Občan

Odpadové hospodárstvo

Kalendár triedeného zberu

Dokumenty


Pokyny k správnej recyklácii


Informácie

Informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 z.z.

Podrobný popis:

 • Čo je kompostovanie
 • Kompostovanie na sídlisku
 • Kompostovanie na záhrade
 • Zber biologického odpadu
 • Výber miesta na kompostovanie v záhrade
 • Využitie kompostu
 • Význam kompostu

Najčastejšie problémy a ich riešenia nájdete na tomto linku: https://www.novabana.sk/obcan/biologicky-rozloziteny-odpad-kompostovanie-zber

Mesto Nová Baňa preferuje domáce kompostovanie a z uvedených dôvodov ku kompostérom pridáva aj návod na obsluhu kompostérov, ktorý si môžete prevziať aj TU (.pdf)

Upratovanie – čistenie Novej Bane od odpadkov, podľa § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. od nezákonne umiestnených odpadov.

Dobrovoľný zber nezákonne umiestnených komunálnych odpadov (upratovanie od porozhadzovaných odpadkov) v katastrálnom území mesta Nová Baňa (všetky pozemky) sa robí podľa § 15 ods. 13) a ods. 18) zákona č. 79/2015 Z.z., t.j. prostredníctvom Technických služieb mesta Nová Baňa, ktoré majú na uvedenú činnosť príslušné povolenie od Okresného úradu Žarnovica a uzatvorenú zmluvu s mestom Nová Baňa.

Každý, kto má záujem uvedenú činnosť vykonávať, musí ju robiť prostredníctvom oprávnenej zberovej spoločnosti, t.j. prostredníctvom Technických služieb mesta Nová Baňa – Tel.: 045/685 60 03.

Žiadame všetkých záujemcov, aby kontaktovali Technické služby mesta Nová Baňa – Tel.: 045/685 60 03, kde si dohodnú ďalšie náležitosti.

Mesto Nová Baňa a Technické služby mesta Nová Baňa majú uzatvorenú zmluvu s OZV ENVI-PAK, a.s. na triedený zber obalov a neobalových výrobkov z papiera a lepenky, plastov, skla, kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky - VKM (obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, .....).

Využite ich informačné materiály o triedenom zbere, ktoré sa sprístupnia po kliknutí na tento odkaz: http://www.triedime.sk/

Pokyny na recykláciu

Ako sa môžem dozvedieť viac informácii o komunálnych odpadoch?

Odborné materiály od Ministerstva životného prostredia v priložených PDF súboroch:

Ako učia zvieratká deti triediť? – maľovánky a recyklónia

Môžem si zmerať svoju ekologickú stopu?

Ako triediť bez chýb?

Ako šetriť miesto v kontajneri?

Odpad náš každodenný, čo s ním?

Ako môžem spolupracovať pri odovzdávaní odpadov?

Aká je cesta odpadov?

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je účinný od 1.1.2016.

Kde je možné odovzdať odpadové pneumatiky ?

Odpadové pneumatiky je možné bezplatne odovzdať v meste Nová Baňa na Hronom dvore Technických služieb, Dlhá lúka 13, kde je zriadené zberné miesto na základe zmluvy o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Počas prevádzkovej doby:

 • Každý pracovný deň Pon. – Pia. od 8:00 do 14:00 hod.
 • V sobotu okrem sviatkov od 7:00 do 13:00 hod.

U distribútorov pneumatík v rámci siete distribútorov, bezplatne, a to aj v tých pneuservisoch, kde sa pneumatiky nepredávajú.

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, občania ich odovzdávajú bezplatne v rámci siete distribútorov, čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú. Pneumatiky je možné zbierať aj prostredníctvom zberných dvorov Technických služieb po zriadení zberného miesta.

