demografia

V roku 2018 pokračoval z hľadiska demografie v našom meste nepriaznivý vývoj. Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sme znovu zaznamenali úbytok obyvateľov. K 31.12.2018 nás bolo 7051, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 48 obyvateľov menej.

Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien a to 3634, čím tvoria 51,5 % z celkového počtu obyvateľov. Muži sú trochu v menšine s počtom 3417, čím tvoria 48,5 % počtu obyvateľov.

V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 79 občanov, zároveň však mesto opustilo a odhlásilo sa až 127 občanov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 48 občanov.

Narodilo sa nám 67 najmenších obyvateľov mesta (o 14 menej než v roku 2017), z toho 32 chlapcov a 35 dievčat. K najobľúbenejším menám, ktoré rodičia vybrali pre svoje ratolesti patria – Adam, Erik, Filip, Jakub a u dievčat Eliška, Ema, Adela, Paulína. Do evidencie pribudli i menej tradičné mená ako Felicity, Jonáš, Liam, Lada.

Úmrtnosť obyvateľov poklesla oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2018 sme zaznamenali 67 úmrtí, čo je o 12 menej ako v roku 2017.

Do stavu manželského sa v roku 2018 rozhodlo vstúpiť 66 párov. Počet rozvodov sa nezmenil, i v roku 2018 sme ich zaznamenali 13 (rovnako ako v r.2017).

K záveru roka sme evidovali 31 občanov vo veku 90 a viac rokov. Priemerný vek obyvateľstva zostáva naďalej na hranici 41 rokov, pričom najstarší občan mesta sa v r. 20187 dožil 98 rokov.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

 

  Muži Ženy Spolu
Stav k 31.12.2018 3443 3656 7099
Narodení 32 35 67
Zomrelí 34 33 67
Prisťahovaní k trvelému pobytu 30 49 79
Odsťahovaní z trvalého pobytu 54 73 127
Stav k 31.12.2018 3417 3634 7051

Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2018

Časť mesta Muži Ženy Spolu
Nová Baňa - mesto 2753 2960 5713
Štále 511 499 1010
Stará Huta 34 41 75
Bukovina 79 88 167
Chotár 40 46 86
Spolu 3417 3634 7051

 

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2018

Kategória Muži Ženy Spolu
Vek od 0 do 3 rokov 126 124 250
Vek od 3 do 6 rokov 121 91 212
Vek od 6 do 15 rokov 293 285 578
Vek od 16 do 18 rokov 94 96 190
Vek od 18 do 60 rokov 2051 2067 4118
Vek nad 60 rokov 732 971 1703
Spolu 3417 3634 7051

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800