Dokumenty

Aktuality

Jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu

27. 9. 2022
Oznamy

Dňa 3.10. 2022 (pondelok) je plánovaný jesenný zber objemného a nebezpečného odpadu. Tak, ako každý rok žiadame občanov, aby si......

POZOR ZMENA TERMÍNU 110.výročia MFK Nová Baňa

26. 9. 2022
Nová Baňa

Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia počas celého týždňa je plánované podujatie k 110. výročiu založenia Mestského futbalovéh......

Obchodná verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku

4. 3. 2022

Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Starohutská, vo vlastníctve mesta Nová Baňa,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 6123, konkrétne:

pozemok registra „C“
pozemok C KN pare. č. 6107/16 - trvalý trávny porast o výmere 437 m2 3 vytvorený dielom 1 o výmere 383 m2 z pozemku E KN pare. č. 4227/3 - zastavaná plocha o celkovej výmere 400 m2, dielom 2 o výmere 51 m2 z pozemku E KN pare. č. 4227/6 - zastavaná plocha o celkovej výmere 197 m2 a dielom 3 o výmere 3 m2 z pozemku E KN pare. č. 5279 - ostatná plocha o celkovej výmere 539 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 16.11.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 23.11.2021, pod číslom G, - 532/2021.

 Minimálna kúpna cena je stanovená po 25,25 eur/m2.

Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 13/2022 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku. 

Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave v akom sa nachádza.

viac...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.