Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Schválili sme nový Pasport miestnych komunikácii mesta Nová Baňa, ktorý je v platnosti od 13.05.2022

30. 5. 2022 Nová Baňa

Pasport miestnych komunikácií bol spracovaný na základe § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona má mesto ako správca miestnych komunikácií povinnosť viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.

Mesto Nová Baňa malo doposiaľ schválený pasport miestnych komunikácií z roku 1979. Kvôli tejto skutočnosti bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho aktualizácii na súčasnú situáciu.

Aktuálizácia pasportu miestnych komunikácií prebiehala v spolupráci so spoločnosťou ASSP-GEO s.r.o., ktorá dokument spracovala do fyzickej aj elektronickej podoby.

Nový pasport miestnych komunikácií bol prerokovaný v komisii dopravy dňa 04.04.2022 a v komisii územného plánu, životného prostredia a majetku dňa 06.04.2022. Obidve komisie vzali tento dokument na vedomie bez pripomienok. Dokument bol tak isto schválený aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.04.2022 uznesením č. 39/2022.

Po schválení aktuálneho pasportu miestnych komunikácií slúži tento dokument ako podklad pre správu miestnych komunikácií a je prenesený do programu Cleerio, ktorý pomáha prehľadnosti jeho použitia. Občanom sú informácie prístupné na Mestskom úrade v Novej Bani.

V rámci sietí komunikácii je podľa Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) potrebné rozlišovať 3 druhy ciest, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Nová Baňa:

Podľa § 4a (3) sú cesty III. triedy lokálne cesty, ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary a pripájajú ich k cestám I. a II. triedy, výnimočne k diaľniciam. V našom katastrálnom území sa nachádzajú dva takéto cestné ťahy:

cesta od železničnej stanice, cez ulice Školská, Štúrova, Dlhá lúka a Rekreačná cesta.

Druhým ťahom vedie cez ulice Kollárova a Starohutská.

Tieto cesty III. triedy spravuje Banskobystrická regionálna správa ciest aj napriek tomu, že sa nachádzajú v katastri mesta Nová Baňa.

Druhou skupinou ciest sú podľa vyššie uvedeného zákona § 4b (1) miestne cesty. Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné komunikácie vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest (nový Pasport miestnych komunikácii). Takúto evidenciu vedie mesto ako podklad pre ich správu a údržbu. Cestným správnym orgánom je v tomto prípade mesto Nová Baňa, špeciálny stavebný úrad a ich správu a údržbu vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa.

Treťou skupinou sú podľa vyššie menovaného zákona § 22 (1) účelové cesty. Účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Povinnosťou správcu komunikácii nie je takéto cesty udržiavať a udržiavať by ich mali občania, ktorí ich využívajú pre svoje účely po dohode s vlastníkom predmetnej cesty. Technické služby mesta Nová Baňa sa však snažia podľa svojich možností po dohode, na základe objednávky od majiteľov nehnuteľností, nachádzajúcich sa na účelových komunikáciách, vykonať aj údržbu takýchto ciest.Ing. Veronika Búryová

Oddelenie VŽPaSM

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.