Dokumenty

Aktuality

Zmena výšky poplatku za ŠKD od 01.09.2022

17. 8. 2022
Oznamy

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo dňa 22.06.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.6/2022 o príspevkoc......

Zatvorenie knižnice

15. 8. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Mestská knižnica mesta Nová Baňa oznamuje, že bude v období od 15. – 19. 8. 2022 zatvorená. Ďakujeme za ......

Týždeň športu pre všetkých v našom meste

15. 8. 2022
Nová Baňa

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občiansky......

Objednávky

Číslo Popis objednávky / Dodávateľ Suma Vyhotovená
149/2022 Dvor Farieb s.r.o.

Dvor Farieb s.r.o., Moyzesova 8, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50443496
2 439.10 EUR 17.8.2022
150/2022 Bočný panel - sklo s dopravou a montážou.

ABRIS-SK s.r.o., V.I. Čapajeva 249/17, 071 01 Michalovce, IČO: 51860490
230.00 EUR 17.8.2022
14/2200162 Objednávame si u Vás občerstvenie na 4. etapu archeologického výskumu Althandel v termíne 20.6-1.7.2022 nasledovne:

Víglaská Kristína Veľká Lehota 243, 96641 Veľká Lehota, IČO: 44930054
603.00 EUR 15.8.2022
14/2200223 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na GP novovytvorený stavebný pozemok C KN parc. č. 6320/64 - zastavaná plocha o výmere 1.173 m2 vytvorený z pozemkov C KN parc.č. 6320/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 33.000 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa a C KN parc. č. 6320/11 - zastavaná plocha o celkovej výmere 2.440 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8220, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou v zmysle GP č. 53518560-67/2022 vypracovaného geodetom Jurajom Peniažkom dňa 06.08.2022, overeného dňa 10.08.2022 pod číslom G1 - 418/2022. Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo uznesením č. 68/2022 spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku určeného na výstavbu objektu s parkovacími miestami (garážami) formou obchodnej verejnej súťaže.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
180.00 EUR 15.8.2022
14/2200222 Na záklace cp objednávam opravu BH c364

TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, IČO: 44392010
385.20 EUR 15.8.2022
146/2022 Úprava poklopu ventila na plynovom potrubí na stavbe "Úprava spevnených plôch - ul. Nábrežná Nová Baňa"

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
499.00 EUR 12.8.2022
147/2022 Stavebné a asfaltové práce na stavbe "Úprava spevnených plôch - ul. Nábrežná Nová Baňa"

VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 Voznica, IČO: 31574971
8 517.00 EUR 12.8.2022
148/2022 Preprava plastov na trase Nová Baňa - Žiar nad Hronom.

Bohuslav Sedmák, DATIX s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 36719919
170.00 EUR 12.8.2022
144/2022 Dopravné značky.

Doprastav a.s., ZAVOD ŽILINA, Jesenského 18, 010 37 Žilina, IČO: 31 333 320
93.72 EUR 11.8.2022
145/2022 Výrub stromov 3 kusy podľa arb. posudku - ul. Švermova, Nová Baňa.

ŠULC s.r.o., Lovce 56, 951 92 Lovce, IČO: 46852174
2 240.00 EUR 11.8.2022
14/2200221 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti mestského pozemku C KN parc. č. 446/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.838 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3888 v rozsahu novovytvoreného pozemku o výmere cca 500 m2.

Peniažka Juraj - Geodet Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa, IČO: 53518560
170.00 EUR 11.8.2022
143/2022 Vyspravenie omietky, ochrana proti plesni a maľovanie mestských WC - ul. Osvety.

ZOLTÁN ŽARNOVIČAN, Fraňa Kráľa 868/40, 966 81 Žarnovica, IČO: 43174094
686.60 EUR 10.8.2022
14/2200220 Na základe cp objednávam toner čierny pre BH C220

TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, IČO: 44392010
42.00 EUR 10.8.2022
14/2200219 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok v zmysle GP č. 45859671-101/2022 vypracovaného geodetickou spoločnosťou KAGEOD s.r.o., Na Štepnici 2299/3, 960 01 Zvolen dňa 5.8.2022. Pozemok C KN parc. č. 2169/4 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.149 m2 je GP vytvorený dielom 1 o výmere 140 m2 z pozemku E KN parc. č. 1501/5 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 185.597 m2. Mestský pozemok je evidovaný na LV č. 8541. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorí susedí s pozemkami evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadeteľa za účelom zarovnania parciel vo vlastníctve žiadateľa.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 10.8.2022
14/2200218 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok v zmysle GP č. 51822326-81/2022 vypracovaného geodetom Radoslavom Fodorom, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom dňa 28.06.2022, overeného dňa 13.07.2022 pod číslom G1 - 354/2022. Pozemok C KN parc. č. 2566/1 - záhrada o celkovej výmere 16.179 m2 vytvorený GP dielom 1 o výmeme 295 m2 z pozemku E KN parc. č. 2381 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 843 m2. Mestský pozemok je evidovaný na LV č. 6123. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý nadväzuje na pozemok C KN parc. č. 2566/1 vo vlastíctve žiadateľa - Ing. Benjamína Volfa evidovaný na LV č. 5141.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre, IČO: 40536467
150.00 EUR 10.8.2022
14/2200217 Objednávame si u Vás tričká V-NECK 102 s potlačou na X. ročník Tajchová osmička, farba 04 žltá.

Beťko Peter - CRO - MAGS M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa, IČO: 34773932
420.00 EUR 10.8.2022
14/2200216 Na základe cp objednávam Toner HP Q7553X

sakira, s.r.o. Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 50783050
18.19 EUR 10.8.2022
14/2200215 Objednávame si u Vás odbornú skúšku bleskozvodovej sústavy - budova Zvonička nachádzajúca sa na ulici Hájska 37, Nová Baňa.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa, IČO: 14211734
85.00 EUR 10.8.2022
14/2200214 Objednávame si u Vás odbornú skúšku bleskozvodovej sústavy - budova nachádzajúca sa na ulici Bernolákova 3 , Nová Baňa.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa, IČO: 14211734
113.25 EUR 10.8.2022
14/2200213 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. inštalácie a el. zariadenia v budove nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa 11 - administratívna budova, Nová Baňa.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa, IČO: 14211734
144.00 EUR 10.8.2022
  • ...
Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.