Informácie

ROZVOJ MESTA v r. 2019, 2020, 2021 a 2022

Zodpovedným hospodárením a systematickým pravidelným investovaním do nášho mesta sme sa aj v roku 2021 snažili skvalitňovať životnú úroveň pre všetky kategórie našich obyvateľov. Všetky konkrétne akcie, ktoré boli financované z rozpočtu mesta sa nachádzajú v prehľadoch za r. 2019, 2020 a 2021 na webstránke mesta v špeciálnom banneri s názvom Rozvoj mesta. 

Plánované akcie pre rok 2022 sa nachádzajú priamo pod článkom. Pre lepšiu predstavu sú jednotlivé investičné akcie priradené ku oblastiam, s ktorými súvisia.

v r. 2021 boli zrealizované akcie spolu za 1 252 553 EUR

v r. 2020 boli zrealizované akcie spolu za 843 815 EUR

v r. 2019 boli zrealizované akcie spolu za 1 037 217 EUR

 

Podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj naše mesto Nová Baňa pri výkone samosprávy najmä:

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. Našim cieľom je zrealizovať všetko to, čo pomôže skvalitniť život v našom meste nezávisle od veľkosti a popularity akcie.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky a naplniť očakávania našich občanov pri zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, čo je možné iba postupnými a systematickými krokmi na ceste za spoločne stanovenými cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo stabilná s perspektívnou východiskovou pozíciou pre budúci rozvoj, ktorý si naši obyvatelia iste zaslúžia. 


2022 aktuálny prehľad všetkých investícií

Plán Skutočnosť
prostredie, vybavenie Kanalizácia 5% spoluúčasť 25 000
prostredie, vybavenie Kanalizácia - ul. Bernolákova 1 200
prostredie, vybavenie Hojdačky výmena 2 500
prostredie, vybavenie rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 50 700
prostredie, vybavenie kamerový systém - Štúrova- Ban. Nám. 7 500
prostredie, vybavenie odstavná plocha Nábrežná 40 000
prostredie, vybavenie spevnené plochy Štúrova 28 000
prostredie, vybavenie most pri ZŠ 20 000
prostredie, vybavenie parkovisko Pod Sekvojou 45 000
prostredie, vybavenie chodník ul. Kolárová 28 000
prostredie, vybavenie sklad dreva 10 000
prostredie, vybavenie prípojka NN Pod Sekvojou 43 000
prostredie, vybavenie prípravné práce , inžiniering- športová hala 200 000
prostredie, vybavenie prístrešok DC Lipa 4 000
cesty MK Čierny Lúh 55 000
cesty rekonštrukcia MK Kolibská 36 400
cesty rekonštrukcia MK Švantnerova 82 500
cesty rekonštrukcia MK Nálepkova 38 100
cesty rekonštrukcia MK Štefankova 46 000
cesty rekonštrukcia MK Sadovnícka 40 000
odpady splátka lisu 6 585
odpady splátka kukavozu 48 000
odpady kontajnerové stojiská Tajch, Nábrežná 10 000
odpady kompostáreň 25 000
cest. ruch Konzervácia základov strojovne Potterov stroj 15 500
školstvo ZŠ knižnica, oddychová zóna 30 000
školstvo CVČ - kanalizácia 28 000
školstvo ZUŠ kanalizácia havária 17 500
budovy náter strechy MsÚ 18 500
budovy výmena okna a vstup. dverí Banícke námestie 1 400
budovy výťah - Bernolákova 40 000
budovy rekonštrukcia domu smútku v cintoríne 18 000
budovy oprava stropu a vymaľovanie miestnosti Školská 25 (kotolňa) 1 400
budovy výmena okien a dverí Školská 25 22 000
budovy oprava fasády Školská 25 5 000
budovy strecha, WC 3 ks Bernolákova 13 15 000
budovy oprava dažďovej kanalizácie Kultúrne centrum 2 000
budovy okná, dvere, náter strechy, brána A. Kmeťa 10 600
budovy okná budova Bernolákova 11 60 000
budovy budova banícky dom Mariánska 3 500
budovy bubova Cintorínska 3 gamatky výmena 2 300
budovy KD Štále kuchynka, javisko 3 000
legenda: zrealizované

v realizácii

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10. 8. 2022
Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru......

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

10. 8. 2022
Ponuky majetku

Predmetom súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, ......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 8. 2022
Nová Baňa

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.