Samospráva

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce v roku 2023 ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 0.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 2112000 Z. z o slobo.pdf

Správy o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly MŠ_ZŠ.pdf

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole činnosti Mestskej knižnice v roku 2022.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 2112000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p v príspevkovej organizácií Technické služby .pdf

Správa o výsledku kontroly zmlúv o dielo ktoré boli menené dodatkomdodatkami v hodno.pdf

Správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv ktoré má mesto Nová Baňa uzatvorené.pdf

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 2112000 Z.z konkrétne povinne zverejňovaných ZoD v mest.pdf

Správa z výsledku kontroly investičnej akcie Rekonštrukcia krovu strešnej krytiny fasády budovy a dvorovej časti ZUŠ v.pdf

Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 2021.pdf

Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii Technické služby v rokoch 2017 a 2018.pdf

Kontrola verejného obstarávania v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 2019 2020 a 2021.pdf

Správa o výsledku kontroly realizácie projektu Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice.pdf

Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu.pdf

Správa o výsledku kontroly ceny tepla MsBP.pdf

Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z transparentného účtu.pdf

Správa o výsledku kontroly činnosti mestskej knižnice

Správa o výsledku kontroly  zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021

Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020

Kontrola uznesenia č. 98-2021.pdf

Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne.pdf

Kontroly verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP.pdf

Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici“.pdf

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby.pdf

Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.pdf

Správa o výsledku kontroly kamerového systému na TS Nová Baňa.pdf

Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením číslo 115-2020.pdf

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv.pdf

Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa.pdf

Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01. 01. .pdf

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Videoprojekcia filmu " A máme, čo sme chceli " 12.4.2024

12. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Pozývame vás na videoprojekciu do kina VATRA Mesto Nová Baňa vás pozýva na videoprojekciu filmu "A máme, čo sme chceli", ktorá ......

Rozpis pohotovostných služieb 2024

12. 4. 2024
Nová Baňa Oznamy

Pohotovostné služby v mesiaci apríl  - máj 2024: apríl 2024 - ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby.pdf Zabezpečen......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.