Informácie

ROZVOJ MESTA v uplynulých rokoch

Zodpovedným hospodárením a systematickým pravidelným investovaním do nášho mesta sme sa aj v roku 2023 snažili skvalitňovať životnú úroveň pre všetky kategórie našich obyvateľov. Všetky konkrétne akcie, ktoré boli financované z rozpočtu mesta sa nachádzajú v prehľadoch od r. 2019 do r. 2023 na webstránke mesta v špeciálnom banneri s názvom Rozvoj mesta. 

Zrealizované akcie pre rok 2023 a za predchádzajúce roka sa nachádzajú v priložených linkoch. Pre lepšiu predstavu sú jednotlivé investičné akcie priradené ku oblastiam, s ktorými súvisia.

v r. 2023 boli zrealizované akcie spolu za 514 103 EUR
v r. 2022 boli zrealizované akcie spolu za 714 741 EUR

v r. 2021 boli zrealizované akcie spolu za 1 252 553 EUR

v r. 2020 boli zrealizované akcie spolu za 843 815 EUR

v r. 2019 boli zrealizované akcie spolu za 1 037 217 EUR


Plánované akcie na rok 2024 sa nachádzajú rozpísané priamo pod týmto textom

Podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj naše mesto Nová Baňa pri výkone samosprávy najmä:

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. Našim cieľom je zrealizovať všetko to, čo pomôže skvalitniť život v našom meste nezávisle od veľkosti a popularity akcie.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky a naplniť očakávania našich občanov pri zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, čo je možné iba postupnými a systematickými krokmi na ceste za spoločne stanovenými cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo stabilná aj napriek nepriaznivým externým vplyvom. Našou prvoradou snahou do nasledujúceho obdobia je zabezpečiť budúci rozvoj, ktorý si naši obyvatelia iste zaslúžia.


INVESTÍCIE 2024 vlastné zdroje
suma Eur
Althandel PD doplnenie projektu 19 900
Odkanalizovanie domy nad Tajchom v okolí kozákova dolina 150 000
Tajch vyvolané investície 50 000
Tajch stavebný dozor
9 900
Tajch autorský dozor  12 000
Tajch prevŕtanie uzáveru na Mníchu 3 624
Verejné obstarávanie Tajch 2 500
PD vodozádržné opatrenia Tržnica 9 480
Správa budov 25 300
PD hala telocvičňa ZŠ
45 000
Spoluúčasť eurofondy 100 000
Parkovanie Nábrežná pri MŠ projekt slza II. fáza 30 000
Záhrbská pod Kalváriou odvodnenie 30 000
Vozík šaláty ŠJ ZŠ 4 576
Most pri ZŠ rekonštrukcia 30 000
MŠ Kolibská odizolovanie 21 000
Strecha bývalá knižnica A. Kmeťa 12 000
Dom smútku interiér + kúrenie 25 000
Dom smútku FTV 12 000
Dom smútku fasáda od ul. Záhrbská 10 000
Dom smútku kolumárium 12 000
Cintorín oplotenie od ul. Zárhbská 15 000
MsÚ rekonštrukcia sociálne zariadenia 10 000
Cesty súvislé asfaltovanie Prírodná, Bôrina 200 000
Tlačiareň multifunkčné zariadenie 6 821
Energetický certifikát na obnovu budovy Kina Vatra 3 000
Fotografie pre mesto Nová Baňa 2 400
Žiadosť na obnovu budovy Kina Vatra 3 960
Rekonštrukcia priestorov MsP 4 975
Notebook 1 043
Voce Eufonico preprava Taliansko 3 000
Koše 8 ks pre psi 975
Vrt prepoj Drozdovo vypílenie drevín a odstránenie krovín 5 500
Kontajnery 789
Vyvetvovacia píla 899
Výtlky na MK 12 000
MK Záhrbská rozšírenie a odvodnenie 31 437
Investície rozvoj 93 036
Spolu: 1 009 115


INVESTÍCIE 2024 eurofondy, refundácie
SIEA budova Kino Vatra kompletná obnova na komunitné centrum
NKP Radnica
Althandel v rámci SPR
Tajch kompletná rekonštrukcia
ZŠ telocvičňa a technické vybavenie dotácia
MŠ FTV už podané formou refundácie
Detské ihrisko Rodinka komunitný park pri dolnom kostole
Tržnica rekonštrukcia vodozádržné opatrenia vrátane tribúny
Kamerový systém rozšírenie

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.