en




Neprehliadnite


Aktuality

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Cintorínskej ulici 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853 a LV č. 6123:
stavba Administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 146 na parcele číslo C KN 4638, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" zamerané geometrickým plánom č. 10935479-112/16, vypracovaným dňa 9.7.2016:
parcelné číslo C KN 4638, výmera 121 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo C KN 4637/8, výmera 428 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840, popis stavby: STAVBA
pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Súsošie sv. Trojice sa nachádza pred budovou historickej radnice v Novej Bani. V minulosti tvorilo dominantu tzv. Dolného námestia a dnes je jedným zo symbolov mesta.

 Novobanské Súsošie sv. Trojice je poprednou prácou svojho druhu na Slovensku z prvej polovice 19. storočia a vychádza z klasicistickej architektonickej skladby. Bohato profilovaná architektonická časť je s plastickými sochárskymi prvkami v hlbokom súlade. Postavené bolo v rokoch 1844 – 1847 a autorom je Jozef Neuschl, nazývaný aj maďarským prímením Faragó. Súsošie bolo renovované v roku 1927, keď ho Ľudovít Mack doplnil o reliéfny figurálny vlys prebiehajúci v hornej časti stĺpa nad výklenkami so sochami svätých. K ďalšej oprave kultúrnej pamiatky došlo v 70. rokoch 20. storočia, pričom akad. sochár Ladislav Pollák nahradil originálne súsošie kópiou.

Čítať ďalej...





Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881