en
Neprehliadnite


Pracovné materiály

Pozvánka

Pridané:
17.4.2019

Kontrola plnenia uznesení

Pridané:
17.4.2019

Správa z kontroly

Pridané:
17.4.2019

Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2022

Pridané:
17.4.2019

Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2018

Pridané:
17.4.2019

Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2018

Pridané:
17.4.2019

2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Pridané:
17.4.2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Pridané:
17.4.2019

VZN mesta Nová Baňa o verejnom poriadku

Pridané:
17.4.2019

VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
17.4.2019

Majetkové veci

Pridané:
17.4.2019

Návrh na doplnenie komisií zriadených pri MsZ

Pridané:
17.4.2019

Návrh členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o.

Pridané:
17.4.2019

Návrh členov dozornej rady Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani

Pridané:
17.4.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881