Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023

10. 5. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

17. mája 2023  (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

Do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o výsledku kontroly realizácie projektu „Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice“
 • Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022 
 • Správa o inventarizácií majetku Mesta Nová Baňa
 • 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa  
 • Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nová Baňa za rok 2022 a Akčný plán Mesta Nová Baňa na rok 2023 
 • Projekt z NFP „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“ 
 • Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 - použitie prostriedkov 
 • Majetkové veci 
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r                

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.