Samospráva

Demografia mesta Nová Baňa Rok 2020 je už za nami a znovu je tu konštatovanie, že z hľadiska demografie sa v našom meste zasa znížil počet obyvateľov. V porovnaní s rokom 2019 máme o 38 obyvateľov menej.

Zo štatistických údajov vyplýva, že k 31.12.2020 bolo v našom meste 7006 obyvateľov, z toho 3393 mužov – 48,5 % z celkového počtu obyvateľov a 3613 žien – 51,5 z celkového počtu obyvateľov. Čísla nám ukazujú, že v porovnaní s rokom 2019 máme o 38 obyvateľov menej

V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 101 občanov, zároveň však mesto opustilo a odhlásilo sa 116 obyvateľov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 15 občanov.

Ďalším dôvodom úbytku obyvateľstva je aj najvyššia úmrtnosť za posledných 10 rokov. V roku 2020 sme evidovali 88 úmrtí.

Pribudlo nám 65 malých občiankov mesta – z toho 36 chlapcov a 29 dievčat. Rodičia pri určovaní mena dieťatka využili naozaj veľa možností. K najobľúbenejším menám, ktoré boli deťom zapísané do rodného listu patria – Adam, Michal, Ema. Do evidencie pribudli i menej tradičné mená ako Aria, Florián, Hannnah, Charlotte, Lara.

Spoločné áno si v roku 2020 vyslovilo 53 párov. Počet rozvodov sa mierne zvýšil a rok 2020 sme ukončili s číslom 11.

Priemerný vek obyvateľstva zostáva na hranici 42 rokov. K záveru roka sme evidovali 41 občanov vo veku 90 a viac rokov, pričom najstarší občan mesta sa v r. 2020 dožil 100 rokov.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

Prehľad za rok 2020


Muži Ženy Spolu
Stav k 1.1.2020 3415 3629 7044

Narodení

36 29 65
Zomrelí 47 41 88
Prisťahovaní k trvalému pobytu 43 58 101
Odsťahovaní z trvalého pobytu 54 62 116
Stav k   31.12.2020 3393 3613 7006

Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2020

Časť mesta Muži Ženy Spolu
Nová Baňa - mesto 2732 2930 5662
Štále 507 499 1006
Stará Huta 31 29 70
Bukovina 79 88 167
Chotár 44 57 101
Spolu 3393 3613 7006

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2020

Kategória Muži Ženy Spolu
Vek od 0 do 3 rokov 138 158 296
Vek od 3 do 6 rokov 100 83 183
Vek od 6 do 15 rokov 319 281 600
Vek od 15 do 18 rokov 86 92 178
Vek od 18 do 61 rokov 2084 2090 4174
Vek nad 61 rokov 666 909 1575
Spolu 3393 3613 7006

Vek obyvateľov mesta k 31.12.2020

  Muži Ženy Spolu Podiel v %
Predproduktívny vek (0-14 rokov) 527 496 1023 14,60
Produktívny vek (15-64 rokov) 2338 2366 4704 67,14
Poproduktívny vek (64+ rokov) 528 651 1279 18,26
SPOLU 3393 3613 7006 100,00

Dokumenty

Aktuality

BEZPLATNÁ INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

30. 11. 2021
Oznamy

Mesto Nová Baňa má záujem podporiť v tomto neľahkom období podnikateľov, živnostníkov a remeselníkov pôsobiacich v našom meste a j......

Úradné hodiny: Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách

29. 11. 2021
Oznamy

V zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bansk......

Horný zberný dvor v soboty zatvorený

26. 11. 2021
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe vyhlásenia Úradu Vlády Slovenskej republiky z dôvodu núdzové s......