Traktorové a iné pneumatiky je po vzájomnej dohode s odberateľom možné odovzdať aj na jednej z pobočiek: http://www.pneubox.sk/prevadzky/

OZV pre pneumatiky ELTMA prevádzkuje okrem zberného miesta na Hronom dvore Technických služieb aj zber opotrebovaných pneumatík v Novej Bani podľa nasledovného letáku: pdf u týchto podnikateľov:

 • AXOL, s.r.o., Kollárova 40, Nová Baňa
 • Viliam Sečiansky – Autoservis, Železničný rad 7, Nová Baňa
 • Uhoľné sklady Mária Koišová, Železničný rad 16, Nová Baňa
 • Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Nová Baňa, Železničný rad 22, Nová Baňa
 • Autoservis Kovohron, v.d., Štúrova 39, Nová Baňa
 • Dušan Volf Autocentrum, Kamenárska 84, Nová Baňa
 • SC ZAMKON s.r.o., Železničný rad 27, Nová Baňa

Kuchynský olej môžete odovzdať aj na čerpacej stanici Slovnaft v Novej Bani

Prineste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

Za odovzdaný olej získate extra bonusové body, ktoré môžete premeniť na odmeny podľa vášho výberu

Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov.

Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Napríklad sa z neho vyrobí biopalivová zložka, ktorá sa primiešava do motorovej nafty, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov.

Spoločnosť Slovnaft ponúka domácnostiam možnosť odovzdať použitý kuchynský olej aj na čerpacej stanici v Novej Bani.

Je dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte obsluhe čerpacej stanice, ktorá vám pripíše bonusové body podľa množstva odovzdaného oleja.

Viac informácii na Slovnaft.sk

Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Nová Baňa

Na základe zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa prestal robiť kalendárový triedený zber (mobilný) pre drobné stavebné odpady, bioodpady a elektroodpady, ktorých zber je popísaný v platnom VZN č. 1/2017 o komunálnych a drobných stavebných odpadoch a aj dolných častiach tohto popisu, celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste podľa § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z.:

Mobilný, kontajnerový a zber komunálnych odpadov na zberných dvoroch zabezpečuje zberová spoločnosť - Technické služby, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, telefón 045/6856003.

Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny:

 1. Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
  • 20 01 01 papier a lepenka
  • 20 01 02 sklo
  • 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
  • 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
  • 20 01 10 šatstvo
  • 20 01 11 textílie
  • 20 01 13 rozpúšťadlá N
  • 20 01 14 kyseliny N
  • 20 01 15 zásady N
  • 20 01 17 fotochemické látky N
  • 20 01 19 pesticídy N
  • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
  • 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
  • 20 01 25 jedlé oleje a tuky
  • 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
  • 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
  • 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 N
  • 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
  • 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
  • 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
  • 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
  • 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
  • 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
  • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
  • 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
  • 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
  • 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
  • 20 01 39 plasty
  • 20 01 40 kovy
  • 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
  • 20 01 40 02 hliník
  • 20 01 40 03 olovo
  • 20 01 40 04 zinok
  • 20 01 40 05 železo a oceľ
  • 20 01 40 06 cín
  • 20 01 40 07 zmiešané kovy
  • 20 01 41 odpady z vymetania komínov
  • 20 01 99 odpady inak nešpecifikované
 2. Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
  • 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
  • 20 02 02 zemina a kamenivo
  • 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
 3. Iné komunálne odpady
  • 20 03 01 zmesový komunálny odpad
  • 20 03 02 odpad z trhovísk
  • 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
  • 20 03 04 kal zo septikov
  • 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
  • 20 03 07 objemný odpad
  • 20 03 08 drobný stavebný odpad
  • 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

Všeobecné zásady nakladania s komunálnymi odpadmi a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 • Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad (ZKO) znáša občan a vlastník, prípadne nájomca nehnuteľnosti prostredníctvom priamej kúpy zbernej nádoby aj u zberovej spoločnosti - Technických služieb, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, telefón 045/6856003.
 • Pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
 • Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom - Technické služby, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, Tel.: 045/685 60 03.

Harmonogram zvozu je podľa plánu zberu zko podľa dní v týždni a ulíc

Harmonogram zvozu je podľa plánu zberu zko podľa dní v týždni a ulíc

Týždenný harmonogram zberu a zvozu zmesových komunálnych odpadov podľa čl. 6. ods. 2 písm. a), b), c), g) VZN.

