en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
11.11.2020

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19.11.2020

Pridané:
11.11.2020

2. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 30.10.2020

Pridané:
11.11.2020

3. Správa o výsledku kontroly zákona č. 211/2000 Z. z. v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa 01.01.2020 - 31.08.2020

Pridané:
11.11.2020

4. 10. Zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

Pridané:
11.11.2020

5. VZN mesta Nová Baňa o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území mesta Nová Baňa

Pridané:
11.11.2020

6. VZN mesta Nová Baňa o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Pridané:
11.11.2020

7. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu -KBV Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB

Pridané:
11.11.2020

8. Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Gron“

Pridané:
11.11.2020

9. Menovanie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa

Pridané:
11.11.2020

10. Schválenie vstupu mesta Nová Baňa ako zakladateľa do neziskovej organizácie Banské múzeum Althandel n. o. a schválenie zakladacej listiny aštatútu neziskovej organizácie Banské múzeum Althandel n. o.

Pridané:
11.11.2020

11. Majetkové veci

Pridané:
11.11.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800