Informácie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov.
Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013 bol spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z. z. a schválený uznesením č. 41/2008 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 30. 05. 2008.
Mesto Nová Baňa v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja zabezpečí spracovanie PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020.

 Zámer spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 - 2020:

 ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
 Názov dokumentu  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020
 Forma spracovania  Externou spoločnosťou, za spolupráce interných zamestnancov a partnerov
 Riadenie procesu

 Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva so všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

 1.  Vytvorenie riadiaceho tímu.
 2.  Vytvorenie pracovných skupín.
 3.  Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci členovia pracovných skupín).
 4. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – informovanie, dotazníkový prieskum občanov mesta prostredníctvom webovskej stránky www.novabana.sk, v mestských novinách Novobanské noviny, stretnutia s občanmi
 Obdobie spracovania  - 06/2014-06/2015 (obdobie spracovania)
 - harmonogram spracovania (samostatný dokument)
 Financovanie spracovania Náklady spojené s vypracovaním PHSR mesta Nová Baňa sú v réžii externej spoločnosti. Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

  

Proces spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

Cieľom spracovania PHSR mesta je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja mesta ako celku a prispieť k jeho vyváženému rozvoju.
Zmyslom procesu tvorby PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Existenciou PHSR mesto tiež zvýši svoje šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov, keďže musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.
Mesto Nová Baňa má záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov a do prípravy dokumentu budú postupne zapojené všetky záujmové skupiny a vrstvy obyvateľov. PHSR mesta bude výsledkom strategického plánovania založeného na princípe partnerstva. Konečný dokument bude prerokovaný mestským zastupiteľstvo a podlieha jeho schváleniu.

 Zámerom strategického dokumentu bude získať odpovede na tri základné otázky:

 1.  Akí sme a kde sa teraz nachádzame?
 2.  Kde sa chceme dostať?
 3.  Ako sa tam dostaneme?

 PHSR mesta Nová Baňa bude pozostávať z piatich častí:

 1.  Analytická časť
 2.  Strategická časť
 3.  Programová časť
 4.  Realizačná časť
 5.  Finančná časť

 
Základné princípy tvorby PHSR:
- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
 - je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

  

 Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať.

 Kontaktné adresy: msu@novabana.sk subova@novabana.sk

  

 Oznamy

  

 Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 - spracované časti:

 Formuláre k Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

  

 Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

 •  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani dňa 23. júna 2015 (Uznesenie č. 52/2015),
 •  je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelária č.17 v Mestskom úrade v Novej Bani a zároveň je zverejnený na webovej stránke mesta.
 •  Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020

  

 Realizácia Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 11.5.2016 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2015", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 27/2016.

 Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2017-2018 bol predložený na MsZ dňa 19.10.2016 a bol schválený uznesením MsZ č.89/2016.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 26.4.2017 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 31/2017.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 16.5.2018 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 40/2018.

 Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019-2020 bol predložený na MsZ dňa 27.02.2019 a bol schválený uznesením MsZ č.42/2019.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 24.4.2019 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2018", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 58/2019.

Správa o hodnotení bola predložená dňa 13.5.2020 ako súčasť materiálu „ Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2019“, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 39/2020.

Správa o hodnotení bola predložená dňa 26.5.2021 na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu a bola schválená uznesením MsZ č. 53/2021.

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.