Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022

Aktívne projekty v roku 2022

Aktualizované: 29.11.2022


1.  Zelená škola = ZELENÉ TIENENIE (Zelené oázy 2022)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

5 000 €


2. Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

136 946,01 €


3.  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma3 300 €


4. Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


553 613,15 €


5. Oživenie a prezentácia baníckej tradície v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

nepodporená

suma


 

X  ( z dôvodu vyčerpania alokovaných fin. prostriedkov)

10 000 €


6. ZELENÝ SAD v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

(výsadba ovocného sadu a kry)


7. VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (MIMORIADNA PODPORA 2022: Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


802 000 €


8. Banícky poriadok

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


1 500 €


9. Informačný bod pre novobanské náučné chodníky (KIOSK)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

10 000 €


10. Dopravné ihrisko Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

20 000 €


11. Nie je POTTER ako POTTER

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

2 500 €


12. Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

8 000 €


13. Nová Baňa na dlani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

4 000 €


14. Rozprávkový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 449 €


15. Tábor FANTÁZIA

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 449 €


16. Športový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 575 €


17. Športuj s nami

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 575 €


18. Tábor INDIÁNSKY

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 449 €


19. EKOPRIESKUMNÍCI

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

1 890 €


20. Tajchová osmička

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X


 

2 880 €


* Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

522 000 €


* Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

projekt je zapísaný do investičnej akcie, 3.Q 2022 otvorenie výzvy na žiadosť (165 500 €)


* Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

385 868,91 €


* Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

4 500 €


* Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

 X

375 400 €


*  Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

200 000 €


* Športový tábor - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

980 €


*  Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X

 

980 €


* Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

980 €


*  Tajchová osmička

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

2 188 €


*  Zelené športovo-oddychové zóny Lidl

v posudzovaní

schválený

neschválený

iné* X

hlasovanie verejnosti


* Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v ZŠ v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

22 382,38 €


* MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


  X 


10 000 €


PODANÉ PROJEKTY v roku 2021

počet projektov spolu: 22 
schválené projekty v sume:   1 174 256 €
neschválené projekty v sume:   325 762 €
v zásobníku projekty v sume:   375 400 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

14 250 €

 Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa schválený 11 264 €
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa schválený 14 725 €
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti schválený

782 352 €

  Zastávky s city lightom neschválený

8 700 €

Pamiatky novobanského baníctva neschválený 3 000 €
 "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník neschválený 3 105 €
 Týždeň športu pre všetkých schválený
1 200 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

v zásobníku nerozhodnutých žiadostí

375 400 €
  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice neschválený

3 486 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica neschválený

41 314 €

Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb neschválený

251 000 €

Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021 neschválený

907 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu schválený

2 885 €

Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa schválený
1 000 €
Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.)
schválený

schválený

10 830 €

350 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
1 174 256 €


PODANÉ PROJEKTY v roku 2020

počet projektov spolu: 7 
schválené projekty v sume:   294 431 €
neschválené projekty v sume:   5 000 €
v zásobníku projekty v sume:  10 000 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma 

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

zásobník

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ


Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 

 

PODANÉ PROJEKTY v roku 2019

počet projektov spolu: 20 
schválené projekty v sume:   114 598 €
neschválené projekty v sume: 105 810 €
v zásobníku projekty v sume: 245 927 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

114 598 €


Aktuality

ALTHANDEL verejná zbierka

5. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

ALTHANDEL VEREJNÁ ZBIERKA  ZDAR BOH! Počuli ste už niekedy o novobanskom Althandli? To je miesto, kde pred 300 ......

Zaspievaj si pesničku o snehovej vločke

5. 12. 2022
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Centrum voľného času v Novej Bani v stredu 7.12.2022 o 14.00 hod. pozýva deti zaspievať si anglickú pesničku o snehovej vločke a n......

Prečo aj u nás v Novej Bani navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov od roku 2023 (Hlasovanie NR SR presunuté na 13.12.2022)

2. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

Národná rada Slovenskej republiky preložila hlasovanie o návrhu zákona na 13.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.