Deň Ranná zmena Poobedná zmena
Pondelok Pod Sekvojou, Andreja Kmeťa, Osvety, Bernolákova, CVČ, Tržnica, CBA, Štúrova, Cintorínska, Krátka, Nábrežná - škôlka, Nemocničná z Cintorínskej, Zlatý Bažant, Nábrežná od Slovnaftu, Školská Pod Gupňou, Zvonička, Sadovnícka - Kašná hôrka, Lietajova cesta - horný Fanadýb, Kozákova dolina –oblasť pri Šipikalovcoch, Pelúchova cesta, Prírodná - Jama, Bačova cesta, Viničná cesta, Spodná - od Lisičana, St.Huta ZM, Chotár - Drozdovo ZM, Chotár - Červené zeme, Štefankova cesta - vrch, Nálepkova
Utorok Chotár + ZM Vojšín, Babuliarka – oblasť pri Psotkovi, Bukovina +ZM (chata Poľovník), Stará Huta, Starohutská, Štefankova cesta po Tencerová, Podhorská, Slnečná, Borošova po Budinský, Hviezdoslavova, Kollárova, Robotnícka - od Hviezdoslavovej Májová, Odbojárska, Záhrbská, Borošova od Kalvárskej, Dodekova, Šibeničný vrch, Švantnerova, Kalvárska, Nemocničná od Dodekovej
Štvrtok Dlhá Lúka, Kolibská cesta, Prírodná, Kolibská cesta - Ilend, Poliačikova cesta, Kozákova dolina, Feriancov rígeľ, Sadovnícka cesta, Sadovnícka cesta - Kašná Hôrka cez Báne, Rekreačná cesta - Hrabiny na Kajlovku, Rekreačná cesta + do Sadov, oblasť pri Šipikalovi, Tajch – rekreačná oblasť Robotnícka od Legionárskej, Bôrina, Viničná cesta, Sedlová cesta, Kútovská cesta, Nad Hrádzou, Laznícka cesta, Poľná cesta, Hrádza, Mieru, Legionárska, Horná, Záhradná, Andreja Kmeťa po križovatku, Čierny lúh, Vodárenská
Piatok Námestie slobody, Osvety, Bernolákova, M.R.Štefánika, Železničný rad – Knauf Insulation, SC Zamkon, NDS, Cortizo, do Kočnerov, sídliská Pod Sekvojou, Štúrova, Školská + ZŠ J.Zemana, cirkevná škola, Nábrežná od Slovnaftu Moyzesova, Švermova, Banícka, Hájska, Pod Zvoničkou, Hájles, Partizánska, Mariánska, Brezová, Sládkovičova, Kamenárska, Matiašova cesta, Spodná – od Kuncov, Vršky

V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného pokoja bude v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu podáva zberová spoločnosť – Technické služby mesta Nová Baňa, prostredníctvom médií MsÚ Nová Baňa jeden mesiac pred začatím nasledujúceho roka.

Týždenný harmonogram zberu a zvozu zmesových komunálnych odpadov

podľa čl. 6. ods. 2 písm. d) VZN s použitím plastových vriec a zhromažďovacích centier a 110 l kuka nádob v časti Chotár.

Tajch – chaty (veľkokapacitný kontajner)

pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby pre súpisné čísla:
267, 272, 273, 277, 278, 290, 294, 299, 452, 453, 456, 463, 466, 473, 505, 508, 509, 521, 524, 525, 528, 543, 550, 555, 570, 626, 661, 700, 706, 711, 714, 715, 734, 778, 843, 1339,

Chotár - obrátka SAD (Vojšín)

pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby pre súpisné čísla:
24, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 71, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 87, 88, 91, 108, 109, 135

Chotár – Drozdovo

pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby pre súpisné čísla:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 76

Bukovina – garáže (Hlôška)

pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby pre súpisné čísla:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 33, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 99, 125, 138, 142, 143, 148, 152, 155, 158, 402, 410, 494, 520,

Stará Huta – Ulička Šály Daniel

pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby pre súpisné čísla:
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 73, 77, 83, 88, 95,

V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného pokoja bude v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu podáva zberová spoločnosť – Technické služby mesta Nová Baňa, prostredníctvom médií MsÚ Nová Baňa.

Zber zmesových komunálnych odpadov

Kontajner v areáli TS mesta Nová Baňa

Z roztrúseného rekreačného osídlenia, počas prevádzkových hodín zberného dvora každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa, tel: 045/685 60 03, do veľkoobjemového kontajnera, umiestneného v areáli TS.

