en
Neprehliadnite


Aktuality

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Tajch, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
Rekreačná chata, súpisné číslo 6471 na parcele číslo C KN 1799/3, popis stavby: STAVBA

pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 1799/3, výmera 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1799/2, výmera 1074 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo C KN 1798/2, výmera 118 m2, druh pozemku orná pôda,

Čítať ďalej...


Dňa 11.06.2018 boli zrušené opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu pre včelárov v katastri Nová Baňa č. 841251 a katastri Brehy č. 806188, nariadené dňa 15.06.2017 Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom. Zrušenie predmetných opatrení je zahrnuté v dokumente zverejnenom na úradnej tabuli mesta.


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881