en
Neprehliadnite


Štatút rady seniorov

Štatút rady seniorov

Štatút rady seniorov mesta Nová Baňa

Čl.1.

Základné ustanovenie

Štatút Rady seniorov mesta Nová Baňa ( ďalej len rada) upravuje jej postavenie, pôsobnosť, zloženie a základné činnosti.

 

Čl.2

Postavenie rady

Rada seniorov je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom primátora mesta Nová Baňa pre otázky postavenia seniorov.

 

Čl.3

Vymedzenie pojmu senior

Na účely pôsobnosti rady sa za seniora považujú občania v dôchodkovom veku, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Nová Baňa.

 

Čl.4

Pôsobnosť rady

Rada seniorov plní úlohy podľa odsúhlaseného plánu činností.

Rada seniorov vo svojej pôsobnosti:

·         zastupuje záujmy všetkých seniorov na území mesta Nová Baňa,

·         spracováva, vyhodnocuje, aktualizuje a koordinuje vlastný program seniorov a podieľa sa na jeho realizácii,

·         podáva primátorovi mesta podnety na zlepšenie postavenia seniorov v meste Nová Baňa,

·         monitoruje, pripomienkuje koncepčné materiály a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo stratégie mesta Nová Baňa v oblasti Komunitného plánu sociálnych služieb.

 

 

 

Čl.5

Zloženie rady

Rada seniorov má celkom 9 členov.

Skladá sa z 3 členov za jednotu dôchodcov Slovenska, 3 členov za Zväz zdravotne postihnutých Slovenska a 3 členov za Denné centrum seniorov LIPA.

Člen rady musí mať trvalý pobyt v meste Nová Baňa, musí byť bezúhonný a aktívne sa podieľať na živote seniorov v Novej Bani.

Funkčné obdobie člena rady je 4 ročné a môže byť opakovane predĺžené jedenkrát.

Členstvo v rade a práca v rade je čestné, nezastupiteľné a bez nároku na finančnú odmenu.

Rada si hlasovaním zvolí na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvolá primátor mesta, predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Predseda rady zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť primátorovi mesta. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti  zastupuje v plnom rozsahu podpredseda. Členstvo v rade zaniká odvolaním Radou seniorov ak za odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov, odvolaním primátorom mesta s uvedeným dôvodu, 3x neospravedlnenou neúčasťou na zasadnutie rady, písomným vzdaním sa funkcie rady člena.

 

Čl.6

Činnosť členov rady

Predseda Rady:

·         riadi činnosť Rady

·         predkladá  Rade na schválenie plán činnosti,

·         zvoláva a vedie zasadnutie Rady,

·         navrhuje program rokovania Rady,

·         predkladá primátorovi mesta iniciatívne návrhy a odporúčania, na ktorých sa Rada uzniesla – predložením zápisnice zo zasadnutia Rady,

·         plní úlohy, ktorými ho poverí Rada,

·         podpisuje zápisnicu zo zasadnutia Rady.

Podpredseda Rady:

·         zastupuje predsedu Rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností, ktorými ho predseda poverí,

·         podpisuje zápisnicu zo zasadnutia Rady.

 

 

Tajomník Rady:

·         pripravuje materiály na zasadnutie Rady, zabezpečuje pozvánky a miestnosť na zvolanie zasadnutia Rady,

·         predsedovi Rady predkladá na schválenie zápisnice zo zasadnutia Rady,

·         vedie administratívnu agendu a zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie činnosti Rady,

·         podpisuje zápisnicu zo zasadnutia Rady.

 

Členovia Rady:

·         zúčastňujú sa na zasadnutí Rady s hlasovacím právom,

·         schvaľujú a doplňujú plán činnosti Rady a program rokovania Rady,

·         k materiálom prerokovávaným na zasadnutiach Rady prijímajú uznesenia, stanoviská, návrhy a odporúčania,

·         iniciatívne predkladajú Rade návrhy a odporúčania k problematike seniorov.

 

Čl.7

Zásady rokovania Rady

Rada zasadá podľa potreby na základe rozhodnutia predsedu Rady, rozhodnutia primátora mesta, alebo na požiadanie nadpolovičnej väčšiny členov Rady, najmenej však 1 x za 6 mesiacov v pracovný deň. Pozvánka na zasadnutie musí byť zaslaná 7 dní pred termínom zasadnutia.

Rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie Rady je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Rady.

Zasadnutia Rady sú verejné ak Rada nerozhodne inak. O výsledkoch rokovania Rada verejnosť informuje prostredníctvom web stránky mesta Nová Baňa. Člen Rady,  ak o to požiada má právo na zaprotokolovanie svojho písomného stanoviska k návrhu na uznesenie.

Rada si môže prizvať na svoje zasadnutie podľa povahy prerokovaných otázok pracovníkov mestského úradu, alebo zástupcov ďalších orgánov, inštitúcií, alebo externých odborníkov.

Rada zasadá v budove Mestského úradu v Novej Bani. Zasadaciu miestnosť a materiálno-technické zabezpečenie Rady zabezpečuje tajomník Rady v súčinnosti s Mestom Nová Baňa.

Čl. 8

Zápis z rokovania rady

Z každého zasadnutia tajomník Rady vyhotovuje zápisnicu, v ktorej uvedie najmä:

·         dátum, miesto a program zasadnutia Rady,

·         kto zasadnutie Rady viedol,

·         počet prítomných členov Rady, počet neprítomných, zároveň uvedie počet ospravedlnených,

·         stručný obsah diskusných príspevkov, najmä ak sa predložil návrh na zmenu uznesenia,

·         výsledky hlasovania ku každému bodu programu osobitne po jeho prerokovaní a hlasovaní,

·         konečné znenie uznesenia ku každému bodu programu.

Zápisnicu zo zasadnutia Rady vyhotovuje tajomník najneskôr do 7 dní od jeho uskutočnenia.

Zápisnicu podpisuje predseda ,  podpredseda a tajomník Rady, ktorí zodpovedajú za jej správnosť a úplnosť.

Tajomník zápisnicu v písomnej alebo elektronickej podobe zašle členom Rady, primátorovi mesta a zabezpečí jej zverejnenie na internetovej stránke mesta.

Originál zápisnice s prílohami je uložený u tajomníka Rady.

Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty písomných predložených materiálov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania Rady.

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenie.

Tento štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh Rady primátor mesta Nová Baňa.

Štatút Rady seniorov mesta Nová Baňa nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia primátorom mesta Nová Baňa.

 

V Novej Bani, dňa 10.04.2019

                                                                       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA                                                                                  primátor mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Dodatok1.pdf)Dodatok1.pdf371 kBMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800