Harmonogram zberu a zvozu nebezpečných odpadov

podľa čl. 8. ods. 2 VZN - v položkách, kde sa na zber a zvoz využíva sezónny zber.

Sezónny zber priebežným spôsobom

V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude v stanovený deň možné odovzdať nebezpečný komunálny odpad, pracovníkom TS počas priebežného zberu vykonávaného spôsobom uvedeným v čl. 8. ods. 2 VZN. O presnom termíne zberu budú Technické služby informovať kalendárom triedeného zberu na internetovej stránke mesta a na Tel.: 045/685 60 03.

Harmonogram zberu a zvozu objemných odpadov

podľa čl. 8. ods. 1 VZN.

Sezónny zber priebežným spôsobom

V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude vykonaný v meste zber spôsobom uvedeným v čl. 8. ods. 1 VZN. O presnom termíne zberu budú Technické služby informovať kalendárom triedeného zberu na internetovej stránke mesta a na Tel.: 045/685 60 03.

 • Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom a je zakázané do nádob dávať horúci popol. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
 • Pôvodcovia si môžu vyzdvihnúť čierne vrecia na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) na Mestskom úrade Nová Baňa podľa kritérií stanovených v prílohe č. 3 VZN.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor) , každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Spôsob určenia množstva drobného stavebného odpadu v meste je stanovený podľa množstva odpadu v kilogramoch. Poplatok pri drobnom stavebnom odpade uhradí poplatník, na základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom Technických služieb mesta do pokladne Mestského úradu Nová Baňa.

2) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. (Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 až §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)).

3) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový a triedený komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia) a na iné miesta v katastrálnom území mesta v rozpore so zákonom o odpadoch.

Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Spôsob zberu objemného odpadu

Objemný odpad - predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa chcú občania zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery a nezmestia sa do 110 l zberných nádob a pri bytovej výstavbe sa nezmestia do zberných 1100 l nádob (starý nábytok, dvere, okná, koberce, radiátory, a pod.) , ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Kalendárový zber

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v meste prostredníctvom zberovej spoločnosti Technické služby mesta Nová Baňa. Zber bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste, maximálne 1 meter od komunikácie. Odpady vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté a držiteľ odpadu je povinní si ho vziať späť a odovzdať na zbernom dvore, alebo pri ďalšom zbere. Odpad je na toto miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k deleniu odpadov na viac častí.

Termíny zberu sú uvedené v kalendári triedeného zberu pre príslušný rok.

Zber na zbernom dvore

Objemný odpad sa zberá na zbernom dvore Technických službách mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Zakazuje sa odkladať objemný odpad

Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.

Spôsob zberu odpadu z domácností

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (nebezpečné komunálne odpady.

Jedná sa o odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a iné nebezpečné odpady) uvedené v Komunálny odpad a jeho zložky so značkou „N“

Kalendárový zber

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu nebezpečného komunálneho odpadu v meste prostredníctvom zberovej spoločnosti Technické služby mesta Nová Baňa.

Zber bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste, maximálne 1 meter od komunikácie. Odpady vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté a držiteľ odpadu je povinní si ho vziať späť a odovzdať na zbernom dvore, alebo pri ďalšom zbere. Odpad je na toto miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na viac častí.

Termíny zberu sú uvedené v kalendári triedeného zberu pre príslušný rok.

Zber na zbernom dvore

Nebezpečný odpad sa zberá na zbernom dvore Technických službách mesta Nová Baňa (Dolný dvor) každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

Zakazuje sa odkladať nebezpečný odpad

Zakazuje sa odkladať nebezpečný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta a jednotlivé odpady zmiešavať.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností

1) Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

Zber na zbernom dvore

Elektro odpad sa zberá na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Dolný dvor), každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

2) Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

3) Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta uvedené v bode č. 1, 2 a 5.

4) Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

5) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky – vkm (obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, .....) (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa informačnej nálepky na zbernej nádobe.

1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom farebne rozlíšené farbou a obsahom informačnej nálepky na nádobe.

