Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu

 Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Legenda označenia projektových žiadostí:
1,2,3... podané v roku 2024
* podané v predchádzajúcich rokoch a zobrazujú aktuálny stav žiadosti v roku 2024

Aktívne projekty v roku 2024

Aktualizované: 29.05.2024

EUROFONDY  "Veľké projekty" 

1.  Obnova budovy domu kultúry (Kino Vatra)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


905 436,34 €

2.   Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa (kultúrno-spoločenský priestor mestského trhoviska)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


321 000 €

* Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy domu kultúry v meste Nová Baňa (Kino Vatra)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


979 277,63 €

* Modernizácia Základnej školy Jána Zemana v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený


suma


 

ZRUŠENÁ výzva

561 057,66 €

*  MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica - obnova strechy a súvisiacich konštrukcií pre rok 2024

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

   


140 000 €

* Fotovoltické zariadenie (FVZ) MŠ Nábrežná, Nová Baňa (Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

 


41 002  €

*   Archeologické nálezisko základov a kúreniska Potterovho atmosferického stroja, model Potterovho atmosferického stroja vo vonkajšej expozícii a vnútorná expozícia čerpania banskej vody IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023) 

projektový zámer bol schválený (01/2024), možnosť uchádzať sa o NFP vo vyhlásenej výzve


800 000 €


GRANTY "Malé projekty"

1.  Digitálny kiosk ako INFOBOD mesta Nová Baňa a Odložte Telefóny, Tablety a zoberte do rúk Tenisové rakety

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2024)

12 000 €

2.  Extenzívne zelené strechy v Novej Bani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X (2024)

15 000 €

3.  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


4 500 €

4.   Revitalizácia verejného priestranstva vstupu do mesta Nová Baňa (Cintorínska ulica)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


4 000 €

5.  Modernizácia budov signalizačno-bezpečnostným zariadením v Novej Bani (požiarne hlásiče a detektory dymu v MŠ Nábrežná, ZŠ J. Zemana, Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Nová Baňa)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


10 000 €

6.  Podpora 31. ročníka tradičného kultúrneho podujatia (Novobanský jarmok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2024)

 


9 600 €

* Hraškova útulňa ako doplnková infraštruktúra NCH Zbojnícke studničky

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 X (2023)4 320 €

*  Rozprávkový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €

*   Tábor FANTÁZIA 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €

*   Športový tábor 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €

*  Remeselný tábor 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 300 €

*   Tajchová osmička 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)


 

1 440 €

* Medzinárodná prezentácia detského speváckeho zboru Voce Eufonico v Taliansku

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X (2023)   


3 000 €

*  Výstavba inkluzívneho detského ihriska "IHRISKO PRE KAŽDÉ DIEŤA"

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X (2023)

   


50 000 €


PROJEKTY v roku 2023

počet vyhodnotených projektov spolu: 30 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 7
schválené projekty v sume: 3 024 810,48 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 1 927 194 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY, ale MIMORIADNE UKONČENIE v sume: 982 352,94 €
neschválené projekty v sume: 198 210,00 €
v zásobníku projekt v sume: 600 000,00 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

schválený
449 800 €


Vodná nádrž Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (PODPORA formou úveru cez Environmentálny fond)
schválený
802 000 €
Dodatočný príspevok - Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) 
schválený
81 235 €
Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (OP KŽP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)
neschválený

22 925 €

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa (z r. 2022)
schválený

594 159 €

Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 (z r. 2021)
mimoriadne ukončenie
200 000 €
CIZS - Mesto Nová Baňa ako zakladateľ MEDICAL n.o.
mimoriadne ukončenie
782 352, 94 €
Zelená škola = ZELENÉ TIENENIE (Zelené oázy 2023)
neschválený
5 000 €
Banícky poriadok - III. ročník

neschválený

2 600 €
Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice Nová Baňa
schválený

4 000 €

ENERGODOTÁCIE za plyn za obdobie 01-09/2023
schválený

7 600 €

Revitalizácia verejného priestranstva Nová Baňa (oblasť Cintorínskej ulice - mestský mobiliár s výsadbou parkovej zelene)
neschválený
5 500 €
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZPS ÚSMEV Nová Baňa 
schválený

69 000 €

Projekty komunít: Odložte Telefóny, tablety a zoberte do rúk Tenisové Rakety/ Zveľadenie dopravnej infraštruktúry na námestí/ Revitalizácia záhradného areálu pre seniorov v DCS Lipa
neschválený

18 000 €

Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (Nadácia SLSP)
neschválený
11 093 €
Talenty Novej Európy (Predseda mestského mládežníckeho parlamentu)
neschválený

3 000 €

Rozvoj občianskej vybavenosti na sídlisku "Pod sekvojou - Nová Baňa" - PUMPTRACK dráha
neschválený

