Aktuality

Vitaj, Veľká noc!

31. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa

Aj v Novej Bani vítame sviatky jari. Námestie slobody zdobí veľkonočná breza a zároveň mesto Nová Baňa vás pozýva na podujatie „V......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. apríla 2023

29. 3. 2023
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 5. aprí...

OZNAM: Neparkovanie áut pri chodníku na Štúrovej ulici - 30.3.2023

29. 3. 2023
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa prosia občanov, aby dňa 30.03.2023 (štvrtok) neparkovali autá na ulici Štúrova pri chodníku, z dô...

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 na kultúru a šport

7. 12. 2022 Nová Baňa

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NOVÁ BAŇA  V ROKU 2022 NA KULTÚRU a ŠPORT 

KULTÚRA

P.č.

Žiadateľ

Pridelená suma

Účel

1.

SRRZ - RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera

200 €

Na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Prezentujeme sa na verejnosti“, konkrétne na spracovanie reprezentačných materiálov o škole, ktoré budú použité na kampaňovú reklamu cez sociálne médiá.

2.

Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej strednej školy

200 €

Na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou školy a mesta, konkrétne na propagačné materiály.

3.

Cantus Monte Regis

500 €

Na úhradu autobusovej prepravy členov Cantus Monte Regis súvisiacu s činnosťou zboru.

4.

 Majú, s.r.o.

300 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizovaním kurzov a prednášok určených pre deti ZŠ, pre rodičov s deťmi, širokú verejnosť, v prípade záujmu aj pre kluby dôchodcov /napr. výroba voskových obrúskov, mydiel, šitie vrecúšok a pod., prednášky na témy udržateľnosti životného prostredia.../ a organizovanie SWAPOV /oblečenie, hračky, školské pomôcky a pod./. Konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie a nájom priestorov.

5.

VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA

800 €

Na úhradu časti výdavkov spojených s organizáciou podujatia „6. Novobanský zraz veteránov“, konkrétne na občerstvenie a stravu, trofeje pre víťazov súťaží pre deti a dospelých, na propagačný materiál a úhradu výdavkov spojených so zabezpečením kultúrneho programu.

6.

Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole 

sv. Alžbety

100 €

Na úhradu výdavkov spojených s nákupom ovocných stromov, humusu a ochrany kmeňov v rámci revitalizácie a výsadby ovocného školského sadu zničeného na jeseň 2021 diviačou zverou.

7.

Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK

900 €

Na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením stravy a občerstvenia, vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje, spotrebného materiálu, medailí, cien, diplomov a tričiek pre deti a organizačný tím na podujatí „Malý záchranár“ a úhradu autobusovej prepravy na „Výlety za históriou.“

8.

Novobanský banícky spolok

500 €

Na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou, tlačou a zakúpením propagačných materiálov, vyhotovených pri príležitosti slávnosti pripomenutia si 200-stého výročia postavenia Baníckej kaplnky na počesť sv. Anny na „Starom Handli", konkrétne výroba a tlač skladačky, tematických magnetiek.


P.č.

Žiadateľ

Pridelená suma

Účel

9.

Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

600 €

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím „Náš deň pre Vás", konkrétne na nákup materiálu a pomôcok na remeselné a ručné práce, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov. Ďalej na úhradu výdavkov spojených s organizáciou Metodického dňa ľudovej tvorivosti a remesiel v Drotárskom múzeu Jozefa Holánika Bakeľa - Dlhé Pole a Budatínsky hrad, konkrétne na autobusovú prepravu a na úhradu výdavkov spojených s vyhotovením propagačných materiálov k obom podujatiam.

10.

Háj

1 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s vyhotovením nového hudobno-tanečno-speváckeho diela.

11.

OZ TAJCH

2 700 €

Na úhradu časti výdavkov spojených s organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, detské programy a stage.

12.

SRRZ – RZ pri Materskej škole

700 €

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím „Deň materských škôl“, konkrétne na vystúpenie pre deti hudobno-edukačného charakteru a s celoslovenskou výtvarnou súťažou pre deti predškolského veku „Obrázok pre Darinku“, konkrétne na ceny pre víťazov.