Farby pre uvedené zložky komunálneho odpadu (v prechodnom období do výmeny nádob, farebné rozlíšenie len štítkov na nádobách):

a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast, červená pre zložku kov a oranžová pre zložku VKM – zbierané spoločne.

2) Zberné nádoby podľa odseku 1 sú označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

3) Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.

a) Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom nádob/vriec/mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 nová Baňa.

Zber na zbernom dvore

Plasty sa zberajú na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. V prípade obalov, bez jeho obsahu tzn. vyčistené.

Nepatria sem: všetky odpady hore neuvedené, alebo znečistené.

b) Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu ( na zbernom dvore zberovej spoločnosti Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 nová Baňa).

Zber na zbernom dvore

Kovy sa zberajú na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov a nápojov, konzervy, plechovky, iné kovové obaly a pod. V prípade obalov, bez jeho obsahu.

Nepatria sem: všetky odpady hore neuvedené, alebo znečistené.

c) Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom nádob/vriec/mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 nová Baňa.

Zber na zbernom dvore

Sklo sa zberá na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. V prípade obalov, bez jeho obsahu.

Nepatria sem: všetky odpady hore neuvedené, alebo znečistené.

d) Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom nádob/vriec/mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 nová Baňa.

Zber na zbernom dvore

Papier sa zberá na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. V prípade obalov, bez jeho obsahu.

Nepatria sem: všetky odpady hore neuvedené, alebo znečistené.

e) Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – VKM (obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, .....) v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom nádob/vriec/mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 nová Baňa.

Zber na zbernom dvore

Papier sa zberá na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Horný dvor). každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Patria sem: obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, .... a pod. V prípade obalov, bez jeho obsahu.

Nepatria sem: všetky odpady hore neuvedené, alebo znečistené.

f) Spoločné zberné nádoby (žlté zberné nádoby)

Spoločné zberné nádoby na zber komodít.

žltá pre zložku plast, červená pre zložku kov a oranžová pre zložku VKM – zbierané spoločne.

g) Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle mesta.

4) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, sklo a VKM iným subjektom, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

5) Zakazuje sa zberovým spoločnostiam papier, plasty, kovy, sklo a VKM ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov vykonávať zber týchto komunálnych odpadov v katastrálnom území mesta Nová Baňa v rátane príslušných príspevkových a rozpočtových organizácii mesta, iných organizácii a združení, podnikateľských subjektov a občanov.

Miesta umiestnenia zberných nádob pre systém triedeného zberu odpadového skla, papiera

podľa čl. 11. VZN pre OZV a zberovú spoločnosť.

Sklo - 25 ks Papier - 27 ks
pri OD Jednota -Nám. sv. Alžbety – 2x
Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
Švantnerova Švantnerova

Nábrežná – A – BS Novobanská 44
Nábrežná – B – SBD Nábrežná – B – 2x - SBD
Nábrežná – C - MsBP Nábrežná – C – 2x - MsBP
Nábrežná – E - SBD Nábrežná – E - SBD

Nábrežná – Materská škola – 2x
Školská– pri Reduschovi - SBD Školská– pri Reduschovi - SBD
Školská– pri Hudecovi - SBD Školská– pri Hudecovi - SBD
Štúrova- pri trafo stanici – SBD+MsBP Štúrova– pri trafo stanici – 2x – SBD+MsBP
Štúrova– pri Kožinovi - MsBP Štúrova– pri Kožinovi - MsBP
Štúrova– pri mototechne - SBD Štúrova– pri mototechne - SBD
Štúrova– pri Koperdákovi - SBD Štúrova– pri Koperdákovi - SBD
Moyzesova- parkovisko Moyzesova- parkovisko
Prírodná - pri obchode
Kútovská cesta - pri obrátke SAD
Hrádza - pri obchode Hrádza - pri obchode

Pod sekvojou – pri detskom ihrisku - MsBP
Pod sekvojou – pri obchode - MsBP Pod sekvojou – pri obchode - MsBP
Pod sekvojou – pri vstupe - MsBP Pod sekvojou – pri vstupe - MsBP
Mieru - pri Holzerovi Mieru - pri Holzerovi
Námestie slobody - nové trhovisko Námestie slobody - nové trhovisko
Bukovina - pri obchode
Stará Huta
Nábrežná pri MŠ – SBD Nábrežná pri MŠ – SBD
Železničný rad – MsBP Železničný rad – MsBP

