en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
20.4.2021

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 28.04.2021

Pridané:
20.4.2021

2. Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. Zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením číslo 115/2020

Pridané:
20.4.2021

3. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv v príspevkovej organizácií Technické služby

Pridané:
20.4.2021

4. Správa o inventarizácií majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2020

Pridané:
20.4.2021

5. 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa

Pridané:
20.4.2021

6. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky

Pridané:
20.4.2021

7. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – energetický audit

Pridané:
20.4.2021

8. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Nová Baňa

Pridané:
20.4.2021

9. Použitie prostriedkov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2021

Pridané:
20.4.2021

10. Dodatok č. 1 k VZN mesta Nová Baňa č. 3/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
20.4.2021

11. VZN o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa po 31.12.2016

Pridané:
20.4.2021

12. Menovanie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa

Pridané:
20.4.2021

13. Zánik mandátu poslanca MsZ

Pridané:
20.4.2021

14. Majetkové veci

Pridané:
20.4.2021

16. Zmena členov v komisiách pri MsZ

Pridané:
20.4.2021Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800