en
Neprehliadnite


Aktuality

Milí čitatelia, knižnica bude opäť otvorená v stredu 7.11.2018. Tešíme sa na Vás.


Mesto Nová Baňa vás pozýva na divadelné predstavenie pod názvom

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA… alebo A ČO JA, LÁSKA?
Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlasuje v zmysle § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku C KN parc. č. 483/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 488 m2 a C KN parc. č. 483/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 578 m2, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Hájles v Novej Bani, podľa LV č. 3853. Minimálna kúpna cena je stanovená po 12,55 eur/m2.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s využitím elektronického súťažného predaja. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 6525 na parcele číslo C KN 1840, pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 49.590,00 EUR.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881