Informácie

Úvodné ustanovenia

Mesto Nová Baňa, obec, (ďalej len „Mesto Nová Baňa“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzke Mesto Nová Baňa, obec, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa a zároveň je zverejnený na internetovej stránke mesta Nová Baňa www.novabana.sk


Článok 1

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
 2. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 4. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe ( t. j. pokladničný blok z registračnej pokladnice).
 5. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie, pripojenom k tovaru, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

ARS

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Článok 2

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho v tej prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený. (§ 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Článok 3

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Mesto Nová Baňa zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak:
  • spotrebiteľ si spôsobil vadu tovaru sám;
  • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
  • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Článok 4

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ na tovare, jeho obale alebo návode je uvedená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.
 2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 4. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. V prípade veci, ktoré sa rýchlo kazia sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady zaniká (§ 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 6. Ak predávajúci pri kúpe ponúka spotrebiteľovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na spotrebiteľovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách tovaru vie, je povinný na ne spotrebiteľa pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci spotrebiteľa neupozornil, je spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu všetko , čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Článok 5

Prijatie reklamácie

 1. Pri reklamovaní vady tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe (t. j. pokladničný blok z registračnej pokladnice), záručný list ( ak bol k predajnej veci vydaný) a originálny obal výrobku ( ak je to možné).
 2. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec predávajúceho poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. (§622-623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).
 3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo do zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).
 4. O prijatej reklamácii sa spotrebiteľovi vždy vystaví a odovzdá písomné potvrdenie (§ 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa) o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil ( doklad o reklamácii), ktorý bude obsahovať:
  • dátum uplatnenia reklamácie rozhodnutie spotrebiteľa, ktoré z práv podľa všeobecného predpisu (§ 622-623 Občianskeho zákonníka) uplatňuje stručný popis reklamovaného tovaru
  • informáciu o tom, kedy a kde bol tovar zakúpený
  • cena, za ktorú bol tovar zakúpený
  • stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo
  • pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal
  • kontaktné údaje spotrebiteľa ( meno, priezvisko, adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt)
 5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznamujúci spotrebiteľa o vybavení reklamácie alebo e-mailová či sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.
 6. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.
 7. Ak si zákazník vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácii prevziať.

Článok 6

Práva spotrebiteľa (spôsob vybavenia reklamácie) – poučenie podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa

 1. Pri vadách tovaru, ktoré si spotrebiteľ včas uplatní má právo, podľa charakteru vady:
  • Pri odstrániteľných vadách:
   • Spotrebiteľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne, včas odstránená, alebo aby bola vadná vec vymenená za novú. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
   • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
   • Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
  • Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala, ako vec bez vady spotrebiteľ má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ( aspoň dve predchádzajúce opravy tej istej vady) alebo pre väčší počet vád riadne vec užívať ( najmenej tri rôzne odstrániteľné vady). Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.
  • Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.
 2. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy ( vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok 7

Reklamácia použitého tovaru a tovaru predávaného za nižšiu cenu

 1. V prípade predaja použitých vecí sa spotrebiteľ môže s kupujúcim dohodnúť aj na kratšej ako 24-mesačnej záručnej dobe, najmenej však v trvaní 12 mesiacov.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady použitej veci zanikajú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a spotrebiteľ dohodli podľa bodu 1 článku 7.
 3. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú je dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1,2 veta Občianskeho zákonníka).
 4. Ak je vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z ceny.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.