en
Neprehliadnite


Finančné oddelenie

Finančné oddelenie zabezpečuje:

 • tvorbu rozpočtu mesta, jeho zmeny, rozpočtové opatrenia,
 • plnenie rozpočtu a záverečný účet mesta,
 • spravuje účty Mestského úradu,  
 • kolobeh faktúr,
 • zverejňovanie objednávok a faktúr,
 • kontrolu cestovných účtov pracovníkov MsÚ,
 • organizáciu inventarizácie majetku mesta, nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom,
 • vedenie účtovnej evidencie Mestského úradu,
 • výkazníctvo,  
 • vyúčtovávanie transferov zo ŠR na prenesené kompetencie
 • priznanie dane z príjmu právnických osôb, 
 • správu dane z nehnuteľností,
 • správu dane za psa,
 • správu dane za nevýherné hracie prístroje,
 • správu dane za predajné automaty,
 • správu dane za ubytovanie,
 • správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • správu dane za umiestnenie jadrového zariadenia,
 • kontrolu odvodu výťažku zo stávkových hier,
 • povolenie prevádzky výherných hracích prístrojov,
 • vedenie centrálnej pokladne MsÚ
 • spracovanie rozpočtov za školstvo, metodické vedenie a financovanie školstva, kontrola, výkazníctvo, štatistika
 • úverovú agenduMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800