Informácie

Cenník služieb

KOPÍROVANIE

 A4  0,10 €
 A4 obojstranne  0,16 €
 A3  0,20 €
 A3 obojstranne  0,35 €

 ____________________________________________________________

 TLAČ DOKUMENTOV

 Tlač A4 jednostranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,17 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,14 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,10 €
 Tlač A3  0,35 €
 Tlač A4 obojstranná   
 Tlač A4 čb 1 - 100 ks  0,34 €
 Tlač A4 čb 101 - 500 ks  0,28 €
 Tlač A4 čb 501 ks a viac  0,20 €
 Tlač A3 obojstranná  0,70 €
 Tlač A4 farebne do 50% strany  0,40 €
 Tlač A4 plnofarebne od 50%strany  0,80 €
 Tlač A3 farebne do 50% strany  0,70 €
 Tlač A3 plnofarebne od 50%strany  1,40 €

 ____________________________________________________________


 PREPISOVANIE

 A4 1-3 NS  1,50 €
 A4 3 a viac NS  1,00 €
 1/2 A4 1-3 NS  0,75 €
 1/2 A4 3 a viac NS  0,50 €
 Príplatok za graf, tabuľku  2,00 €

 _____________________________________________________________

 OBČIANSKA INZERCIA

 Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli)  4 €
 Občianska riadková inzercia (na tabuli IC)  2 € za mes.

 _____________________________________________________________

 INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

 Základné grafické spracovanie  10,00 €
 Spomienka, poďakovanie bez foto  3,00 €
 Spomienka, poďakovanie s foto  4,00 €
 Riadková občianska inzercia do 20 slov  4,50 €
 Riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,20 € za slovo
 plošná inzercia – celá strana  160,00 €
 plošná inzercia – 1/2 strany  80,00 €
 plošná inzercia - titulná strana - 1cm2  1,80 €
 plošná inzercia - bežná strana - 1cm2  0,90 €/ 1 cm2
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 zverejnenie reklamného článku  0,60 €/ 1 cm2
 kandidát na primátora mesta ½ strany  80,00 €
 kandidát na poslanca MsZ ¼ strany  40,00 €
 kandidatúra politickej strany ¼ strany  80,00 €
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 v decembrovom čísle NN:   
 plošná inzercia – 1/2 strany  120,00 €
 plošná inzercia – celá strana  240,00 €
 spomienka, poďakovanie bez fotografie  3,50 €
 spomienka, poďakovanie s fotografiou  4,50 €
 riadková občianska inzercia do 20 slov  5,00 €
 riadková občianska inzercia nad 20 slov  0,25 €/slovo
 plošná inzercia titulná strana 1cm2  2,10 €
 plošná inzercia bežná strana 1cm2  1,10 €
 pri 3 opakovaniach po sebe  -20%
 celoročná inzercia  -30%
 vkladanie letákov do novín A5  0,05 €/ks
 vkladanie letákov do novín A4  0,10 €/ks
 zverejnenie reklamného článku  0,70 €/1 cm2

 _____________________________________________________________

 HREBEŇOVÁ VÄZBA:

 Hrebeň č. 8-12,5  1,50 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 14  1,70 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 16-19  1,80 EUR/ väzba
 Hrebeň č. 22-25  2,00 EUR/ väzba

 _____________________________________________________________

 LAMINOVANIE:

 A4  1,00 €/ks

 _____________________________________________________________

 SKENOVANIE:

 Skenovanie A4  0,33 EUR
 Skenovanie A3  0,66 EUR

 _____________________________________________________________

 MESTSKÝ ROZHLAS:

 Pohreb vyhlásený  2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
 Komerčné vyhlasovanie  4,00 EUR / 1 vyhlásenie
 Volebná kampaň  10,00 EUR / 1 vyhlásenie

 Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

 Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

 Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

 Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

  •  o odstávke energií
  •  o poruchách na inžinierskych sieťach
  •  o dopravnej výluke
  •  o konaní športových a kultúrnych podujatí
  •  straty a nálezy
  •  o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
  •  o aktivitách škôl a školských zariadení
     

 UBYTOVANIE:

 Prenájom ubytovacieho zariadenia:

 Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba)  50,00 EUR/noc
 Prístelka (obývacia izba)  10,00 EUR /noc/osoba
 Prenájom jednoposteľovej izby  16,00 EUR /noc/osoba
 Prístelka (v jednoposteľovej izbe)  10,00 EUR /noc/osoba

 
MESTSKÁ KNIŽNICA

 Ročné zápisné za čitateľov
- deti do 6 rokov zdarma
- deti do 15 rokov 1,50 EUR
- dospelí, študenti 3,00 EUR
 - dospelí nad 70 rokov zdarma

 Duplikát čitateľského preukazu 0,40 EUR

 Medziknižničná výpožičná služba
 - za vyžiadaný titul 4,00 EUR

 Upomienky
1. upomienka po 31 dňoch 0,40 EUR
2. upomienka po 62 dňoch 0,80 EUR
3. upomienka po 93 dňoch 1. písomná upomienka 1,30 EUR
 4. upomienka - pokus o zmier 4,00 EUR

 Strata/poškodenie kníh
 Až do 7-násobku pôvodnej ceny knihy podľa rozhodnutia vedenia knižnice.