119 834 €

Príspevok za uloženie odpadov na skládku (Environmentálny fond)
schválený

15 733,54 €

Zelené tienenie výsadbou ovocných stromov
schválený

2 700 €

Informačný bod pre novobanské náučné chodníky (KIOSK) 
neschválený

10 000 €

EKOPRIESKUMNÍCI (2022) - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana
schválený

258 €

Rozprávkový tábor (2022) - v spolupráci s CVČ
schválený

258 €

Tábor FANTÁZIA (2022) - v spolupráci s CVČ
schválený
258 €
Športový tábor (2022) - v spolupráci s CVČ
schválený

258 €

Športuj s nami (2022) - v spolupráci s CVČ
schválený
 258 €
Tábor INDIÁNSKY (2022) - v spolupráci s CVČ
neschválený

258 €

Tajchová osmička (2022)
schválený
1 440 €
Ekofond SPP,n.o.: Nová Baňa na dlani
schválený
3 500 €
MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica -prípravná projektová dokumentácia pre rok 2023
schválený

10 000 €

Obnova radnice NKP IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom (2021)
v zásobníku

600 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
3 024 810,48 €

Legenda:  
zelené označenie = EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY  

PROJEKTY v roku 2022

počet vyhodnotených projektov spolu: 26 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 6
schválené projekty v sume:     415 236,91 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 385 868,91 €
neschválené projekty v sume: 1 383 728,33 €
v zásobníku projekty v sume:   522 000,00 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

5 000 €

 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa  neschválený 136 946,01 €
Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa  schválený 3 300 €
Oživenie a prezentácia baníckej tradície v Novej Bani  nepodporený,
vyčerpanie alokačných zdrojov

10 000 €

ZELENÝ SAD v Novej Bani neschválený

0 €

VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (MIMORIADNA PODPORA 2022: Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie) neschválený 802 000 €
Banícky poriadok neschválený 1 500 €
Dopravné ihrisko Nová Baňa neschválený
20 000 €
Nie je POTTER ako POTTER

neschválený

2 500 €
 Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani neschválený

8 000 €

Nová Baňa na dlani (panoramatické mapy na NCH Zvonička) schválený

3 500 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra  schválený, zapísaný do invest.  akcie pre podanie žiadosti

0 €

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa  schválený

385 868,91 €

Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky schválený

4 500 €

Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022 neschválený
375 400 €
 Športový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana schválený

980 €

Tajchová osmička schválený

2 188 €

Zelené športovo-oddychové zóny Lidl neschválený, hlasovanie verejnosti

0 €

 Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v ZŠ v Novej Bani neschválený

22 382,32 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica schválený

10 000 €

Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)  v zásobníku

522 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
415 236,91 €

Legenda:  
zelené označenie = EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY 

PROJEKTY v roku 2021

počet vyhodnotených projektov spolu: 22
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 4 
schválené projekty v sume:   1 174 256 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 1 132 352 €
neschválené projekty v sume:   325 762 €
v zásobníku projekty v sume:   375 400 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

14 250 €

 Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa schválený 11 264 €
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa schválený 14 725 €
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti schválený

782 352 €

  Zastávky s city lightom neschválený

8 700 €

Pamiatky novobanského baníctva neschválený 3 000 €
 "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník neschválený 3 105 €
 Týždeň športu pre všetkých schválený
1 200 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

v zásobníku nerozhodnutých žiadostí

375 400 €
  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice neschválený

3 486 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica neschválený

41 314 €

Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb neschválený

251 000 €

Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021 neschválený

907 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu schválený

2 885 €

Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa schválený
1 000 €
Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa schválený

10 830 €

Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.) schválený

350 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
1 174 256 €

Legenda:  
zelené označenie = EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY  

PROJEKTY v roku 2020

počet vyhodnotených projektov spolu: 7 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 2
schválené projekty v sume:   294 431 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 271 431 €
neschválené projekty v sume:   5 000 €
v zásobníku projekty v sume:  10 000 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma 

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

zásobník

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana 

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ

Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 Legenda:  
zelené označenie = EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY  

 PROJEKTY v roku 2019

počet vyhodnotených projektov spolu: 20 
z toho EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY: 2 
schválené projekty v sume:   114 598 €
z toho SCHVÁLENÉ EUROFONDOVÉ VEĽKÉ PROJEKTY v sume: 87 778 €
neschválené projekty v sume: 105 810 €
v zásobníku projekty v sume: 245 927 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

114 598 €


Legenda:  
zelené označenie = EUROFONDOVÉ VEľKÉ PROJEKTY  

Aktuality

Pivný festival Nová Baňa

17. 6. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

MotoCamp Slovakia v spolupráci s Mestom Nová Baňa a OOCR Región Gron pozýva všetkých milovníkov remeselného piva na Pivný festival......

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.