en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
13.9.2021

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 22.09.2021

Pridané:
13.9.2021

2. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby

Pridané:
13.9.2021

3. Správa o výsledku verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP

Pridané:
13.9.2021

4. Správa o výsledku kontroly plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici

Pridané:
13.9.2021

5. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne

Pridané:
13.9.2021

6. Založenie obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“

Pridané:
13.9.2021

7. Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2021

Pridané:
13.9.2021

8. Správa nezávislého audítora

Pridané:
13.9.2021

9. Zrušenie uznesenia č. 86/2021

Pridané:
13.9.2021

10. 6. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

Pridané:
13.9.2021

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
13.9.2021

12. Návrh na odpustenie nájomného

Pridané:
13.9.2021

13. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Nová Baňa

Pridané:
13.9.2021

14. Majetkové veci

Pridané:
13.9.2021Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800