en
Neprehliadnite


Demografia

Demografia mesta Nová Baňa za rok 2019
Rok 2019 je za nami a s ním aj konštatovanie, že z hľadiska demografie pokračuje v našom meste stále nepriaznivý vývoj, čo znamená, že konečné čísla počtu obyvateľov nám tak ako po minulé roky znovu ukazujú úbytok. K 31.12.2019 nás bolo 7044, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 7 obyvateľov menej.
Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien a to 3629, čím tvoria 51,5 % z celkového počtu obyvateľov. Muži sú stále v menšine s počtom 3415, čím tvoria 48,5 % z celkového počtu obyvateľov.
V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 109 občanov, zároveň však mesto opustilo a odhlásilo sa až 121 občanov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 12 občanov.
Narodilo sa nám 69 najmenších obyvateľov mesta, z toho 36 chlapcov a 33 dievčat. K najobľúbenejším menám, ktoré rodičia vybrali pre svoje ratolesti patria – Marek, Martin, Oliver a z dievčenských to boli Barbora, Júlia, Michaela, Natália. Do evidencie pribudli i menej tradičné mená ako Áron, Ruben, či Ellie Skye.
Úmrtnosť obyvateľov mierne poklesla oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2019 sme zaevidovali 64 úmrtí, čo je o 3 menej ako v roku 2018.
Spoločnou životnou cestou sa v uplynulom roku rozhodlo kráčať 54 párov. Počet rozvodov sa o trošku znížil. Kým v roku 2018 ich bolo 13, v roku 2019 sme ich zaznamenali 9.
Priemerný vek obyvateľstva je 42 rokov. K záveru roka sme evidovali 35 občanov vo veku 90 a viac rokov, pričom najstarší občan mesta sa v r. 2019 dožil 99 rokov.
Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

 

  Muži Ženy Spolu
Stav k 31.12.2018 3417 3634 7051
Narodení 36 33 69
Zomrelí 37 27 64
Prisťahovaní k trvelému pobytu 47 62 109
Odsťahovaní z trvalého pobytu 48 73 121
Stav k 31.12.2019 3415 3629 7044

Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2019

Časť mesta Muži Ženy Spolu
Nová Baňa - mesto 2749 2954 5703
Štále 510 496 1006
Stará Huta 35 37 72
Bukovina 80 89 169
Chotár 41 53 94
Spolu 3415 3629 7044

 

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2019

Kategória Muži Ženy Spolu
Vek od 0 do 3 rokov 132 146 278
Vek od 3 do 6 rokov 110 85 195
Vek od 6 do 15 rokov 312 290 602
Vek od 16 do 18 rokov 88 92 180
Vek od 18 do 60 rokov 2109 2108 4217
Vek nad 60 rokov 664 908 1572
Spolu 3415 3629 7044

 

Vek obyvateľov mesta k 31.12.2019 Muži Ženy Spolu Podiel v %
Predproduktívny vek (0-14 rokov) 544 521 1075 15,26
Produktívny vek (15-60 rokov) 2197 2200 4397 62,42
Poproduktívny vek (61+ rokov) 644 908 1872 22,32
SPOLU 3415 3629 7044 100,00

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800