Informácie

ROZVOJ MESTA v uplynulých rokoch

Zodpovedným hospodárením a systematickým pravidelným investovaním do nášho mesta sme sa aj v roku 2022 snažili skvalitňovať životnú úroveň pre všetky kategórie našich obyvateľov. Všetky konkrétne akcie, ktoré boli financované z rozpočtu mesta sa nachádzajú v prehľadoch za r. 2019, 2020, 2021 a 2022 na webstránke mesta v špeciálnom banneri s názvom Rozvoj mesta. 

Zrealizované akcie pre rok 2022 sa nachádzajú priamo pod článkom v prílohe. Pre lepšiu predstavu sú jednotlivé investičné akcie priradené ku oblastiam, s ktorými súvisia.

v r. 2022 boli zrealizované akcie spolu za 714 741 EUR

v r. 2021 boli zrealizované akcie spolu za 1 252 553 EUR

v r. 2020 boli zrealizované akcie spolu za 843 815 EUR

v r. 2019 boli zrealizované akcie spolu za 1 037 217 EUR


Podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj naše mesto Nová Baňa pri výkone samosprávy najmä:

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. Našim cieľom je zrealizovať všetko to, čo pomôže skvalitniť život v našom meste nezávisle od veľkosti a popularity akcie.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky a naplniť očakávania našich občanov pri zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, čo je možné iba postupnými a systematickými krokmi na ceste za spoločne stanovenými cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo stabilná aj napriek nepriaznivým externým vplyvom. Našou prvoradou snahou do nasledujúceho obdobia je zabezpečiť budúci rozvoj, ktorý si naši obyvatelia iste zaslúžia.

INVESTÍCIE 2023 vlastné zdroje
suma Eur
Podklad do prístreškov na KO 6 170
Uzamykanie prístreškov na KO
2 012
Pieskovanie štadióna
3 691
Výmena WC na verejných toaletách nám. Slobody
1 647
Mincový automat WC nám.Slobody
887
Okná výmena potraviny sídl. Pod Sekvojou 7 000
Kontajner vyklápací TS
4 850
Mobiliár dvor ZUŠ 1 700
Dotácia na opravu kostola na Kalvárii a v Starej Hute
5 000
Infopoint Nám. Slobody 7 000
Dymové hlásiče
3 300
Rekuperácia detská ambulancia a priestory logopedickej poradne
5 700
Windows Server a migrácia
6 200
Obrubníky chodník sídlisko Vstup ul. Školská 2 157
Sprchy a toalety Tajch bojler a drez voda 1 155
Oprava strechy a omietok šatne a toalety na štadióne
7 500
Fotovoltaika čistička OV Tajch 7 000
PD a geodetické zameranie kanalizácia Tajch
17 000
Kotolňa ZUŠ rekonštrukcia 37 000
Kamerový systém sídlisko Vstup 15 000
Rozšírenie MK Záhrbská, Laznícka
29 332
MK Dodekova oprava
1 711
Dodávka na TS nákup
6 000
Protipožiarne dvere, čerpadlo ZPS Úsmev
2 500
Kosačka nákup TS 10 500
Akadémia Mateja Tótha MŠ a ZŠ 7 620
NN prípojka Pod Sekvojou 36 000
Chodník ZUŠ 10 000
Spoluúčasť eurofondy 37 000
Údržba a oprava budov 32 500
Dvere Dom služieb výmena vstup a vo dvore
6 240
Nové osvetlenie prístupová cesta Zvonička 1 572
Kanalizácia Spojná oprava Mk bežné účelové 2 800
Prepadnutá cesta Námestie Slobody oprava 2x Mk bežné účelové 660
PD pripojenie nového vrtu ku vodovodu 11 400
Zaizolovanie strop knižnica 1 531
Oprava strešné okná apartmán 4 456
Zaizolovanie strop ZUŠ 6 500
Sprcha vybudovanie MsP 3 840
Geodetické zameranie MŠH 3 300
Odkvap kino Vatra výmena, strecha zatekanie Bernolákova 13 860
Oprava výtlkov, zálievky, turbo MK bežné účelové
15 000
Odvodnenie spojnica Kamenárska Čierny lúh MK bežné účelové 6 500
Zatrubnenie rigolu MK bežné účelové 3 000
MK Kamenárska Čierny lúh 28 000
MK Kamenárska Čierny lúh doasfaltovanie
3 000
ZŠ dvere 16 400
ZŠ elektroinštalácia 16 400
PD kino Plán obnovy 8 800
ČOV Tajch výmena aeračného systému
3 250
Vrt prepojenie s vodovodom 120 000
Stĺpy VO Nábrežná vnútrobloky 19 000
PD Záhrbská, Kalvárska 5 000
PD ZŠ odstavný pruh 2 000
Investície rozvoj 2 686
Spolu: 607 327


INVESTÍCIE 2023 eurofondy, refundácie
Revitalizácia vnútroblokov
Modernizácia odpadové hospodárstvo TS
Plán obnovy budova Kino Vatra kompletná obnova na komunitné centrum
NKP Radnica
Althandel v rámci SPR
Tajch kompletná rekonštrukcia

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

5. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

skúška sirén

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania, dňa 08. decembra 2023 t.j. piatok o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirén.  ...

Vychádzka po Banskom náučnom chodníku 9.12.2023

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.