en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

24. apríla 2019 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Po stopách baníckej slávy v Novej Bani 26. apríla 2019 o 9.00 hod.


Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa §16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon ) zahájila obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územného plánu mesta Nová Baňa – zmeny a doplnky č.1“ - aktualizácia platného územného plánu v rozsahu celého katastrálneho územia. Predmetom bude prehodnotenie navrhnutej koncepcie územného rozvoja obce a zosúladenie so záväznou časťou územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrický kraj a zapracovanie nových požiadaviek na rozšírenie funkčných plôch.

Čítať ďalej...


1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881