Informácie

ROZVOJ MESTA v r. 2019, 2020, 2021 a 2022

Zodpovedným hospodárením a systematickým pravidelným investovaním do nášho mesta sme sa aj v roku 2021 snažili skvalitňovať životnú úroveň pre všetky kategórie našich obyvateľov. Všetky konkrétne akcie, ktoré boli financované z rozpočtu mesta sa nachádzajú v prehľadoch za r. 2019, 2020 a 2021 na webstránke mesta v špeciálnom banneri s názvom Rozvoj mesta. 

Plánované akcie pre rok 2022 sa nachádzajú priamo pod článkom. Pre lepšiu predstavu sú jednotlivé investičné akcie priradené ku oblastiam, s ktorými súvisia.

v r. 2021 boli zrealizované akcie spolu za 1 252 553 EUR

v r. 2020 boli zrealizované akcie spolu za 843 815 EUR

v r. 2019 boli zrealizované akcie spolu za 1 037 217 EUR

 

Podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj naše mesto Nová Baňa pri výkone samosprávy najmä:

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. Našim cieľom je zrealizovať všetko to, čo pomôže skvalitniť život v našom meste nezávisle od veľkosti a popularity akcie.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky a naplniť očakávania našich občanov pri zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, čo je možné iba postupnými a systematickými krokmi na ceste za spoločne stanovenými cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo stabilná s perspektívnou východiskovou pozíciou pre budúci rozvoj, ktorý si naši obyvatelia iste zaslúžia. 


2022 aktuálny prehľad všetkých investícií

Plán Skutočnosť
prostredie, vybavenie rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 50 700
56 232
prostredie, vybavenie kamerový systém - Štúrova- Ban. Nám. 7 500
prostredie, vybavenie odstavná plocha Nábrežná 40 000
23 380
prostredie, vybavenie spevnené plochy Štúrova 28 000
prostredie, vybavenie most pri ZŠ 20 000
28 172
prostredie, vybavenie prípojka NN Pod Sekvojou 43 000
prostredie, vybavenie prístrešok DCS Lipa 4 000

prostredie, vybavenie chodník DCS Lipa, parkety Gašparko 0
1 660
prostredie, vybavenie Verejné osvetlenie Tajch 0
2 927
prostredie, vybavenie Digitálny územný plán 8 000
5 640
cesty MK Čierny Lúh 55 000
cesty rekonštrukcia MK Kolibská 36 400
23 707
cesty rekonštrukcia MK Švantnerova 82 500
103 917
cesty rekonštrukcia MK Nálepkova 38 100
24 550
cesty rekonštrukcia MK Štefankova 46 000
cesty rekonštrukcia MK Sadovnícka 40 000
odpady splátka lisu 6 585
odpady splátka kukavozu 48 000
odpady Kontajnery na separovaný zber 0
8 871
cest. ruch Prestrešenie základov strojovne Potterov stroj 0
9 528
cest. ruch Konzervácia základov strojovne Potterov stroj 15 500
školstvo Terasa MŠ Nábrežná 8 000
5 975
školstvo MŠ ŠJ Nábrežná 4 000
3 990
školstvo CVČ - kanalizácia 28 000
32 247
školstvo ZUŠ kanalizácia havária 17 500
17 501
budovy náter strechy MsÚ 18 500
18 216
budovy výmena okna a vstup. dverí Banícke námestie 1 400
1 200
budovy Chodník SLSP, zábradlie pred domom služieb 0
3 030
budovy výmena okien a dverí Školská 25 22 000
15 268
budovy Oprava rímsy na radničnej veži 0
2 400
budovy okná, dvere, náter strechy, brána A. Kmeťa 10 600
10 303
budovy okná budova Bernolákova 11 60 000

50 314

budovy KD Štále kuchynka, javisko 3 000
3 836
budovy Rekonštrukcia baníckej kaplnky 0
2 874


legenda: zrealizované

v realizácii

v príprave

Aktuality

ALTHANDEL verejná zbierka

5. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

ALTHANDEL VEREJNÁ ZBIERKA  ZDAR BOH! Počuli ste už niekedy o novobanskom Althandli? To je miesto, kde pred 300 ......

Zaspievaj si pesničku o snehovej vločke

5. 12. 2022
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Centrum voľného času v Novej Bani v stredu 7.12.2022 o 14.00 hod. pozýva deti zaspievať si anglickú pesničku o snehovej vločke a n......

Prečo aj u nás v Novej Bani navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov od roku 2023 (Hlasovanie NR SR presunuté na 13.12.2022)

2. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

Národná rada Slovenskej republiky preložila hlasovanie o návrhu zákona na 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.