Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. septembra 2022

20. 9. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

28. septembra 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19. 09. 2022
2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021
3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 2018
4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2017 a 2018
5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 – 2021
6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani prijatej dňa 02. 08. 2022
7. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa
8. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022
11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021
12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa
13. Informácia o stave súdnych konaní
14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu
15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti v meste Nová Baňa (kino Vatra)
16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie ZPOZ) 18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021
19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa
20. Majetkové veci
21. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
22. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria
Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.