en
Neprehliadnite


Aktuality

výzva na predkladanie cenovej ponuky- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu:

„PD- rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“

 

Čítať ďalej...


Podpor národnú kultútnu pamiatku v súťaži SPP

Daj LIKE mestu!!!

Tvoj hlas môže rozhodnúť


Už koncom tohtoročného leta si z Námestia slobody mnohí všimli vynímajúcu sa stavbu pod vrcholom Hája. Novobančania sa tento rok dočkali chvíle, keď sa slávnostne otvárala Rozhľadňa Háj, ktorou sa môžu oficiálne pýšiť od októbra 2017.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853: stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 6525 na parcele číslo C KN 1840, pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881