Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. november 2022

10. 11. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

14. november 2022 (t.j. v pondelok) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí, číslo dverí 20, s nasledovným programom:

 • Štátna hymna SR.
 • Otvorenie.
 • Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.
 • Zloženie sľubu primátora mesta.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 • Príhovor primátora mesta.
 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej a mandátovej komisie.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
 5. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch.
 6. Voľba členov mestskej rady.
 7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov.
 8. Menovanie člena dozornej rady spoločnosti MEDICAL n.o.
 9. Menovanie členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o.
 10. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa z radov poslancov.
 11. Určenie platu primátora mesta.
 12. Interpelácie poslancov.
 • Záver.


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.