Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. februára 2024

7. 2. 2024 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

15. februára 2024 (t.j. vo štvrtok) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 02. 02. 2024
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2024
 • Zrušenie Mestskej rady v Novej Bani
 • Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa
 • Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v príspevkovej organizácií Technické služby mesta Nová Baňa v roku 2022
 • Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur
 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2023
 • 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
 • Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024 v oblasti kultúry
 • Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024 v oblasti športu
 • Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa za rok 2023
 • Zmena členov v komisiách zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani
 • Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2022
 • Majetkové veci
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

https://www.novabana.sk/dokumenty/ostatne/pracovne-materialy-msz-planovane

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.