Informácie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov.
Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013 bol spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z. z. a schválený uznesením č. 41/2008 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 30. 05. 2008.
Mesto Nová Baňa v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja zabezpečí spracovanie PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020.

 Zámer spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 - 2020:

 ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
 Názov dokumentu  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020
 Forma spracovania  Externou spoločnosťou, za spolupráce interných zamestnancov a partnerov
 Riadenie procesu

 Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva so všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

 1.  Vytvorenie riadiaceho tímu.
 2.  Vytvorenie pracovných skupín.
 3.  Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci členovia pracovných skupín).
 4. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – informovanie, dotazníkový prieskum občanov mesta prostredníctvom webovskej stránky www.novabana.sk, v mestských novinách Novobanské noviny, stretnutia s občanmi
 Obdobie spracovania  - 06/2014-06/2015 (obdobie spracovania)
 - harmonogram spracovania (samostatný dokument)
 Financovanie spracovania Náklady spojené s vypracovaním PHSR mesta Nová Baňa sú v réžii externej spoločnosti. Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

  

Proces spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

Cieľom spracovania PHSR mesta je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja mesta ako celku a prispieť k jeho vyváženému rozvoju.
Zmyslom procesu tvorby PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Existenciou PHSR mesto tiež zvýši svoje šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov, keďže musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.
Mesto Nová Baňa má záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov a do prípravy dokumentu budú postupne zapojené všetky záujmové skupiny a vrstvy obyvateľov. PHSR mesta bude výsledkom strategického plánovania založeného na princípe partnerstva. Konečný dokument bude prerokovaný mestským zastupiteľstvo a podlieha jeho schváleniu.

 Zámerom strategického dokumentu bude získať odpovede na tri základné otázky:

 1.  Akí sme a kde sa teraz nachádzame?
 2.  Kde sa chceme dostať?
 3.  Ako sa tam dostaneme?

 PHSR mesta Nová Baňa bude pozostávať z piatich častí:

 1.  Analytická časť
 2.  Strategická časť
 3.  Programová časť
 4.  Realizačná časť
 5.  Finančná časť

 
Základné princípy tvorby PHSR:
- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
 - je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

  

 Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať.

 Kontaktné adresy: msu@novabana.sk subova@novabana.sk

  

 Oznamy

  

 Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 - spracované časti:

 Formuláre k Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

  

 Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

 •  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani dňa 23. júna 2015 (Uznesenie č. 52/2015),
 •  je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelária č.17 v Mestskom úrade v Novej Bani a zároveň je zverejnený na webovej stránke mesta.
 •  Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020

  

 Realizácia Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020:

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 11.5.2016 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2015", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 27/2016.

 Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2017-2018 bol predložený na MsZ dňa 19.10.2016 a bol schválený uznesením MsZ č.89/2016.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 26.4.2017 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2016", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 31/2017.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 16.5.2018 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 40/2018.

 Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019-2020 bol predložený na MsZ dňa 27.02.2019 a bol schválený uznesením MsZ č.42/2019.

Správa o hodnotení bola predložená na MsZ dňa 24.4.2019 ako súčasť materiálu "Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2018", ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 58/2019.

Správa o hodnotení bola predložená dňa 13.5.2020 ako súčasť materiálu „ Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2019“, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 39/2020.

Správa o hodnotení bola predložená dňa 26.5.2021 na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu a bola schválená uznesením MsZ č. 53/2021.

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.