Informácie

ROZVOJ MESTA v r. 2019, 2020, 2021

Zodpovedné hospodárenie a systematické pravidelné investovanie do nášho mesta nám umožní skvalitňovať jeho prostredie a zvyšovať životnú úroveň pre všetky kategórie obyvateľov. Všetky konkrétne akcie, ktoré boli a sú financované z rozpočtu mesta sa nachádzajú v prehľadoch za r. 2019, 2020 a 2021 pod týmto článkom. Pre lepšiu predstavu sú jednotlivé akcie priradené ku oblastiam, s ktorými súvisia.

Za r. 2021 sú plánované akcie spolu za 1 492 346 EUR

V r. 2020 boli zrealizované akcie spolu za 843 815 EUR

V r. 2019 boli zrealizované akcie spolu za 1 037 217 EUR

 Podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj naše mesto Nová Baňa pri výkone samosprávy najmä

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Vlastné zdroje prestavujú najväčší podiel na rozvoji mesta, je možné ich lepšie plánovať a dá sa s nimi počítať a pokiaľ sú generované v dostatočnom objeme garantujú trvalý rozvoj mesta. Výšku disponibilných zdrojov ovplyvňujú naše príjmy a výdaje, ktoré sa vyvíjajú pod vplyvom viacerých okolností. V minulosti sme prechádzali cez obdobia poklesu príjmov po kríze z r. 2008, následnej konjunktúre až do roku 2020 kedy pre koronakrízu opäť dochádza k poklesu príjmov. Na strane nákladov sme sa museli vysporiadať s legislatívou určeným zvýšením platov zamestnancov v samospráve o 10% v r. 2019 a znovu o 10% r. 2020.

Za všetkými projektmi je množstvo odvedenej práce všetkých, ktorí sa na nej podieľali a ktorým patrí naše poďakovanie. Čaká nás ešte veľa úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. Našim cieľom je zrealizovať všetko to, čo pomôže skvalitniť život v našom meste nezávisle od veľkosti a popularity akcie.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky a naplniť očakávania našich občanov pri zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, čo je možné iba postupnými a systematickými krokmi na ceste za spoločne stanovenými cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo stabilná s perspektívnou východiskovou pozíciou pre budúci rozvoj, ktorý si naši obyvatelia iste zaslúžia. 


