Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Prečo aj u nás v Novej Bani navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov od roku 2023 (Hlasovanie NR SR prijaté už 6.12.2022)

7. 12. 2022 Nová Baňa Oznamy

Návrh zákona o dani z príjmov a o správe daní (daňový poriadok) bol prijatý hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky už 6.12.2022,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (aktualizácia 6.12.2022)

Na elektronickej úradnej tabuli mesta Nová Baňa boli 28. a 29.11.2022 zverejnené návrhy VZN, ktoré súvisia s návrhom rozpočtu nášho mesta Nová Baňa pre rok 2023. Naše návrhy vyplývajú z dopadov novely zákona 563/2009 tzv. daňový poriadok.

6384be7ce56d2747596474.pdf (novabana.sk)

6384be98f3fb0886427574.pdf (novabana.sk)

6385c779dc35c458436116.pdf (novabana.sk)

6384bfcbd141f074246707.pdf (novabana.sk)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121) bol prerokovaný v parlamente a bude sa o ňom hlasovať v NR SR 2.12.2022 o 11 hod.

Schôdze : Program schôdzí : Program schôdze - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

Predstavitelia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, (kde je v obidvoch členom aj naše mesto) s Asociáciou komunálnych ekonómov a s Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy predložili Výzvu samospráv poslancom Národnej rady.

Z výzvy vyberáme najdôležitejšie časti:

Základné služby pre obyvateľov miest a obcí po celom Slovensku sú v ohrození. V Národnej rade Slovenskej republiky je totiž pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest o obcí bude zásadný a trvalý.

My, predstavitelia samospráv, si v plnej miere uvedomujeme zložitú situáciu, v ktorej sa naša spoločnosť, rodiny, firmy, aj všetci naši občania ocitli. Vysoká inflácia spolu s rastúcimi cenami energií dostávajú mnohých našich spoluobčanov do existenčného rizika. Samosprávy sami sa ocitli v kríze. Je nepredstaviteľné, aby rozhodnutie zobrať samosprávam ďalších viac ako pol miliardy eur už nemalo zásadne negatívne dopady na fungovanie miest, obcí a krajov, ale najmä na obyvateľov. 

Vláda sa snaží situáciu samospráv s odkazom na minulé príjmy pred občanmi bagatelizovať. Preto považujeme za potrebné popravde povedať, aké dôsledky hlasovanie za predmetný pozmeňovací návrh môže mať. 

Zhorší sa dostupnosť dôležitých služieb, na ktoré sú vo svojich každodenných životoch občania zvyknutí a mnohí aj odkázaní. Ako napríklad školstvo, sociálne zabezpečenie, alebo verejná doprava. Krúžky, zariadenia pre šport alebo voľnočasové aktivity pre deti môžu byť menej dostupné a v horšom stave. Ulice a susedstvá v ktorých sa obyvatelia dennodenne pohybujú budú menej udržiavané, menej osvetlené a potenciálne aj menej bezpečné. Samosprávy síce nechcú rozhodnutie vlády premietať do zvyšovania daní poplatkov a ceny za služby, budú však nútené podniknúť aj takéto kroky, aby zachovali aspoň základný chod kľúčových služieb. 

Rodiny tak síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, zároveň ale zaplatia viac na iných poplatkoch. Navýšenie daňového bonusu na úkor financovania samospráv tak v konečnom dôsledku ekonomickú situáciu rodín nemusí zlepšiť, veľmi pravdepodobne však môže zhoršiť ich kvalitu života. Každý obyvateľ Slovenska je totiž zároveň obyvateľom mesta, obce, kraja a mnohé služby, na ktoré sú zvyknutí, nezabezpečuje vláda, ale práve samosprávy.

Každá samospráva, či už mesto, obec alebo kraj bude voliť opatrenia individuálne, môžu ale zahŕňať nasledujúce oblasti:


Zvýraznené sú opatrenia, ktoré sú navrhnuté v našom meste Nová Baňa

 • Zatvorenie zimných štadiónov a plavární
 • Zastavenie opráv školských budov a iných budov samospráv
 • Zastavenie dotácií pre šport (vrátane klubov kde hrávajú deti), kultúru, sociálne služby, vrátane dotačných programov pre občianske združenia, cirkvi a cirkevné organizácie
 • Zastavenie opráv, údržby a výstavby nových detských ihrísk
 • Zníženie intenzity či času svietenia verejného osvetlenia
 • Redukcia spojov a zhoršenie intervalov v MHD či regionálnej autobusovej doprave
 • Menej čistenia a údržby
 • Nižšia intenzita kosenia, zastavenie výsadby nových stromov
 • Zastavenie investičných projektov, zastavenie opráv ciest a chodníkov
 • Prepúšťanie zamestnancov samosprávy
 • Redukcia alebo zrušenie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Zvýšenie dane z nehnuteľnosti
 • Zvýšenie úhrad v sociálnej oblasti vrátane poplatkov v zariadeniach pre seniorov
 • Zvýšenie poplatkov v školách (školné, strava, ŠKD, atď.)
 • Zvýšenie vstupného do galérií, múzeí, plavární, športovísk
 • Zvýšenie nájmov v priestoroch samospráv
 • Zvýšenie nájomného za hrobové miesta
 • Zvýšenie daní za verejné priestranstvá, napr. aj za terasy reštaurácii
 • Zvýšenie cestovného v MHD a regionálnej doprave

Na záver si vás dovoľujeme ešte raz uistiť, že samosprávy určite nie sú proti pomoci rodinám. Práve naopak, veď takmer polovica výdavkov samospráv (47%) je smerovaná do podpory rodín a jej funkcií (vzdelávanie a sociálne zabezpečenie). Zároveň si ale uvedomujeme aj modernizačný dlh na verejnej infraštruktúre. Práve preto apelujeme na poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, lebo v konečnom dôsledku na to môžu doplatiť práve tie rodiny, o ktoré nám všetkým úprimne ide.

Pokiaľ bude novela zákona prijatá budeme nútení v Novej Bani prijať navrhované opatrenia v záujme zachovania chodu nášho mesta, najmä v oblasti škôl a školských zariadení, v ktorých vzniká najväčší finančný deficit, ktorý nepokrývajú prostriedky z podielových daní.

Mesto Nová Baňa


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.