en
Neprehliadnite


Pracovné materiály

Pozvánka

Pridané:
10.6.2019

Kontrola plnenia uznesení

Pridané:
10.6.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2019

Pridané:
10.6.2019

Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Pridané:
10.6.2019

Štatút Denného centra seniorov LIPA

Pridané:
10.6.2019

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ J. Zemana Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

VZN o poskytovaní služby – sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR: Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu: Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

Pridané:
10.6.2019

Majetkové veci

Pridané:
10.6.2019

Návrh na doplnenie komisie zriadenej pri MsZ

Pridané:
10.6.2019

Návrh členov dozornej rady Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani

Pridané:
10.6.2019

Výročná správa OOCR Región Gron za rok 2018

Pridané:
10.6.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881