en
Neprehliadnite


Demografia

Demografia mesta Nová Baňa 

     Rok 2020 je už za nami a znovu je tu konštatovanie, že z hľadiska  demografie sa v našom meste zasa znížil počet obyvateľov. V porovnaní s rokom 2019 máme o 38 obyvateľov menej. 

     Zo štatistických údajov vyplýva, že  k  31.12.2020  bolo v našom meste 7006 obyvateľov, z toho  3393 mužov – 48,5 % z celkového počtu obyvateľov  a 3613 žien – 51,5 z celkového počtu obyvateľov. Čísla nám ukazujú, že v porovnaní s rokom 2019 máme o 38 obyvateľov menej

     V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 101 občanov, zároveň však mesto opustilo a odhlásilo sa 116  obyvateľov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 15 občanov.

      Ďalším dôvodom úbytku obyvateľstva je aj najvyššia úmrtnosť za posledných 10 rokov.  V roku 2020 sme evidovali 88 úmrtí.

     Pribudlo nám 65 malých občiankov mesta – z toho 36 chlapcov a 29 dievčat. Rodičia pri určovaní mena dieťatka využili naozaj veľa možností. K najobľúbenejším menám, ktoré boli deťom zapísané do rodného listu patria – Adam, Michal, Ema. Do evidencie pribudli i menej tradičné mená  ako  Aria, Florián, Hannnah, Charlotte, Lara.

     Spoločné áno si v roku 2020 vyslovilo 53 párov. Počet rozvodov sa mierne zvýšil a rok 2020 sme ukončili s číslom 11.

     Priemerný vek obyvateľstva zostáva na hranici 42 rokov. K záveru roka sme evidovali    41 občanov vo veku 90 a viac rokov, pričom najstarší občan mesta sa v r. 2020 dožil  100 rokov.

     Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.     

 

Prehľad za rok 2020

 

Muži

Ženy

Spolu

Stav k 1.1.2020

3415

3629

7044

Narodení

36

29

65

Zomrelí

47

41

88

Prisťahovaní k trvalému pobytu

43

58

101

Odsťahovaní z trvalého pobytu

54

62

116

Stav k   31.12.2020

3393

3613

7006

 

 

 

Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2020

Časť mesta

Muži

Ženy

Spolu

Nová Baňa - mesto

2732

2930

5662

Štále

507

499

1006

Stará Huta

31

29

70

Bukovina

79

88

167

Chotár

44

57

101

Spolu

3393

3613

7006

 

 

Veková štruktúra obyvateľstva  k 31.12.2020

Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

138

158

296

Vek od 3 do 6 rokov

100

83

183

Vek od 6 do 15 rokov

319

281

600

Vek od 15 do 18 rokov

86

92

178

Vek od 18 do 61 rokov

2084

2090

4174

Vek nad 61 rokov

666

909

1575

Spolu

3393

3613

7006

 

Vek obyvateľov mesta k 31.12.2020

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v %

Predproduktívny vek (0-14 rokov)

527

496

1023

14,60

Produktívny vek (15-64 rokov)

2338

2366

4704

67,14

Poproduktívny vek (64+ rokov)

528

651

1279

18,26

SPOLU

3393

3613

7006

100,00

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800