Systém zberu vytriedených zložiek – papiera a lepenky, skla, plastov a kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky – vkm (obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, ...h3>

Systém zberu vytriedených zložiek – papiera a lepenky, skla, plastov a kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky – VKM (obaly z mlieka, džúsov, tetrapaky, .....) podľa čl. 11. VZN s použitím plastových vriec a zberných kontajnerov pre OZV a zberovú spoločnosť:

Miesta umiestnenia zberných nádob označených nápisom plasty, kov a VKM (obaly z mlieka, džúsov.....): 43 ks

 • Kútovská cesta- pri obrátke SAD
 • Hrádza - pri obchode
 • Nábrežná - A – 2x – BS Novobanská 44
 • Nábrežná - B – 2x - SBD
 • Nábrežná - C – 2x - MsBP
 • Nábrežná - D – 2x - SBD
 • Nábrežná - E – 2x - SBD
 • Nábrežná – Materská škola
 • Školská– pri Redushovi - SBD
 • Školská – pri Hudecovi – 3x - SBD
 • Štúrova- pri trafo stanici – 2x – SBD+MsBP
 • Štúrova- pri Kožinovi – 2x - MsBP
 • Štúrova – pri mototechne – 3x - SBD
 • Štúrova – pri Koperdákovi -2x - SBD
 • Moyzesova– parkovisko – 2x
 • Prírodná - pri obchode
 • Pod sekvojou - pri detskom ihrisku - MsBP
 • Pod sekvojou – pri obchode - MsBP
 • Pod sekvojou – pri vstupe – 2x - MsBP
 • Mieru - pri Holzerovi
 • Námestie slobody - nové trhovisko
 • Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
 • Švantnerova
 • Bukovina – pri obchode
 • Stará Huta
 • Nábrežná pri MŠ –
 • 2x - SBD
 • Železničný rad – 2x - MsBP

Zber odpadu s použitím plastových vriec (poskytuje zberová spoločnosť) bude vykonávaný v uliciach:

 • Záhrbská - po križovatku pri kríži,
 • Švantnerova,
 • Dodekova,
 • Kalvárska,
 • Kollárova,
 • Starohutská,
 • Slnečná,
 • Podhorská,
 • Hviezdoslavova,
 • Bernolákova,
 • Andreja Kmeťa,
 • Legionárska,
 • Horná,
 • Mieru,
 • Záhradná,
 • Hrádza,
 • Bukovina,
 • Stará Huta,
 • Slameníkova cesta,
 • Sadovnícka cesta,
 • Spodná, Dlhá lúka,
 • Cintorínska,
 • Májová,
 • Pod Gupňou,
 • Štúrova,
 • Brezová,
 • Banícka,
 • Čierny Lúh,
 • Kamenárska,
 • Hájska,
 • Hajles,
 • Pod Zvoničkou,
 • Mariánska,
 • Moyzesova,
 • Nálepkova,
 • Partizánska, S
 • ládkovičova,
 • Vodárenská,
 • Vršky,
 • M.R. Štefánika,
 • Šibeničný vrch
 • a po telefonickom, emailovom alebo osobnom nahlásení u zberovej spoločnosti (Technické služby mesta Nová Baňa) aj vo všetkých ostatných uliciach katastrálneho územia mesta Nová Baňa, okrem ulíc, kde budú umiestnené zberové kontajnery

Kontajnery a plastové vrecia budú vyvážané podľa potreby – stavu ich naplnenia, podľa schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok. Uvedený systém zberu vo VZN a v prílohách VZN pre papier, sklo, plast, kovy bude minimálne v rozsahu so štandardom zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.

Harmonogram zvozu vytriedených zložiek bude zverejnený po predchádzajúcej dohode medzi mestom Nová Baňa, oprávnenou organizáciou na vykonávanie zberu (zberovou spoločnosťou) a OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) v meste obvyklým spôsobom (Novobanské noviny, Klientské centrum, Informačné centrum). Tieto informácie budú taktiež zverejnené na webovej stránke mesta Nová Baňa.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a akumulátorov

1) Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

Zber na zbernom dvore

Batérie a akumulátory sa zberajú na zbernom dvore Technických službách mesta Nová Baňa (Dolný dvor), každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

2) Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

3) Občania sú povinní odovzdať batérie a akumulátory z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta uvedené v bode č. 1 a 2.

