en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
9.9.2020

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 16.09.2020

Pridané:
9.9.2020

2. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2020

Pridané:
9.9.2020

4. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2020

Pridané:
9.9.2020

5. 8. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu

Pridané:
9.9.2020

7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci

Pridané:
9.9.2020

8. VZN mesta Nová Baňa o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

9. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

10. VZN mesta Nová Baňa o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

11. VZN o organizácii miestneho referenda v meste Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

12. Návrh na zrušenie uznesenia č.5/2020 zo dňa 15.1.2020

Pridané:
9.9.2020

13. Schválenie vstupu mesta Nová Baňa ako zakladateľa do neziskovej organizácie MEDICAL n.o. a zvolenie zástupcov mesta Nová Baňa do orgánov n.o.

Pridané:
9.9.2020

14. Majetkové veci

Pridané:
9.9.2020

15. Dodatok č. 1 k Etickému kódexu volených predstaviteľov mesta Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

16. Informácia o výsledku kontroly „Domáca opatrovateľská služba“ v Meste Nová Baňa

Pridané:
9.9.2020

17. Delegovanie zástupcu mesta do Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani

Pridané:
9.9.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800