Informácie

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“ sa zameriava na zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regenerácie vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene na katastrálnom území a v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh projektu revitalizácie vnútrobloku uvažuje s celkovou regeneráciou a revitalizáciou riešeného územia s cieľom posilniť environmentálne aspekty lokality, podporiť lokálne sociálne vzťahy, vytvoriť možnosti pre aktívny oddych a zlepšiť celkové zdravie a vitalitu obyvateľstva. Priestor je riešený komplexne s maximálnym využitím jestvujúcich prvkov zelene a vodného toku. Výsledkom a cieľom návrhu je vytvorenie kvalitnej parkovej úpravy mestského typu s integráciou viacerých funkčných a tematických celkov, zvýšenie atraktívnosti nábrežnej „promenády“. Merateľný ukazovateľ projektu – Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 10.860,00 m2.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Názov výzvy: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.03.2021

Dátum uzavretia výzvy: 28.07.2021

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja (2014-2020)

Žiadosť o NFP poslaná: 19.07.2021

Celkové oprávnené výdavky: 406 177,80 eur

Požadovaná výška NFP (95%): 385 868,91 eur

Výška povinného spolufinancovania (5%): 20 308,89 eur

Rozhodnutie o schválení žiadosti zo dňa 18.02.2022 na celkovú zazmluvnenú sumu: 406 177,80 eur

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá: 31.03.2022, účinná: 01.04.2022, platná: do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie projektu) = 406 177,80 eur

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorený: 12.05.2023, účinný: 13.05.2023, platný: 31.12.2028 = 486 738,92 eur

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorený: 14.09.2023, účinný: 19.09.2023, platný: 31.12.2028 = 486 738,92 eur

 Verejné obstarávanie: stavebný dozor – VO ukončené, projektová dokumentácia – VO ukončené, stavebné práce – VO ukončené

Možné spôsoby financovania podľa zmluvy: poskytnutie zálohovej platby, predfinancovanie, priebežná platba

Hlásenie o začatí realizácie aktivít: 06.03.2023 na základe preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o stavenisku / Hlásenie o konci realizácie aktív: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.09.2023 / Ukončenie projektu, vrátane zúčtovania projektu: 31.12.2023

DOKUMENTY:

Zmluva o nenávratný finančný príspevok TU

Zmluva o nenávratný finančný príspevok - DODATOK č.1 TU

Zmluva o nenávratný finančný príspevok - DODATOK č.2 TU

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu TU

Zmluva o dielo na stavebné práce TU

Zmluva o dielo na stavebný dozor TU

Zmluva o dielo na externý manažment ŽoNFP TU

Zmluva o dielo na externý manažment VO - PD

Zmluva o dielo na externý manažment VO - stavebné práce TU

Zmluva o dielo na externý manažment -implementácia projektu TU

PUBLICITA 

Fotodokumentácia 

Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.