13.

Občianske združenie „Nová Baňa“

1 500 €

Na úhradu výdavkov spojených s digitalizáciou publikácie „Bedeker Nová Baňa o okolie.“

SPOLU ZA KULTÚRU:

10 000 €


 

 

 

ŠPORT

P.č.

Žiadateľ

Pridelená suma

Účel

1.

Športový klub POOLO

250 €

Na úhradu výdavkov spojených s nákupom trofejí pre víťazov 1., 2., 3. a 4. Mestskej tenisovej ligy a nákupom športového materiálu.

2.

TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA

4 000 €

Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, výdavkov na propagačný materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so sústredením, nákupom látok, materiálu na zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné topánky.

3.

Tenisový klub Tajch

4 000 €

Na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na materiálno-technické zabezpečenie, športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, štartovné na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu klubu, mládeže a juniorov, odmeny licencovaným trénerom mládeže, prenájom telocvične/tenisovej haly počas zimy.

4.

ŠK Karate Nová Baňa

5 500 €

Na úhradu štartovných, cestovných a ubytovacích výdavkov, výdavkov na sústredenie, na odmeny licencovaným trénerom mládeže a materiálno-technické zabezpečenie.

5.

SKI TEAM Nová Baňa

4 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych pretekov a s účasťou na pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, ubytovanie, doplnenie športových pomôcok, prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, ďalej na úhradu výdavkov súvisiacich so sústredením.

6.

TajchŠport

4 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou triatlonových pretekov „TriTajchlon,“ konkrétne na úhradu administratívnych poplatkov spojených so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom šiltoviek pre účastníkov, na čiastočnú úhradu časomiery, záchrannej a vodnej záchrannej služby a na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením trofejí a prenájmom oplôtkov.

7.

TJ Slovan Nová Baňa

550 €

Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, vklady do súťaží) a nákup športového vybavenia.

8.

Miroslav Šipikal– MIŠImoto

500 €

Na úhradu výdavkov spojených s účasťou motocyklového jazdca Adama Šipikala na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj.

9.

Stolnotenisový klub Nová Baňa

1 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s účasťou na turnajoch a dlhodobých súťažiach družstiev a jednotlivcov, konkrétne na úhradu štartovných poplatkov a cestovného, na nákup športového materiálu a čiastočnú úhradu energií v stolnotenisovej hale.

10.

Lucia Ivínová - 

Jazdecká škola BERI, s.r.o.

500 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov a skúšok základného výcviku, konkrétne na zabezpečenie cien pre súťažiacich, na úhradu výdavkov spojených s organizáciou sústredenia, nákupom klubových reprezentačných odevov s označením mesta Nová Baňa, na úhradu štartovných poplatkov na súťažiach a na úhradu odmien externého trénera mládeže.

11.

Združenie športových rybárov Nová Baňa

450 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha Michalovského 2022,“ konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre víťazov.

12.

Novobanské ľadové medvede

250 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou podujatia „Mikulášske plávanie na Tajchu,“ konkrétne na vecné ceny pre účastníkov a občerstvenie.


P.č.

Žiadateľ

Pridelená suma

Účel

13.

Mestský futbalový klub Nová Baňa

35 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s výchovou mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným trénerom mládeže, materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre mládežnícke družstvá v rámci zápasov, prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu výdavkov súvisiacich s organizovanými sústredeniami, na úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží). Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

14.

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Nová Baňa

1 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s úhradou štartovného členov Slovenského rybárskeho zväzu - Miestnej organizácie Nová Baňa na MS Masters FIPS Mouche, ktoré sa uskutočnia v termíne od 18. 7. – 24. 7. 2022 v Taliansku.

15.

Mestský futbalový klub Nová Baňa

10 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s činnosťou družstva dospelých v sezóne 2022/2023, konkrétne na materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci zápasov, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr, konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

SPOLU ZA ŠPORT:

71 000 €

 


Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.