en




Neprehliadnite


Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Nová Baňa na 4 roky. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta. Spôsob zasadnutia mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov MsZ upravuje dokument Zásady odmeňovania poslancov MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo nasledovné predbežné termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2017

22.02.2017
26.04.2017
28.06.2017
20.09.2017
13.12.2017

 

Právomoc MsZ

 • rozhodovanie o nakladaní s majetkom mesta,
 • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu, 
 • schvaľovanie územného plánu,
 • rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,
 • vyhlasovanie hlasovania obyvateľov mesta,
 • prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • určovanie organizácie mestského úradu, určovanie platu primátora a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,
 • zakladanie, zrušovanie mestských podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,
 • schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,
 • zriaďovanie orgánov mesta, 
 • udeľovanie čestného občianstva mesta, vyznamenaní a cien.

 

Na prevzatie

 




Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881