Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 21. február 2023

14. 2. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

21. február 2023 (t.j. v utorok) o 13.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí, číslo dverí 20, s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

 • Informačný blok vedenia mesta
 1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 10.02.2023
 2. Správa o výsledku kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny, fasády budovy a dvorovej časti ZUŠ v Novej Bani“
 3. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2022
 4. Termíny zasadnutí MsZ v roku 2023
 5. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa 31.01.2023
 6. Prijatie kontokorentného úveru na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
 7. 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 8. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2023
 9. Založenie OZ Úsmev
 10. Zmena členov správnej rady spoločnosti MEDICAL n.o.
 11. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2023 v oblasti kultúry
 12. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2023 v oblasti športu
 13. Majetkové veci
 14. Doplnenie komisie cestovného ruchu zriadenej pri mestskom zastupiteľstve
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.