Informácie

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v meste Nová Baňa. Miestom realizácie projektu je mesto Nová Baňa. Predmetom projektu je rozšírenie zberného dvora v meste Nová Baňa pomocou stavebných úprav, nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – špeciálne vozidlo na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pochádzajúceho výlučne z domácností, teleskopický nakladač a nakladacia lopata.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele: výrazné zníženie množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku a tým aj zníženie s tým spojených nákladov, zníženie zaťaženia životného prostredia, vytvorenie podmienok pre odovzdávaniu rôznych druhov odpadov priamo v meste, odstránenie nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok, dodržanie legislatívy vzťahujúcej sa na mesto o odpadoch, zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov, transformáciu tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne.

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce Nová Baňa. Cieľom je poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Realizáciou sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov: zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov – 385,77 ton; množstvo vytriedeného komunálneho odpadu – 385,77 ton.

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Názov výzvy: Zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.11.2021

Dátum uzavretia výzvy: 28.10.2022

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo životného prostredia SR

Fond: CF – Kohézny fond (2014-2020)

Žiadosť o NFP poslaná: 14.03.2022

Celkové oprávnené výdavky: 582 750,68 eur

Požadovaná výška NFP (95%): 553 613,15 eur

Výška povinného spolufinancovania (5%): 29 137,53 eur

Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.