 Manipulačný poplatok za stratu/poškodenie knihy 4,00 EUR

 Kopírovanie
Formát A4 0,10 EUR / ks
Formát A4 obojstranne 0,16 EUR / ks
Formát A3 0,20 EUR / ks
 FormátA3 obojstranne 0,35 EUR / ks

 Tlač dokumentov A4
Čierno-biela tlač 0,17 EUR / ks
Čierno-biela tlač – foto 0,50 EUR / ks
Farebná tlač 0,33 EUR / ks
 plnofarebná tlač - foto 0,66 EUR / ks


 Poplatky za prenájom kultúrnych domov

 Mestský úrad – OKI

 1. Prenájom priestorov kina Vatra pre neziskové organizácie, občianske združenia a občanov:
a) Pre účely organizovania rôznych akcií a spoločenských podujatí, vykonávaných vo vlastnej réžii (nekomerčným účelom):
Kinosála, javisko, šatňa, vestibul a WC 45,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
c) Pre účely organizovania výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI s komerčným účelom):
kinosála a javisko 120,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
 mzda technika 6,00 EUR/1 hod.

 2. Prenájom priestorov kina Vatra pre podnikateľské subjekty( FO-podnikateľ, PO) politické strany a ostatné organizácie:

 a) Pre účely konania odborných seminárov, kurzov, prednášok, vzdelávacích programov:
kinosála, javisko, vestibul a WC 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/ 1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/ 1 hod.
 šatňa 10,00 EUR/ 1 hod.

 b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma

 c) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma.

 d) Pre účely organizovania kultúrnych a divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI, s komerčným účelom)
kinosála a javisko 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/1 hod.
 mzda technika 6,00 EUR/1 hod.

 e) Pre účely predaja tovaru v menšom rozsahu, vo vlastnej réžii
 vestibul a WC 15,00 EUR/1 hod.

 Kultúrny dom Štále prenájom:

 a) Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so vstupným ( koncert, zábava) 90,00/ 3dni
b) Pre FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa ( oslava, svadba) 60,00/ 3 dni
c) Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa ( oslava, svadba) 90,00/ 3 dni
d) Z dôvodu konania karu 20,00/ deň
e) Reklamná prezentácia, míting, schôdza politickej strany a hnutia, predaj a pod. do 3 hodín 80,00/3 hod.
f) Míting, schôdza politickej strany a hnutia v čase predvolebnej kampane 30,00/hod.
g) Prenájom na cvičenie 1 hod. leto: 10,00 zima 15,00
h) Kuchynský inventár 10,00
 i) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma

 j) Prenájom KD na 1 hod. iný účel ( nekomerčný) leto: 15,00 zima 30,0

 
Kultúrny dom Bukovina 
 leto (1.5.-30.9.) zima (1.10-30.4.)

 Prenájom KD na 1 noc 20,00 EUR 50,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod. 10,00 EUR 20,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod./cvičenie/leto 10,00 EUR
 Prenájom KD z dôvodu konania karu 20,00/ deň

 Prenájom KD pri kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma
 

 CENNÍK služieb za prenájom zasadačky

 Poplatky za prenájom zasadačky v administratívno prevádzkovej budove, Bernolákova 11, súp.č. 36 v Novej Bani
 

 Prenájom za každý začatý mesiac
deti a mládež na tanečné a športové účely
 (maximálne 24 hodín mesačne)
 1,00 € 
 Prenájom na tanečné a športové účely za rok
spojené s upratovacou službou priestoru
 (maximálne 24 hodín mesačne)
 1,00 € 
 Prenájom za 1 hodinu
tanečné, športové a podobné účely
 5,00 €


Aktuality

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

29. 6. 2022
Oznamy

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o maj......

Skrátené úradné hodiny

28. 6. 2022
Oznamy

Vážení občania, z dôvodu vysokých teplôt budú v stredu 29. júna 2022 upravené stránkové hodiny Mestského úradu, Mestskej knižni......

Beseda so spisovateľkou Ivanou Havranovou

28. 6. 2022
Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu so spisovateľkou Ivanou Havranovou, ktorá sa uskutoční v piatok 1.7.2022 o 16:00 hod. v Mests......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.