Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nová Baňa 
(CIZS Nová Baňa)

Informácie o projekte

Projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nová Baňa“ je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o. za účelom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti prostredníctvom hlavnej aktivity projektu HA1: CIZS Nová Baňa - modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy a HA2: CIZS Nová Baňa – opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a výsledkov projektu.

Projekt je podporený z výzvy Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov resp. príspevkov zriaďovateľov neziskovej organizácie.

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí na jednom mieste, tak aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť zohľadňujúc spádovosť a potreby mikroregiónu a zároveň vytvorenie priestoru pre poskytovanie pomoci ľudom v nepriaznivej sociálnej situácií.

Miestom realizácie projektu je spádové mesto Nová Baňa. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR, predovšetkým obyvatelia regiónu spádovej oblasti Nová Baňa. Merateľné ukazovatele projektu:

  • počet renovovaných verejných budov (P0374) – 1;
  • počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (P0519) – 1;
  • počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS (P0578) – 14;
  • podlahová plocha renovovaných verejných budov (P0614) – 1.004,89 m2;
  • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (P0700) – 105.161,74 kWh/rok;
  • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) – 15,9 t ekviv. CO2.

Výsledkom projektu bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste zabezpečované 7 lekárni (5x primárna ambulantná zdravotná starostlivosť a 2x ostatná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť), konkrétne: všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (zastúpená dvomi lekármi), všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorného lekárstva a špecializovaná otorinolaryngologická ambulantná zdravotná starostlivosť. V CIZS Nová Baňa budú integrované aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti „poradňa zdravia“ (komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy) a sociálna služba „sociálne poradenstvo“ s ohľadom na stádovosť mesta Nová Baňa a komplexnosť novovytvoreného CIZS.

Dňa 9.12.2020 vznikla v súlade metodikou CIZS na podklade plánu vytýčenom v projektovom zámere nová nezisková organizácia MEDICAL, n.o. za účelom poskytovania všeobecne prospešnej služby podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p., a to ochrana zdravia obyvateľstva, konkrétne: „zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Zriaďovateľom tento neziskovej organizácie je Mesto Nová Baňa (IČO: 00320897) a dvaja poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti – MEDIFORM, s.r.o. (IČO: 43967965) a VIN-MEDIC s.r.o. (IČO: 46783245). Nezisková organizácia bola založená v súlade s podmienkami výzvy a metodikou CIZS.

Nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej Bani, ktorá sa nachádza na parcele č. 4543/3 v katastrálnom území Nová Baňa, a to v rámci jednej ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice.

V objekte je plánované zriadenie 7 ambulancií zdravotnej starostlivosti: 2x všeobecná ambulancia pre dospelých zastúpená, 1x všeobecná ambulancia pre deti a dorast, 1x špecializovaná gynekologická ambulancia, 1x špecializovaná stomatologická ambulancia, 1x špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva a 1x špecializovaná otorinolaryngologická ambulancia.

V CIZS Nová Baňa sa vytvoria aj podmienky na novú integráciu potrebných sociálnych služieb – pracovisko sociálneho poradenstva (odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom nepriaznivá sociálna situácia je „hrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy). Zabezpečovanie predmetnej sociálnej služby bude realizovať a financovať mesto Nová Baňa ako poskytovateľ sociálnej služby v rámci svojich originálnych samosprávnych kompetencií v súlade s príslušnou legislatívou (viď. príloha žiadosti o NFP).

V objekte bude umiestnená podporná zdravotná služba - pracovisko poradne zdravia (tzv. komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy), ktorá bude poskytovať služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., pričom bude určená obyvateľom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení, a to najmä srdcovocievnych a nádorových a pod.


Informačný plagát

Informačný plagát.pdf

 

ZápisniceDokumenty

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.