Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nová Baňa 
(CIZS Nová Baňa)

Informácie o projekte

Projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nová Baňa“ je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o. za účelom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti prostredníctvom hlavnej aktivity projektu HA1: CIZS Nová Baňa - modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy a HA2: CIZS Nová Baňa – opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a výsledkov projektu.

Projekt je podporený z výzvy Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov resp. príspevkov zriaďovateľov neziskovej organizácie.

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí na jednom mieste, tak aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť zohľadňujúc spádovosť a potreby mikroregiónu a zároveň vytvorenie priestoru pre poskytovanie pomoci ľudom v nepriaznivej sociálnej situácií.

Miestom realizácie projektu je spádové mesto Nová Baňa. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR, predovšetkým obyvatelia regiónu spádovej oblasti Nová Baňa. Merateľné ukazovatele projektu:

  • počet renovovaných verejných budov (P0374) – 1;
  • počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (P0519) – 1;
  • počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS (P0578) – 14;
  • podlahová plocha renovovaných verejných budov (P0614) – 1.004,89 m2;
  • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (P0700) – 105.161,74 kWh/rok;
  • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) – 15,9 t ekviv. CO2.

Výsledkom projektu bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste zabezpečované 7 lekárni (5x primárna ambulantná zdravotná starostlivosť a 2x ostatná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť), konkrétne: všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (zastúpená dvomi lekármi), všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorného lekárstva a špecializovaná otorinolaryngologická ambulantná zdravotná starostlivosť. V CIZS Nová Baňa budú integrované aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti „poradňa zdravia“ (komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy) a sociálna služba „sociálne poradenstvo“ s ohľadom na stádovosť mesta Nová Baňa a komplexnosť novovytvoreného CIZS.

Dňa 9.12.2020 vznikla v súlade metodikou CIZS na podklade plánu vytýčenom v projektovom zámere nová nezisková organizácia MEDICAL, n.o. za účelom poskytovania všeobecne prospešnej služby podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p., a to ochrana zdravia obyvateľstva, konkrétne: „zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Zriaďovateľom tento neziskovej organizácie je Mesto Nová Baňa (IČO: 00320897) a dvaja poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti – MEDIFORM, s.r.o. (IČO: 43967965) a VIN-MEDIC s.r.o. (IČO: 46783245). Nezisková organizácia bola založená v súlade s podmienkami výzvy a metodikou CIZS.

Nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej Bani, ktorá sa nachádza na parcele č. 4543/3 v katastrálnom území Nová Baňa, a to v rámci jednej ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice.

V objekte je plánované zriadenie 7 ambulancií zdravotnej starostlivosti: 2x všeobecná ambulancia pre dospelých zastúpená, 1x všeobecná ambulancia pre deti a dorast, 1x špecializovaná gynekologická ambulancia, 1x špecializovaná stomatologická ambulancia, 1x špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva a 1x špecializovaná otorinolaryngologická ambulancia.

V CIZS Nová Baňa sa vytvoria aj podmienky na novú integráciu potrebných sociálnych služieb – pracovisko sociálneho poradenstva (odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom nepriaznivá sociálna situácia je „hrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy). Zabezpečovanie predmetnej sociálnej služby bude realizovať a financovať mesto Nová Baňa ako poskytovateľ sociálnej služby v rámci svojich originálnych samosprávnych kompetencií v súlade s príslušnou legislatívou (viď. príloha žiadosti o NFP).

V objekte bude umiestnená podporná zdravotná služba - pracovisko poradne zdravia (tzv. komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy), ktorá bude poskytovať služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., pričom bude určená obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení, a to najmä srdcovocievnych a nádorových a pod.


Informačný plagát

Informačný plagát.pdf

 

ZápisniceDokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.