2021 aktuálny prehľad všetkých investícií

Plán Skutočnosť
cesty Oprava výtlky, Stará huta, Kostivrch 66 579 55 479
cesty Asfaltovanie MK Podhorská, Slameníkova, Záhrbská, Kútovská 140 000 151 867
cesty Záhrbská podklad pod asfaltovanie z TS 4 664 4 664
cesty Stavebný dozor MK Podhorská, Slameníkova, Záhrbská, Kútovská 1 140 1 140
cesty Rekonštrukcia MK Čierny lúh- Kamenárska 30 000
cesty Súvislá oprava MK Chotár 40 000 38 110
prostredie, vybavenie Kamera Tajch 1 650 1 673
prostredie, vybavenie Kamera záznamové zariadenie 470 360
prostredie, vybavenie Asfaltovanie parkovanie pred ZUŠ 8 000 8 365
prostredie, vybavenie Parkovacie plochy Nábrežná (deti ZŠ) 25 000
prostredie, vybavenie chodník ZŠ pri ihrisku 25 000
prostredie, vybavenie Parkovacie plochy ul. Štúrova (horná) 24 000
prostredie, vybavenie Kanalizácia 5% spoluúčasť 25 000
prostredie, vybavenie Chodník ul. Dodekova rekonštrukcia 27 000 26 756
prostredie, vybavenie Fontána - rekonštrukcia 50 400 50 400
prostredie, vybavenie Radničný park - rekonštrukcia 66 288
prostredie, vybavenie Zábradlie za Trojicou výmena 6 000 5 985
prostredie, vybavenie Verejné osvetlenie - Tajch, Ílend 5 900 5 900
prostredie, vybavenie Verejné osvetlenie oprava stĺpy Hornozemská 4 560 3 937
prostredie, vybavenie Múr cintorín rekonštrukcia 34 000 26 279
prostredie, vybavenie PD vnútrobloky 19 800 19 800
prostredie, vybavenie Geodet vnútrobloky 1 230 1 230
prostredie, vybavenie Kanalizácia - ul. Bernolákova 1 200
prostredie, vybavenie Ambulancia MUDr. Tužinská vybudovanie 12 500 12 470
prostredie, vybavenie Dopravne značky - výmena 3 360 3 073
prostredie, vybavenie Rigoly plošná oprava 31 000
prostredie, vybavenie Hojdačky výmena 2 500 750
prostredie, vybavenie Rozšírenie hrobových miest vybudovanie 8 400 8 890
prostredie, vybavenie MsZ mikrofóny nákup 2 300 2 450
prostredie, vybavenie GPS TS ištalácia 3 465
prostredie, vybavenie CIZS - vklad n.o. 22 500 22 500
prostredie, vybavenie CIZS projekt PD 20 000 20 000
prostredie, vybavenie Meranie rýchlosti ul. Kollárova inštalácia 1 990 1 990
prostredie, vybavenie Chodník ul. Kollárova projekt 2 000
prostredie, vybavenie Alkohol tester nákup 2 325 2 325
prostredie, vybavenie Maják auto MsP nákup 2 675 2 675
prostredie, vybavenie Rigoly- vybudovanie 4x 8 370 8 369
prostredie, vybavenie Autobusové označníky nákup 936 936
prostredie, vybavenie Mobiliár nákup 684 558
prostredie, vybavenie Asfaltovanie dvor záchranky 7 500 7 500
prostredie, vybavenie Vrt voda realizácia 97 000
prostredie, vybavenie Altánok ZŠ vybudovanie 1 295 1 295
prostredie, vybavenie Dopravný projekt cesta - ul. Kalvárska 2 000 1 000
prostredie, vybavenie Projekt statika cesta - ul. Kalvárska 0 1 480
prostredie, vybavenie Pozemok pri budove KORD 25 000
technika nákup Plošina TS nákup 15 000 14 900
technika nákup Veľkokapacitné kontajnery TS nákup 13 440 13 222
technika nákup Dvojkomorový lis - splátky 8 698 8 698
technika nákup Osobný automobil TS nákup 15 000 14 500
technika nákup Mulčovacie zariadenie nákup 3 000 3 000
technika nákup Kukavoz lízing 10-12/2021 11 985 11 985
technika nákup Kosačka nákup 10 000 8 000
budovy Zvonička rekonštrukcia 25 000 24 960
budovy Fasáda rekonštrukcia - ul. Osvety 4 000 3 595
budovy Strechy nátery ul. Školská, KD Štále, DCS Lipa (ul. Bernolákova zatieľ nie) 28 998 27 928
budovy Vstup - Podnikateľské centrum vchod otvorenie 6 500 5 032
odpady BRKO - nádoby do bytov 10 000 5 850
odpady BRKO - sáčky do bytov 2 000 2 106
odpady BRKO - vysokotlakový čistič 5 100 4 755
odpady BRKO - paletové vidlice 900 778
odpady BRKO - vodotesný kontajner 3 588 3 588
odpady BRKO - záchytná vaňa 730 725
odpady PET flaše lis do stojísk 900 900
odpady Kontajnerové stojiská podklad 6 584 3 790
budovy Budova KORD nákup 60 000 60 000
cest. ruch Konzervácia základov strojovne Potterov stroj 15 500
cest. ruch Kniha - Historia baníctva v Novej Bani 8 000
8 000
cest. ruch Ferrata vybudovanie 40 000
cest. ruch Kniha Novobanské špacírky nákup 7 500 7 500
cest. ruch Rozhľadňa Háj - náter 7 500 5 964
cest. ruch Cyklochodník Tajch - oprava 1 230 1 230
cest. ruch Workout Tajch nákup doplatok mesto 1 823 1 823
cest. ruch Archeologický prieskum - 3. etapa 6 360 3 900
školstvo ZUŠ strecha rekonštrukcia 75 817 75 817
školstvo ZUŠ strecha fasáda rekonštrukcia 90 544
školstvo CVČ fasáda rekonštrukcia 56 268
školstvo MŠ prevádzkové stroje nákup,vybavenie kuchyňa 12 500 12 500
školstvo NN prípojka Pod Sekvojou vybudovanie 43 000
školstvo ZŠ elektroinštalácia 17 000 16 839
školstvo Školská jedáleň - kotle nákup 6 000 5 999
školstvo Dar GFŠ 3 500 3 500
školstvo MŠ - montáž okien 2 700 2 700


1492346
legenda: zrealizované

v realizácii

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......