en
Neprehliadnite


Novobanský jarmok

H E X
INEKAFE
KOLLÁROVCI
FS PODPOĽANEC
AYA, CRABSLIDE, FS HÁJ


Milí návštevníci Novobanského jarmoku,

tradične, posledný septembrový víkend patrí u nás tomuto podujatiu. Už XXVII. ročník Novobanského jarmoku sa tento rok uskutoční v dňoch 28. – 29. septembra v Novej Bani. Pri tejto príležitosti sme na piatok a sobotu pripravili bohatý a zábavný kultúrny program pre všetky vekové kategórie.

 

Zábava s domácimi interpretmi

Svojimi piesňami už roky otvárajú toto dvojdňové podujatie spevácka skupina Jesienka, dychová hudba Seniori či folklórna skupina Vinička. Piatkový kultúrny program opäť obohatí aj Ľudko Kašuba a jeho skupina Kašuba band.

V sobotu Vás budú zabávať novobanské detské talenty v pásme Centra voľného času v Novej Bani. Po nich sa predstaví nám už dobre známy FS Háj, ktorý reprezentuje naše bývalé slobodné, kráľovské a banské mesto po celom Slovensku. Detský spevácky zbor Voce Eufonico pri ZUŠ v Novej Bani sa spolu s kultúrno-umeleckým súborom Branimir z partnerského mesta Nin predstavia v spoločnom pásme od 13.30 hod. Toto hudobné pásmo vzniklo pokračovaním výmenných pobytov partnerských miest, kedy Voce Eufonico v júni absolvoval za podpory mesta Nová Baňa návštevu mesta Nin v Chorvátsku. Pri príležitosti Dňa mesta Nin vystúpil v programe otvorenia veľtrhu domácich produktov – MARETA. Veríme, že vzájomnou partnerskou spoluprácou dôjde k naplneniu cieľa v rámci výmenných návštev kultúrnych telies v tomto roku. V sobotný večer sa Vám opäť predstaví sympatická novobanská hudobná kapela CRABSLIDE. Vystúpením tejto novobanskej formácie ukončíme účinkovanie našich domácich interpretov na tohtoročnom Novobanskom jarmoku. Verím, že Vám všetci domáci účinkujúci vytvoria výbornú jarmočnú atmosféru, v ktorej zotrváte počas celého podujatia.

 

Malý princ ten z tvojho sna
s ním tak ľahko neprehráš...

Spomínate si? Tento song si budete môcť vypočuť v piatok podvečer od známej žilinskej hudobnej skupiny AYA. Medzi jej najznámejšie pesničky patria Malý princ, Baby kakavové, Svet krásnych žien, Keď je v tom, Teším sa na teba, Lietaj, dýchaj, buď, Modré z neba a ďalšie. V našom meste sme ich mali možnosť vidieť a počuť na benefičnom koncerte My a naše mesto. Verím, že Vás táto slovenská rocková kapela výborne naladí a v dobrej nálade privítame spoločne ďalšiu nemenej známu hudobnú skupinu, ktorou je

INEKAFE

Táto slovenská pop punková hudobná skupina bola založená v roku 1995 v Bratislave. Počas celého roka sa kapela venuje aktívnemu hraniu v kluboch a aj na festivaloch. Medzi ich najznámejšie single patria napr. Ráno, Čumil, Vianoce, Kto na to príde, Právo na šťastie a mnoho ďalších. Song... Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kradol Ti spánok... určite pozná väčšina z Vás. Chcete si ho vypočuť? Príďte na jarmok!

 

FS PODPOĽANEC

Folklórny súbor Podpoľanec je skupina mladých ľudí so spoločným záujmom - láska k slovenskému ľudovému umeniu. Súbor sa vo svojej činnosti zameriava na vyhľadávanie a scénické spracovanie ľudových motívov, hlavne z oblasti Podpoľania.
Vznikol v roku 1975. Odvtedy sa prepracoval medzi popredné folklórne kolektívy, o čom svedčia mnohé získané ocenenia nielen na domácich, ale i zahraničných festivaloch.
Program je charakteristický značnou dynamikou, čo dáva možnosť jednotlivým interpretom využiť svoje vlastné improvizačné schopnosti.

 

Kollárovci opäť u nás.