4) Občania môžu batérie a akumulátory bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajniach batérií a akumulátorov.

5) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

2) Nespotrebované lieky a pomôcky je zakázané ukladať do nádob určených na zber komunálneho odpadu, alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z domácností

1) Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém zberu použitých jedlých olejov a tukov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 2 zákona.

Zber na zbernom dvore

Použité jedlé oleje a tuky sa zberajú na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa (Dolný dvor), každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

2) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

3) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na iné komunálne odpady na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém zberu, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a 3 zákona.

2) Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém zberu, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania za podmienky, že nevyužíva ustanovenie bodu č. 4) nasledovným spôsobom podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.:

3) Zberová spoločnosť - Technické služby mesta Nová Baňa, prevádzkuje systém zberu, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.:

4) Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej mesto preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

5) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 2) a 3) sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom.

6) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 2) a 3) musia byť

a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,

b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v § 14 odseku 12 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. nie je ustanovené inak, a

c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm * 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD"

Spôsob zberu šatstva a textilu

1) Pod šatstvom a textilom vhodným na zber sa rozumie:

 • čisté a suché (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, závesy),
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

2) Zber prebieha priebežne do špeciálnych kontajnerov zmluvného partnera, rozmiestnených na verejných priestranstvách mesta.

3) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu zo šatstva a textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Spôsob zberu kalu zo septikov

1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

2) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby - Technické služby mesta Nová Baňa.

Spôsob zberu komunálnych odpadov hore neuvedených

Ich slovné znenie je uvedené v Komunálny odpad a jeho zložky a môžu vzniknúť v komunálnej sfére.

Zber na zbernom dvore

Uvedené odpady sa zberajú na zbernom dvore Technických službách mesta Nová Baňa (Horný a Dolný dvor podľa usmernenia povereného pracovníka Technických služieb), každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

Zakazuje sa odkladať uvedené odpady do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.

Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené mestom, prevádzkované osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom na túto činnosť a súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby podľa § 82 zákona o odpadoch odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení mesta, ako aj zmesový komunálny odpad od obydlí, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby. Zberný dvor zverejňuje údaje o zbere a je označený podľa § 16 zákona o odpadoch.

1) Zoznam komunálnych odpadov je uvedený v Komunálny odpad a jeho zložky. Spôsoby a miesta zberu sú uvedené v jednotlivých častiach a v príslušných prevádzkových poriadkoch jednotlivých zberných dvorov, ktoré vlastnia ich prevádzkovatelia a v súlade s rozhodnutiami vydanými na ich prevádzku.

2) Horný zberný dvor – Prevádzkovateľ Technické služby mesta Nová Baňa, v prevádzke je každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

3) Dolný zberný dvor – Prevádzkovateľ Technické služby mesta Nová Baňa, v prevádzke je každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. a každú sobotu v mesiaci od 7:00 do 13:00 okrem sviatkov so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa.

4) Odpadové pneumatiky § 69 zákona o odpadoch (podľa zákona č. 79/2015 Z. z. sa už neodovzdávajú na zberné dvory, zhromaždiská a pozemky v katastrálnom území mesta Nová Baňa, ale podľa ustanovení písm. a), b) a c) tohto bodu)

a) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

b) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

c) § 72 zákona o odpadoch - Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta Nová Baňa, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy, ktorým je Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo mestu, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.


Objednávka

Zber a úprava bioodpadu mimo sezónnych zberov, odvoz splaškovej vody a kalu zo žúmp a odvoz kalu zo septikov a ČOV na základe objednávky na tel. č. 045/685 60 03, vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa.


Podklady od Ministerstva životného prostredia

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Jedným z najvýznamnejších prínosov nového zákona o odpadoch je financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov v obciach formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).


Významné zmeny nového zákona

Okrem financovania triedeného zberu formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov prináša nový zákon o odpadoch ďalšie významné zmeny, ktoré sa týkajú aj samospráv.


Nové zmeny a povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.