Aktuality

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. decembra 2022

7. 12. 2022
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 14. dec......

Prečo aj u nás v Novej Bani navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov od roku 2023 (Hlasovanie NR SR prijaté už 6.12.2022)

7. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

Návrh zákona o dani z príjmov a o správe daní (daňový poriadok) bol prijatý hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky už 6.12.......

Vianočný aranžmán od Spojenej školy Nová Baňa

7. 12. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa ďakuje Spojenej škole Nová Baňa za originálny vianočný aranžmán, ktorý priniesla pani riaditeľka na sv. Mikuláša n......

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí

25. 10. 2022 Ponuky majetku

Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listov vlastníctva č. 8220 a č. 3853, konkrétne:
pozemok registra „C“
pozemok C KN pare. č. 6320/64 - zastavaná plocha o výmere 1.173 m2 3 vytvorený z pozemku C KN pare. č. 6320/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 33.000 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, z pozemku C KN pare. č. 6320/11 - zastavaná plocha o celkovej výmere 2.440 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8220 a z pozemku C KN pare. č. 6320/48 - zastavaná plocha o celkovej výmere 386 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou zameraný geometrickým plánom č. 53518560-67/2022, vypracovaným dňa 06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom Gi - 418/2022.
2. Minimálna kúpna cena je stanovená po 22,94 eur/m2. Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 151/2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku.
3. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave v akom sa nachádza.

Viac info...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.