Pre neutíchajúci záujem o toto hudobné zoskupenie sme sa rozhodli opäť pozvať ľudovú hudbu KOLLÁROVCI do nášho mesta. Veríme, že Vás týmto potešíme a Vy zoskupenie švárnych chlapcov s goralským temperamentom povzbudíte svojou účasťou.

 

Ľudovú nôtu vystriedajú napätie a hviezdy TV Šláger.

Vystúpenie temperamentných účinkujúcich vystrieda chvíľa napätia, kedy sa bude žrebovať tombola. A preto neváhajte a zakúpte si počas soboty čo najviac lístkov v hodnote 0,50 eur, čím si zvýšite šancu vyhrať čo najviac zaujímavých cien. Zlosovanie tomboly sa uskutoční o 16:30 hod.
Počas tomboly sa v zákulisí budú pripravovať hviezdy TV Šláger Frankie Zhyrnov α Mara s hosťom ich programu, novobančanom Igorom Moškom.


HEX v Novej Bani.

Záver kultúrneho podujatia bude patriť známej hudobnej skupine HEX. Opäť si pripomenieme hity ako Keď sme sami, V piatok podvečer, Nikdy nebolo lepšie či Dobrý motýľ, ktoré sú známe väčšine mladej generácie. Verím, že Vás vystúpenie tejto hudobnej formácie nielen rozospieva, ale aj roztancuje a my sa tak spoločne rozlúčime s XXVII. ročníkom Novobanského jarmoku.

 

Sprievodné akcie:

Počas hlavného programu sú v radničnom parku pripravené nielen pre deti, ale aj pre dospelých rôzne sprievodné akcie. Pravú zábavnú jarmočnú atmosféru Vám vytvorí aj pouličná chodúľová šou, ktorá zabaví návštevníkov jarmoku naozaj netradičným spôsobom. Nechajte sa prekvapiť! Tradične je pre deti pripravené obľúbené maľovanie na tvár a pre veľký záujem v minulom roku sú opäť pre všetky vekové kategórie pripravené starobylé historické hry obohatené tento rok o obľúbený drevený kolotoč pre najmenších. Chýbať nebudú ani pouliční žongléri, ktorí tiež prispejú k vytvoreniu tej pravej zábavnej jarmočnej atmosféry.
Verím, že sme pre vás pripravili zaujímavý a zábavný kultúrny program, pri ktorom si oddýchnete a načerpáte sily a energiu do ďalších dní.

DOVIDENIA NA XXVII. ROČNÍKU NOVOBANSKÉHO JARMOKU!

Mgr. Iveta Lukáčová,
vedúca oddelenia kultúry a informácií
MsÚ Nová Baňa

Zdroj: internet


 

 

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 28.09.2018 - 29.09.2018.

Predajné miesta pre občerstvovacie stánky vypredané!!!Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 17.09.2018.Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!
Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

 1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
 2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
 3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
 4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
 5. kópiu rozhodnutia, resp. oznámenie o registrácii výroby potravín alebo potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku z príslušného orgánu kontroly potravín – RVPS – Žiar nad Hronom – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment. (Mäsové výrobky, mliečne výrobky, med, cukrovinky, koreniny a podobne).

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

 1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.).
 2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu

 

U P O Z O R N E N I E

 1. žiadosť musí byť podaná v listinnej podobe,
 2. organizátor akceptuje len úplné žiadosti – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona,
 3. organizátor akceptuje len žiadosti podané do 17.09.2018.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ JE DŇA 17. Septembra 2018

Vybratým predajcom bude zaslaná pozvánka na novobanský jarmok, na základe ktorej uhradia poplatok za predajné miesto a po zaplatení poplatku im bude vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na novobanskom jarmoku v termíne do 10 pracovných dní od zaplatenia poplatku, po tomto termíne si môžu predávajúci vyzdvihnúť povolenia na predaj na Mestskom úrade v Novej Bani na 1.poschodí, č.dv. 13 a č.dv. 2.

Predajné zariadenie v priestoroch jarmoku môže byť umiestnené predajcom až po vydaní povolenia.

Kontakt: tel.: 045/6782822, 6782885, 6782811, 6782810
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


RIADITEĽSTVO NOVOBANSKÉHO JARMOKU SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881