Informácie

Eurofondy / Projekty

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

  1. MIRRI (Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 
  2. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Aktívne projekty v roku 2023

Aktualizované: 4.9.2023

1.  Zelená škola = ZELENÉ TIENENIE (Zelené oázy 2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

5 000 €


2.  Banícky poriadok - III. ročník

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

2 600 €


3.  Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


4 000 €


4.  ENERGODOTÁCIE (Plyn za obdobie 01/2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


2 115 €


5.  Revitalizácia verejného priestranstva Nová Baňa (oblasť Cintorínskej ulice - mestský mobiliár s výsadbou parkovej zelene)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

5 500 €


6.  Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZPS ÚSMEV Nová Baňa 

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X


69 000 €


7.  Projekty komunít: Odložte Telefóny, tablety a zoberte do rúk Tenisové Rakety/ Zveľadenie dopravnej infraštruktúry na námestí/ Revitalizácia záhradného areálu pre seniorov v DCS Lipa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

18 000 €


8.  ENERGODOTÁCIE (Plyn za obdobie 02/2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


  X 


2 115 €


9.  Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (Nadácia SLSP)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

11 093 €


10. Riešenie migračných výziev v meste Nová Baňa (FAST CARE - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


449 800 €


11.  Talenty Novej Európy (Predseda mestského mládežníckeho parlamentu)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 

X

3 000 €


12. Vodná nádrž Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (PODPORA formou úveru cez Environmentálny fond)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X


802 000 €


13.  ENERGODOTÁCIE (Plyn za obdobie 03/2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


2 115 €


14.  Dodatočný príspevok - Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


81 235 €


15.  Fotovoltika na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na Tajchu (OP KŽP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


22 925 €


16.  Rozvoj občianskej vybavenosti na sídlisku "Pod sekvojou - Nová Baňa" - PUMPTRACK dráha

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


119 834 €


17.  Príspevok za uloženie odpadov na skládku (Environmentálny fond)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma15 733,54 €


18. Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy domu kultúry v meste Nová Baňa (Kino Vatra)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


979 277,63 €


19. Zelené tienenie výsadbou ovocných stromov

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


3 000 €

*   Vybudovanie kompletného baníckeho múzea s plnefunkčným modelom Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


800 000 €


*   Obnova radnice NKP IÚS SPR Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 


600 000 €


*   Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X


594 158,99 €


*   Informačný bod pre novobanské náučné chodníky (KIOSK)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma X

10 000 €


*   Rozprávkový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

258 €


*   Tábor FANTÁZIA

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

258 €


*   Športový tábor

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

258 €


*  Športuj s nami

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

258 €


*   Tábor INDIÁNSKY

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma X

258 €


*  EKOPRIESKUMNÍCI

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

258 €


*   Tajchová osmička

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X

 

1 440 €


*  Ekofond SPP,n.o.: Nová Baňa na dlani

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


X  


3 500 €


*   MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica (projektové dokumentácie pre rok 2023)

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


   X


10 000 €


*  Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma


 X

 

200 000 €PODANÉ PROJEKTY v roku 2022

počet projektov spolu: 26 
schválené projekty v sume:     415 236,91 €
neschválené projekty v sume: 1 383 728,33 €
v zásobníku projekty v sume:   522 000,00 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

5 000 €

 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa neschválený 136 946,01 €
 Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa schválený 3 300 €
Oživenie a prezentácia baníckej tradície v Novej Bani nepodporený,
vyčerpanie alokačných zdrojov

10 000 €

ZELENÝ SAD v Novej Bani neschválený

0 €

VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia (MIMORIADNA PODPORA 2022: Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie) neschválený 802 000 €
Banícky poriadok neschválený 1 500 €
Dopravné ihrisko Nová Baňa neschválený
20 000 €
Nie je POTTER ako POTTER

neschválený

2 500 €
 Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani neschválený

8 000 €

Nová Baňa na dlani (panoramatické mapy na NCH Zvonička) schválený

3 500 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra schválený, zapísaný do invest.  akcie pre podanie žiadosti

0 €

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa schválený

385 868,91 €

Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Zbojnícke studničky schválený

4 500 €

Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2022 neschválený
375 400 €
 Športový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor ATLETIKA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor FANTÁZIA - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Rozprávkový tábor - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Tábor Indiánska osada - v spolupráci s CVČ schválený

980 €

Po stopách permoníkov - v spolupráci so ZŠ Jána Zemana schválený

980 €

Tajchová osmička schválený

2 188 €

Zelené športovo-oddychové zóny Lidl neschválený, hlasovanie verejnosti

0 €

 Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v ZŠ v Novej Bani neschválený

22 382,32 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica schválený

10 000 €

Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) v zásobníku

522 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
415 236,91 €PODANÉ PROJEKTY v roku 2021

počet projektov spolu: 22 
schválené projekty v sume:   1 174 256 €
neschválené projekty v sume:   325 762 €
v zásobníku projekty v sume:   375 400 €

NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

neschválený

14 250 €

 Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa schválený 11 264 €
Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa schválený 14 725 €
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti schválený

782 352 €

  Zastávky s city lightom neschválený

8 700 €

Pamiatky novobanského baníctva neschválený 3 000 €
 "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník neschválený 3 105 €
 Týždeň športu pre všetkých schválený
1 200 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka - žiadosť na rok 2021

v zásobníku nerozhodnutých žiadostí

375 400 €
  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice neschválený

3 486 €

MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica neschválený

41 314 €

Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb neschválený

251 000 €

Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021 neschválený

907 €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu schválený

2 885 €

Múdre hranie - Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa schválený
1 000 €
Prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Podpora opatrovateľskej služby II.  (Opatríme Vás n.o.)
schválený

schválený

10 830 €

350 000 €

  SPOLU SCHVÁLENÉ    
1 174 256 €PODANÉ PROJEKTY v roku 2020

počet projektov spolu: 7 
schválené projekty v sume:   294 431 €
neschválené projekty v sume:   5 000 €
v zásobníku projekty v sume:  10 000 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma 

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

zásobník

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ


Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

294 431 

 

 

PODANÉ PROJEKTY v roku 2019

počet projektov spolu: 20 
schválené projekty v sume:   114 598 €
neschválené projekty v sume: 105 810 €
v zásobníku projekty v sume: 245 927 €

 NÁZOV PROJEKTU

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma €

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ     

 

114 598 €


Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.